دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی علوم سیاسی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی علوم سیاسی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: The role of Artificial Intelligence in Online Dispute Resolution; A brief and critical overview
ترجمه عنوان: نقش هوش مصنوعی در حل و فصل اختلافات به شیوه انلاین؛ بررسی مختصر و مهم
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 23 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2022
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: EU cybersecurity and cyber diplomacy
ترجمه عنوان: امنیت سایبری و دیپلماسی سایبری اتحادیه اروپا
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2021
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Geopolitics of the New Middle East Perspectives from Inside and Outside
ترجمه عنوان: ژئوپلیتیک خاورمیانه جدید؛ چشم اندازهایی از درون و بیرون
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 50000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Modeling the money launderer Micro theoretical arguments on anti-money laundering policy
ترجمه عنوان: مدل پول شویی یا اختلاص؛ مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاص
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Demonstrations
ترجمه عنوان: اعتراضات
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 31 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Study quality principle instead of principle legality of crimes
ترجمه عنوان: اصل بررسی کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم
رشته: علوم سیاسی
تعداد:  3 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Militarization and international business
ترجمه عنوان: نظامی سازی و تجارت بین المللی
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Iran and the Shanghai Cooperation Organization
ترجمه عنوان: ایران و سازمان همکاری شانگهای
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 26 صفحه انگلیسی پی دی اف - 23 صفحه فارسی وورد
قیمت:45000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Liberalization, migration, and development the Mexico-us
ترجمه عنوان: آزاد سازی، مهاجرت، وتوسعه روابط بین امریکا مکزیک
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 350 00تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Democracy and Information, transmitters and receivers
ترجمه عنوان: دموکراسی و اطلاعات؛ انتقال دهندگان و دریافت کنندگان
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Money Laundering
ترجمه عنوان: پولشویی
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 28 صفحه انگلیسی پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Vietnam war
ترجمه عنوان: جنگ ویتنام
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Study the principles and concepts of International Environmental law with a view to sustainable development
ترجمه عنوان: بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار
رشته: علوم سیاسی
تعداد:  15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Study the developments of international responsibility arising from environmental damage
ترجمه عنوان: مسئولیت بین المللی ناشی از خسارت زیست محیطی
رشته: علوم سیاسی
تعداد:  11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: New development in international environmental law
ترجمه عنوان: توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست
رشته: علوم سیاسی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu