دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی کشاورزی با ترجمه فارسی

کشاورزی

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی کشاورزی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله : How does proximity affect interfirm marketing cooperation a study of an agribusiness cluster
ترجمه عنوان: مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ بررسی خوشۀ  تجارت کشاورزی
رشته: کشاورزی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Single layer drying kinetics of papaya amidst vertical and horizontal airflow
ترجمه عنوان: سینتیک خشک شدن یک لایه از میوه پاپایا میان جریان هوای عمودی و افقی
رشته: کشاورزی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Optimizing chocolate production through traceability A review of the  influence of farming practices on cocoa bean quality
ترجمه عنوان: بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی؛ بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت دانه کاکائو
رشته: کشاورزی
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 30000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را  دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Regression analysis of salinity, hydropriming and their interaction effect on Fennel (Foeniculum vulgare) seeds germination
ترجمه عنوان: بررسی رگرسیون شوری پیش تیمار آب و اثر متقابل آن بر جوانه زنی دانه های رازیانه
رشته: کشاورزی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Statistical optimization of physical process  variables for bio-plastic (PHB) production by Alcaligenes sp
ترجمه عنوان: بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی برای تولید بیو پلاستیک توسط آلکالی ژن های اس پی
رشته: کشاورزی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Edges in Agricultural Landscapes Species  Interactions and Movement of Natural Enemies
ترجمه عنوان: چشم اندازهای مناظر کشاورزی؛ تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی
رشته: کشاورزی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9  صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of postharvest sodium silicate treatment  on pink rot disease and oxidative stress-antioxidative system in muskmelon fruit
ترجمه عنوان: اثرات  پس از برداشت تیمار سدیم سیلیکات روی بیماری پوسیدگی صورتی و سیستم آنتی اکسیداتیو تنش اکسیداتیو در میوه خربزه
رشته: کشاورزی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Propagation of cleome spinosa jacq through tissue culture
ترجمه عنوان: تکثیر گیاه کلئوم اسپینوزا از طریق کشت بافت
رشته: کشاورزی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی پی  دی اف
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Comparative anatomy of leaves of Kalanchoe pinnata and K. crenata in sun and shade conditions, as a support for their identification
ترجمه عنوان: آناتومي مقايسه ای برگ هاي کالانچو پیناتا و کا کرنتا در شرايط آفتاب و سايه، به عنوان حمايت از شناسایی آن ها
رشته: کشاورزی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Evaluation of rooting response of stem cuttings and in vitro micro-cuttings and in vitro micro-cuttings of bottlebrush tree for commercial mass propagation
ترجمهعنوان:  ارزیابی پاسخ ریشه دهی قلمه های ساقه و ریزقلمه های درخت شیشه شور برای تکثیر انبوه تجاری
رشته: کشاورزی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu