دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی انرژی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی انرژی با ترجمه فارسی

عنوان مقاله: A systematic literature review on the use of artificial intelligence in energy self-management in smart buildings
ترجمه عنوان: مطالعه مروری سیستماتیک در مورد استفاده از هوش مصنوعی در خود مدیریت انرژی در ساختمان های هوشمند
رشته: عمران
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 38 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2021
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Taming the Elements The use of Geothermal Energy in Iceland
ترجمه عنوان: کنترل عناصر؛ استفاده از انرژی زمین گرمایی در ایسلند
رشته: انرژی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد  
سال انتشار: 2019
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Annual energy loss reduction of distribution network through reconfiguration and renewable energy sources
ترجمه عنوان: کاهش اتلاف انرژی سالانه شبکه توزیع از طریق بازپیکر بندی و منابع انرژی تجدیدپذیر
رشته: انرژی
تعداد: 17 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The unstudied barriers to widespread renewable energy deployment; Fossil fuel price responses
ترجمه عنوان: موانع بررسی نشده مرتبط با ترویج انرژی های تجدیدپذیر؛ واکنش قیمت سوخت فسیلی
رشته: انرژی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: An Artificial Neural Network to Assess the Impact of Neighbouring Photovoltaic Systems
ترجمه عنوان: شبکه عصبی مصنوعی برای ارزیابی تأثیر سیستم های فوتوولتائیک مجاورت در پیش بینی توان در اوترخت، هلند
رشته: انرژی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Using a sustainability index to assess energy technologies
ترجمه عنوان: استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های انرژی به منظور برق رسانی برای روستاها
رشته: انرژی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Financial risk management for new technology integration in energy planning under uncertainty
ترجمه عنوان: مدیریت ریسک مالی برای یکپارچه سازی فناوری جدید در برنامه ریزی انرژی، تحت شرایط عدم قطعیت
رشته: انرژی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A comprehensive review of maximum  power point tracking algorithms for photovoltaic systems
ترجمه عنوان: بررسی جامع الگوریتم ردیابی نقطه توان ماکزیمم برای سیستم های فتو ولتائیک
رشته: انرژی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Composite automated distribution system reliability model considering various
ترجمه عنوان: مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک گوناگون
رشته: انرژی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Energy dissipation over large-scale roughness for both transition
ترجمه عنوان: انتشار انرژی در سختی مقیاس بزرگ برای گذر و شرایط جریان یکپارچه
رشته: انرژی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Optimal sizing and location of SVC devices for improvement of voltage profile in distribution network with dispersed photovoltaic and wind power plants
ترجمه عنوان: اندازه بهینه و محل دستگاه جبرانگر وار ایستاتیک برای بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع با فتوولتاییک پراکنده و نیروگاه بادی
رشته: انرژی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Review of photovoltaic degradation methodologies
ترجمه عنوان: بررسی روش های محاسبه سرعت تخریب فتوولتائیک
رشته: انرژی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Energy intensity and foreign direct investment: A Chinese city-level study
ترجمه عنوان: شدت مصرف انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛ بررسی یک شهر چین
رشته: انرژی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Analysis of performance losses of thermal power plants in Germany- Asystem Dynamics model approach using data from regional climate modelling
ترجمه عنوان: تحلیل تلفات عملکردی نیروگاه های برق حرارتی در آلمان - روش مدل دینامیکی سیستم با استفاده از داده های بدست آمده از مدلسازی اقلیم منطقه ای
رشته: انرژی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Temperature Dependent Photovoltaic (PV) Efficiency and Its Effect on PV Production in the World
ترجمه عنوان: بررسی فتوولتائیک وابسته به دما و کارایی و تاثیر آن بر روی محصولات فتوولتائیک در جهان
رشته: انرژی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Applications of Geothermal Energy
ترجمه عنوان: کاربردهای انرژی زمین گرمایی
رشته: انرژی
تعداد: 20 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Battery Energy Storage Station (BESS)-Based Smoothing Control of Photovoltaic and Wind Power Generation Fluctuations
ترجمه عنوان: کنترل هموار نوسان تولید برق فتوولتیک و توان بادی، مبنی بر باطری خانه ذخیره کننده انرژی
رشته: انرژی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Exploring the nexus of electricity consumption, economic growth, energy prices and technology innovation in Malaysia
ترجمه عنوان: بررسی رابطه مصرف برق، رشد اقتصادی، بهای انرژی و نوآوری در فن آوری در مالزی
رشته: انرژی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Maximum power point tracking control techniques State-of-the-art in photovoltaic applications
ترجمه عنوان: تکنیک های کنترل پیگیری حداکثر نقطه  توان، حالت هنری در ابزارهای فتوولتائیک
رشته: انرژی
تعداد: 13 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Energy management in sensor networks
ترجمه عنوان: مدیریت انرژی در شبکه های حسگر
رشته: انرژی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Reliability-Constrained Optimal Sizing of Energy Storage System in a Microgrid
ترجمه عنوان: تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره سازی انرژی با در نظر داشتن قابلیت اطمینان، در یک ریزشبکه
رشته: انرژی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000  تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Retrofitted Hybrid Power System Design with Renewable Energy Sources for Buildings
ترجمه عنوان: طراحی سیستم برق ترکیبی بهبود یافته به همراه منابع انرژی تجدیدپذیر برای ساختمان
رشته: انرژی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Frequency deviation control by coordination control of FC and double-layerapacitor in an autonomous hybrid renewable energy power generation system
ترجمه عنوان: کنترل انحراف فرکانس بوسیله کنترل هماهنگی پیل های سوختی و خازن های دولایه ای در یک سیستم تولید توان انرژی تجدیدپذیر هیبرید خودکار
رشته: انرژی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A Computational Framework for Uncertainty Quantification and Stochastic Optimization  in unit Commitment With Wind Power Generation
ترجمه عنوان: چارچوب محاسبه ای برای بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی در بکارگیری واحد با تولید توان بادی
رشته: انرژی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
سال انتشار: 2011
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The renewable energy targets of the Maghreb countries Impact on electricity supply and conventional power markets
ترجمه عنوان: اهداف استفاده انرژی های تجدید پذیر در کشور مغرب؛ تاثیر در تامین برق و بازارهای قدرت
رشته: انرژی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A Review of Solar photovoltaic Technologies
ترجمه عنوان: بررسی تکنولوژی های فوتوولتاییک خورشیدی
رشته: انرژی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Power Quality Improvement for Grid Connected Wind Energy System using
ترجمه عنوان: بهبود کیفیت توان برای سیستم انرژی بادی متصل به شبکه با استفاده از ادوات فکت
رشته: انرژی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Techno-economic valuation and optimization of integrated photovoltaic wind energy conversion system
ترجمه عنوان: ارزیابی فنی - اقتصادی و بهینه سازی سیستم یکپارچه تبدیل انرژی فتوولتیک/ بادی
رشته: انرژی
تعداد: 13 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: PV Output Power Smoothing Using Energy Capacitor System
ترجمه عنوان: هموارسازی توان خروجی فتوولتائیک با استفاده ازسیستم خازن
رشته: انرژی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Reliability Modeling and Control Schemes of Composite Energy Storage and Wind Generation System With Adequate Transmission Upgrades
ترجمه عنوان: مدل سازی قابلیت اطمینان و طرح های کنترل سیستم مرکب ذخيره ساز انرژي و نیروگاه بادی با ميزان ارتقا مناسب خط انتقال
رشته: انرژی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Research on energy management and its control strategies of microgrid
ترجمه عنوان: بررسی درمورد مدیریت انرژی و استراتژی های کنترل آن در میکروشبکه
رشته: انرژی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Heuristic method for reactive energy management in distribution feeders
ترجمه عنوان: روش ابتکاری برای مدیریت انرژی راکتیو در فیدرهای توزیع
رشته: انرژی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Benefits of Power Electronic Interfaces for Distributed Energy Systems
ترجمه عنوان: مزایای واسط های الکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی توزیع شده
رشته: انرژی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Impacts of Energy Storage in Distributed Power Generation
ترجمه عنوان: بررسی اثرات ذخیره انرژی در مولد های توزیع برق
رشته: انرژی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Integration of Photovoltaic-Fuel Cell Scheme for Energy Supply in Remote Areas
ترجمه عنوان: طرح سلول فتوولتاییک و سلول پیل سوختی یکپارچه برای تامین انرژی در نواحی دور
رشته: انرژی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Application of the ant colony search algorithm to reactive power pricing in an open electricity market
ترجمه عنوان: استفاده از الگوريتم جستجوي جمعیت مورچگان براي قيمت گذاري توان راکتيو در بازار آزاد برق
رشته: انرژی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Study of Solar Energy Usage in Green Buildings
ترجمه عنوان: بررسی کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان های سبز
رشته: انرژی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: China's energy economy, Technical change, factor demand and interfactor/ interfuel substitution
ترجمه عنوان: اقتصاد انرژی چین؛ تغییر فنی، تقاضای فاکتور و جایگزینی درون فاکتور یا درون سوخت
رشته: انرژی
تعداد: 16 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Multifunctional module lithium-ion storage and conversion of solar energy
ترجمه عنوان: مدل چند کاره ذخیره سازی یونی- لیتیومی و تبدیل ولتاژ نوری انرژی خورشیدی
رشته: انرژی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Energy cost optimization through the implementation of cogeneration and grid
ترجمه عنوان: بهینه سازی هزینه انرژی از طریق پیاده سازی تولید همزمان و اتصال میانی شبکه
رشته: انرژی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : A methodology for validating the renewable energy data in EU
ترجمه عنوان: روشی برای بررسی اطلاعات مربوط به انرژی های نو در اتحادیه اروپا
رشته: انرژی
تعداد: 16 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Impact of end-use energy efficiency on the distribution
ترجمه عنوان: تاثیر بازده انرژی با کاربرد نهایی بر روی شبکه توزیع
رشته: انرژی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu