دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی

حسابداری

دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: The impact of the precision of accounting standards on the expanded auditor’s report in the European Union
ترجمه عنوان: تاثیر دقت استانداردهای حسابداری روی گزارش مبسوط حسابرس در اتحادیه اروپا
رشته: حسابداری
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Audit education role in decreasing the expectation gap
ترجمه عنوان: نقش آموزش حسابرسی در کاهش شکاف انتظارات
رشته: حسابداری
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2018
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس  حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Economic bonding, auditor safeguard and audit quality; Peer review evidence from individual auditors
ترجمه عنوان: پیوند اقتصادی، حمایت از حسابرس و کیفیت حسابرسی؛ شواهد حاصل از بازنگری همتراز توسط حسابرسان مستقل
رشته: حسابداری
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت  آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Audit committees independence and the information content of earnings announcements in Western Europe
ترجمه عنوان: استقلال کمیته حسابرسی و محتوای اطلاعات اعلامیه های درآمدی در اروپای غربی
رشته: حسابداری
تعداد: 9 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس  حسنجانی
دانلود ترجمه:  بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Influence of theory, seniority, and religiosity on the ethical awareness of accountants
ترجمه عنوان: تاثیر تئوری، ارشدیت، و دینداری روی آگاهی اخلاقی حسابرسان
رشته: حسابداری
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 22 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس  حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An Empirical Investigation on Ownership Charactristics, Activities of Audit Committee, and aufit Fees  in companies listed on Indonesia Stock Exchange
ترجمه عنوان: تحقیقات تجربی در ویژگی های مالکیت، فعالیت های کمیته حسابرسی و حق و الزحمه خدمات در شرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار اندونزی
رشته: حسابداری
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Does freezing a defined benefit pension plan affect firm risk
ترجمه عنوان: آیا محدودسازی مزایای تعریف شده طرح بازنشستگی، ریسک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد
رشته: حسابداری
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000  تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Financial information management for university departments, using open-source software
ترجمه عنوان: مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
رشته: حسابداری
تعداد: 8 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Development of Accounting Theory Based on Islamic Teachings
ترجمه عنوان: پیشرفت نظریه حسابداری بر مبنای آموزه های اسلامی؛ نگاهی بر اصول عدل و احسان
رشته: حسابداری
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Data and infrastructure security auditing in cloud computing environments
ترجمه عنوان: امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری
رشته: حسابداری
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Management controls  in family-owned businesses (FOBs) and management accounting on the adaptation of organization interaction
ترجمه عنوان: کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی
رشته: حسابداری
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Metaphors and accounting for stock options
ترجمه عنوان: عوامل و اصول حسابداری در اختیار خرید سهام
رشته: حسابداری
تعداد: 25 صفحه انگلیسی پی دی اف - 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Accounting Informs Investors and Earnings Management is Rif
ترجمه عنوان: تاثیر حسابداری بر روی  آگاهی سرمایه گذاران و مدیریت فراگیر درآمدها
رشته: حسابداری
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Audit pricing and  nature of controlling shareholders
ترجمه عنوان: حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده؛ شواهد از فرانسه
رشته: حسابداری
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Short-term debt maturity,monitoring and accruals-based earnings management
ترجمه عنوان: سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها  مبتنی بر اقلام تعهدی
رشته:
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Auditors’ Internal Control Over Financial Reporting Decisions
ترجمه عنوان: کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی
رشته: حسابداری
تعداد: 36 صفحه انگلیسی پی دی اف - 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Influences on school leavers’ career decisions, Implications for the accounting profession
ترجمه عنوان:  تاثیرات بر روی تصمیم گیری های شغلی ترک تحصیل کرده ها- کاربردهای مربوط به حرفه حسابداری
رشته: حسابداری
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 19  صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A new measure of earnings forecast  uncertainty
ترجمه عنوان: ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود
رشته: حسابداری
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


----------------------------------
عنوان مقاله: Financial leverage, firm growth and financial strength in the listed companies in Sri Lanka
ترجمه عنوان: اهرم مالی، رشد شرکت و توان مالی شرکت های لیست شده  کشورسریلانکا
رشته: حسابداری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: An analysis of  attributes that impact information technology audit quality
ترجمه عنوان: آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد
رشته: حسابداری
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان  مقاله: Central Government  Accounting and Financial Reporting
ترجمه عنوان: حسابداری دولت مرکزی و گزارشگری مالی؛ مقایسه ای بین فرانسه، ایتالیا و اتحادیه اروپا
رشته: حسابداری
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effect of a decision aid on risk aversion in capital investment decisions
ترجمه عنوان: تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری ثابت
رشته: حسابداری
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu