دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی

مدیریت

مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه بخش اول

عنوان مقاله: How strategic considerations influence decision making on e-HRM applications
ترجمه عنوان: چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک را تحت تاثیر قرار می دهد
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Understanding the Relationship between Cynicism and Trust
ترجمه عنوان: درک رابطه بین اعتماد و بی اعتمادی در مدیریت
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


-------------------------------------
عنوان مقاله: Innovations in Retail Pricing and Promotions
ترجمه عنوان: نوآوری در قیمت گذاری خرده فروشی و تبلیغ ها در این زمینه
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Risk analysis and assessment methodologies in the work sites
ترجمه عنوان: تحلیل ریسک و روش های ارزیابی در محل کار
رشته: مدیریت
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: The relations among competition, delegation, management accounting
ترجمه عنوان: روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک  کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Transparency for governance The mechanisms and effectiveness of disclosure-based
ترجمه عنوان: شفاف سازی با هدف نظارت؛ مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری
رشته: مدیریت
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Transformational leadership and childrens' aggression in team  settings
ترجمه عنوان: رهبری  تحول گرا و پرخاشگری نوجوانان در محیط تیم
رشته: مدیریت
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A hybrid model based on rough sets theory and genetic algorithms for stock price forecasting
ترجمه عنوان: مدل هیبریدی مبتنی بر تئوری مجموعه های راف و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام
رشته: مدیریت
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 39 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: A MCDM Approach for Sourcing Strategy Mix Decision in IT Projects
ترجمه عنوان: رویکرد تصمیم گیری چند ضابطه ای جهت تصمیم ترکیبی استراتژی برون سپاری در پروژه های فناوری اطلاعات
رشته: مدیریت
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Project portfolio management An integrated method for resource planning and scheduling to minimize planning/scheduling-dependent expenses
ترجمه عنوان: پروژه مدیریت دارایی؛ یک روش یکپارچه برای برنامه ریزی منبع و برنامه ریزی برای به حداقل رسانی هزینه های وابسته به برنامه ریزی
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Improved capital budgeting decision making
ترجمه عنوان: تصمیم  گیری بودجه بندی  به منظور بهبود سرمایه
رشته: مدیریت
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


-----------------------------------
عنوان مقاله: Knowledge Sharing and trust in Organizations
ترجمه عنوان: اشتراک دانش و اعتماد به سازمان ها
رشته: مدیریت
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف - 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


------------------------------------
عنوان مقاله: Corporate governance of information technology
ترجمه عنوان: حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات
رشته: مدیریت
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Leadership across hierarchical levels Multiple levels of management and multiple levels of analysis
ترجمه عنوان: رهبري در سطوح سلسله مراتب؛ مدیریت سطوح چند گانه مديريت و تحلیل سطوح چندگانه
رشته: مدیریت
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: The rise of corporate governance in corporate control research
ترجمه عنوان: افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Distributed Key Management in Dynamic Outsourced Databases  
ترجمه عنوان: مدیریت کلید توزیع در پایگاه های داده فعال با منبع بیرونی
رشته: مدیریت
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


-------------------------------------
عنوان مقاله: Transformational leadership style, market competition and departmental performance
ترجمه عنوان: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی: شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیا
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


------------------------------------
عنوان مقاله  : Satisfaction with service recovery, perceived justice and emotional responses
ترجمه عنوان : رضایت از بهبود خدمات؛ عدالت محوری و واکنش های احساسی
رشته: مدیریت
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله  : Teamwork, monitoring and absence
ترجمه عنوان: کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط  کار
رشته: مدیریت
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف - 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------- --------
عنوان مقاله : The effect of external and internal factors on firms product innovations
ترجمه عنوان: تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری محصول شرکت
رشته: مدیریت
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Relational stability and alliance performance in supply chain
ترجمه عنوان: ثبات روابط و عملکرد رابطه ای در زنجیره تامین
رشته: مدیریت
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: The effect of external and internal  factors on firms 'product innovation
ترجمه عنوان: تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری محصول شرکت
رشته: مدیریت
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: The information content of earnings announcements in Denmark
ترجمه عنوان: محتوای اطلاعاتی اعلام سود در کشور دانمارک
رشته: مدیریت
تعداد: 25 صفحه انگلیسی پی دی اف- 48 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Critical competitive strategy issues every entrepreneur should consider before going into business
ترجمه عنوان: موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد
رشته: مدیریت
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Qualitative management accounting research
ترجمه عنوان: پژوهش های مربوط به حسابداری در مدیریت کیفی
رشته: مدیریت
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


------------------------------------
عنوان مقاله: Drivers of and barriers to management accounting change
ترجمه عنوان: محرک ها و موانع مربوط به تحول حسابداری مدیریت
رشته: مدیریت
تعداد: 32 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


-------------------------------------
عنوان مقاله: Human Capital and SME Internationalization
ترجمه عنوان: سرمایه انسانی و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک  
رشته: مدیریت
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


----------------------------------
عنوان مقاله: Applying organizational routines in analyzing the behavior of organizations
ترجمه عنوان: بکارگیری خط و مش سازمانی در تحلیل رفتار سازمان ها
رشته: مدیریت
تعداد: 30 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


-----------------------------------
عنوان مقاله: Capacity Building Through Partnership: Intermediary Nongovernmental Organizations
ترجمه عنوان: ظرفیت سازی از طریق مشارکت؛ سازمان های واسطه غیردولتی به عنوان بازیگران محلی و جهانی
رشته: مدیریت
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله: A model for HRM strategic integration
ترجمه عنوان: مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی
رشته : مدیریت
تعداد:  14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


-----------------------------------
عنوان مقاله: Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance
ترجمه عنوان: هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


-----------------------------------
عنوان مقاله: Theorizing about the impact of strategic human resource management
ترجمه عنوان: تئوری هایی در ارتباط با تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی
رشته: مدیریت
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


-----------------------------------
عنوان مقاله: Exploring the relationship between knowledge management practices and innovation performance
ترجمه عنوان: بکارگیری روابط بین فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری
رشته: مدیریت
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
قیمت : 25000 تومان
سال انتشار : 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: The Dynamics of Alignment A Punctuated Equilibrium Model
ترجمه عنوان: تراز دینامیک، مدل تعادل نقطه ای
رشته: مدیریت
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: BPR implementation process, an analysis of key success and failure factors
ترجمه عنوان: مرحل پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار
رشته: مدیریت
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


-------------------------------------
عنوان مقاله: Multicriteria decision aid in financial management
ترجمه عنوان: تصمیمات کمکی چند معیاره در مدیریت مالی
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


------------------------------------
عنوان مقاله: Government Analysis of the Benefits and Costs of Regulation
ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1998
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Information system in managing business operations
ترجمه عنوان: سیستم اطلاعاتی در استراتژی مدیریت عملکرد کسب و کار
رشته: مدیریت
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu