دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی

مدیریت

مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه بخش پنجم

ترجمه مقالات این بخش در قالب فایل پی دی اف می باشد


عنوان مقاله: Thought leadership in brand management
ترجمه عنوان: رهبری افکار در مدیریت برند
رشته: مدیریت
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Influence of organizational Culture on Organizational Citizenship Behavior
ترجمه عنوان: تاثير فرهنگ سازماني بر رفتار شهروند سازمانی
رشته: مدیریت
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Remote Management, The Newly Emerging Style of Management
ترجمه عنوان: مدیریت از راه دور؛  شیوه نوین مدیریت
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از  پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Process View of Knowledge Management
ترجمه عنوان: یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش
رشته: مدیریت
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت  انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An evaluation of strategic human resource management (SHRM) Practices in Nigerian Universities
ترجمه عنوان: ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه های نیجریه؛ بررسی تاثیر نوع مالکیت و قدمت
رشته: مدیریت
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت  انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Balanced structures designing organizations for profitable Growth
ترجمه عنوان: ساختارهای متوازن؛ طراحی سازمان برای رشد مناسب
رشته: مدیریت
تعداد: 21 صفحه انگلیسی پی دی اف- 42 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت  انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The relationship between human resource practices and firm performance
ترجمه عنوان: روابط بين شيوه عمل  منابع انساني و عملكرد شركت
رشته: مدیریت
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The role of a firm's strategic orientation dimensions  in determining market orientation
ترجمه عنوان: نقش ابعاد جهت گیری استراتژیک شرکت در تعیین بازارگرایی
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت  انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Current thinking and future view participatory management a dynamic system for developing organizational commitment
ترجمه عنوان: تفکر صحیح و نگاه به آینده؛ مدیریت مشارکتی یک سیستم پویا برای توسعه مشارکت سازمانی
رشته: مدیریت
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت  انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Developing a Relationship Matrix for Organizational Learning and Innovativeness
ترجمه عنوان: توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 5 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Exploring source of the variety in organizational innovation adoption issues
ترجمه عنوان: بررسی منشا تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ نوآوری سازمانی
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Management of perceptions of information technology service quality
ترجمه عنوان: مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات
رشته: مدیریت
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Relationship of organizational citizenship behavior with emotional intelligence
ترجمه عنوان: ارتباط رفتار شهروندي سازماندهي شده با هوش احساسي
رشته: مدیریت
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: RFID and item level information  visibility
ترجمه عنوان: شناسایی فرکانس رادیویی و قابلیت رویت اطلاعات سطح یا بخش
رشته: مدیریت
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Strategic Renewal of Organizations
ترجمه عنوان: تجدید استراتژی سازمان ها
رشته: مدیریت
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effects of organizational communication on job satisfaction and organizational commitment in a land ambulance service and the mediating role of communication satisfaction
ترجمه عنوان: اثر ارتباطات سازمانی روی اثر شعلی و تعهد سازمانی در مورد خدمات آمبولانس و بر روی تقش واسطه ای رضایت از ارتباطات
رشته: مدیریت
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: What is (or should be) the difference between competency modeling and traditional job analysis
ترجمه عنوان: تفاوت بین مدل سازی صلاحیت و تجزیه تحلیل شغلی سنتی چیست
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Is passion contagious, the transference of entrepreneurial passion to employees
ترجمه عنوان: انتقال و تبادل شور کارآفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Quality Function Deployment, Value Engineering and Target Costing, an Integrated Framework
ترجمه عنوان: گسترش کیفیت عملکرد، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف، و چارچوب یکپارچه در مدیریت هزینه طرح
رشته: مدیریت
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Intelligent System for Information Security Management
ترجمه عنوان: سیستم هوشمند برای مدیریت امنیت اطلاع؛ مسائل مربوط به طراحی و معماری
رشته: مدیریت
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Project Risk Management
ترجمه عنوان: مدیریت ریسک پروژه
رشته: مدیریت
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Strategic change management experience of an Indian organization
ترجمه عنوان: تاثير استاندارد ایزو 9000 بر جو سازماني؛ تجربه  مديريت تغييرات استراتژيك در يك سازمان هندی
رشته: مدیریت
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Three conceptual levels of construction project management work
ترجمه عنوان: سه  سطح مفهومی برای  دست اندرکاران مدیریت پروژه
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Enterprise Resource Planning (ERP) System, An effective tool for Production Management
ترجمه عنوان: سیستم برنامه ریزی منابع انسانی؛ ابزاری موثر برای مدیریت تولید
رشته: مدیریت
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Cycles of Theory Building in Management Research
ترجمه عنوان: چرخه تئوری پردازی در تحقیقات مدیریت
رشته: مدیریت
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Crisis response decision making
ترجمه عنوان: تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: CRM and four P’s of Marketing
ترجمه عنوان: مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Managing human resources in small organizations, what do we know
ترجمه عنوان: مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک، ما چه جیزهایی را می دانیم
رشته: مدیریت
تعداد: 26 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Reengineering and reengineering patterns
ترجمه عنوان: تكنيك مهندسي مجدد و روش هاي آن
رشته: مدیریت
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 47 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Scale of Operations Human Resource Systems and Firm Performance in East and Southeast Asia
ترجمه عنوان: مقیاس بندی عملیات ها، سیستم های منابع انسانی و عملکرد شرکت در آسیای شرقی و جنوب شرقی
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Using real time strategic change for strategy implementation
ترجمه عنوان: زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Strategic Thinking, A Continuum of Views and Conceptualization
ترجمه عنوان: تفکر نظام مند؛ زنجیره  پیوسته ای از دیدگاه ها، تفکرات و مفاهیم
رشته: مدیریت
تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Challenges of Human Resource management
ترجمه عنوان: چالش های مديريت منابع انسانی
رشته: مدیریت
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu