دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی محیط زیست با ترجمه فارسی

محیط زیست

دانلود مقاله انگلیسی محیط زیست با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: The impact of organizational culture and total quality management on the relationship between green practices and sustainability performance
ترجمه عنوان: تاثیر فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت جامع روی ارتباط بین اقدامات سبز و عملکرد پایدار
رشته: محیط زیست
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2023
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت   آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Greenhouse Gas Emissions from Wastewater Treatment Plants
ترجمه عنوان: انتشار گاز گلخانه ای از تصفیه خانه های فاضلاب
رشته: محیط زیست
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Eco-friendly product development strategy, antecedents, outcomes, and contingent effects
ترجمه عنوان: استراتژی توسعه محصول سازگار با محیط زیست؛ سوابق، پیامدها و اثرات احتمالی
رشته: محیط زیست
تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس  حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Technology-based  management of environmental organizations using an Environmental Management Information System (EMIS)
ترجمه عنوان: مدیریت مبتنی بر فنآوری در سازمان های محیطی با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات محیطی
رشته: محیط زیست
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Exploring pro-environmental behaviors of consumers, An analysis of contextual factors, attitude, and behaviors
ترجمه عنوان: بررسی رفتارهای حامی محیط زیست مصرف کننده، تحلیل عوامل بافتی، نگرش ها و رفتارها
رشته: محیط زیست
تعداد: 9 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس  حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Review of the Kubuqi Ecological Restoration Project
ترجمه عنوان: بازنگری پروژه احیای اکولوژیکی بیابان کوبوکی
رشته: محیط زیست
تعداد: 91 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 107 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Using a sustainability index to assess energy technologies
ترجمه عنوان: استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های انرژی به منظور برق رسانی برای روستاها
رشته: محیط زیست
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Heavy metals and metalloids content and enrichment in Gulf Coast sediments in the vicinity of an oil refinery
ترجمه عنوان: محتوی فلزات سنگین و شبه فلزات و غنی سازی در رسوبات موجود در ساحل خلیج در مجاورت یک پالایشگاه  نفت
رشته: محیط زیست
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Neural Network Model for Estimating Global Solar Radiation on Horizontal Surface
ترجمه عنوان: یک مدل شبکه ای عصبی جهت برآورد تابش سراسری خورشید در سطح افقی
رشته: محیط زیست
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Application of Nanotechnologies- environment
ترجمه عنوان: کاربردهای نانو تکنولوژی ها در محیط زیست
رشته: محیط زیست
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Applications of Geothermal Energy
ترجمه عنوان: کاربردهای انرژی زمین گرمایی
رشته: محیط زیست
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu