دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی حقوق با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی حقوق با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: The Issue of Enforcement in International Law; A Case Study of War in Ukraine
ترجمه عنوان: مسئله اجرای حقوق بین الملل؛ بررسی موردی جنگ اوکراین
رشته: حقوق
تعداد: 47 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2022
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: The role of Artificial Intelligence in Online Dispute Resolution; A brief and critical overview
ترجمه عنوان: نقش هوش مصنوعی در حل و فصل اختلافات به شیوه انلاین؛ بررسی مختصر و مهم
رشته: حقوق
تعداد: 23 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2022
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Public opinion and the death penalty in Japan
ترجمه عنوان: افکارعمومی و مجازات اعدام در ژاپن
رشته: حقوق
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 60000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Is a Plea Really a Bargain? An Empirical Study of Six Cities in China
ترجمه عنوان: آیا قبول مجرمیت واقعا یک معامله است؟ بررسی تجربی صورت گرفته در شش شهر کشور چین
رشته: حقوق
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Pharmaceutical Industry in China Policy, Market and IP
ترجمه عنوان: صنعت داروسازی در کشور چین؛ سیاست، بازار و حق مالکیت معنوی
رشته: حقوق
تعداد: 33 صفحه انگلیسی پی دی اف- 52 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2019
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Indian Patent Law and Its Impact on the Pharmaceutical Industry: What Can China Learn from India?
ترجمه عنوان: قانون حق ثبت اختراع هند و تاثیر آن بر صنعت داروسازی؛ چین چه چیزی را می تواند از هند بیاموزد؟
رشته: حقوق
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2019
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Truth and procedural fairness in Chinese criminal procedure law
ترجمه عنوان: حقیقت و عدالت رویه ای در آیین دادرسی کیفری چین
رشته: حقوق
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Torture and Exclusion of Evidence in China
ترجمه عنوان: شکنجه و حذف شواهد و ادله در کشور چین
رشته: حقوق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: New Exploration of Full Review in Trial of Second Instance in People’s Republic of China
ترجمه عنوان: ارزیابی جدید تجدیدنظر کامل در دادگاه مرحله دوم جمهوری خلق چین
رشته: حقوق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Definitions of the right to remain silent in China
ترجمه عنوان: تعریف حق سکوت در کشور چین
رشته: حقوق
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Consequences of a Violation of Exclusionary Rules in China
ترجمه عنوان: عواقب تخلف از قواعد حذف در کشور چین
رشته: حقوق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Understanding Criminal Punishment and Prisons in China
ترجمه عنوان: مقدمه ای بر مجازات جزایی و زندان ها در کشور چین
رشته: حقوق
تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2018
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The Emergence of Human Dignity in China
ترجمه عنوان: ظهور کرامت انسانی در کشور چین؛ از حقوق خصوصی تا اصل قانون اساسی
رشته: حقوق
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2018
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Study on the Right of Silence System in China
ترجمه عنوان: پژوهش در حوزه نظام حق سکوت در کشور چین
رشته: باستان
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2018
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Criminal defense and judicial sentencing in China death penalty cases
ترجمه عنوان: دفاع کیفری و محکومیت قضایی در پرونده های مجازات اعدام کشور چین
رشته: حقوق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2018
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: What Blockchain Can and Can’t Do for Copyright
ترجمه عنوان: آنچه که فناوری بلاکچین می تواند و نمی تواند برای حق کپی انجام دهد
رشته: حقوق
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The new Generation of community penalties in Belgium
ترجمه عنوان: نسل جدید مجازات های اجتماعی در کشور بلژیک
رشته: حقوق
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2016
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Country report on Cadastre and land registration in Iran
ترجمه عنوان: گزارش کشوری در مورد سیستم کاداستر و ثبت اراضی در ایران
رشته: حقوق
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Reforms to China s pretrial detention system the role of the procuratorate
ترجمه عنوان: اصلاحات سیستم بازداشت پیش از محاکمه کشور چین؛ نقش دادستانی
رشته: حقوق
تعداد: 29 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2016
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Happy birthday to you; The world most famous celebratory song copyright challenged
ترجمه عنوان: آهنگ تولدت مبارک؛ معروف ترین آهنگ جشنی که با چالش های قانون کپی مواجه شد
رشته: حقوق
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 3 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Pre-trial Detention Houses and Protection of Detainees' Rights in China
ترجمه عنوان: بازداشتگاه های پیش از محاکمه و حمایت از حقوق بازداشتیان در کشور چین
رشته: حقوق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2015
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Confucian Stakeholder Theory
ترجمه عنوان: تئوری ذی نفعان کنفوسیوس
رشته: حقوق
تعداد: 18 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2015
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A Survey on the Rights Protection of Pretrial Detainees in China
ترجمه عنوان: پژوهش در مورد حمایت از حقوق بازداشتیان پیش از محاکمه در کشور چین
رشته: حقوق
تعداد: 11 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2015
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Corporate Governance
ترجمه عنوان: حاکمیت شرکتی
رشته: حقوق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism-MoneyPars policy
ترجمه عنوان: برنامه ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم
رشته: حقوق
تعداد: 40 صفحه انگلیسی پی دی اف- 40 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Compensation for Environmental Damage in China, Theory and Practice
ترجمه عنوان: جبران خسارت آسیب های زیست محیطی در کشور چین، نظریه و عمل
رشته: حقوق
تعداد: 85 صفحه انگلیسی پی دی اف- 53 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Modeling the money launderer Micro theoretical arguments on anti-money laundering policy
ترجمه عنوان: مدل پول شویی یا اختلاص: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاص
رشته: حقوق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Criminal Defense in Chinese Courtrooms
ترجمه عنوان: دفاع کیفری در دادگاه های کشور چین
رشته: حقوق
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2013
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Letting Conditions
ترجمه عنوان: شرایط اجاره
رشته: حقوق
تعداد:  17 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Study quality principle instead of principle legality of crimes
ترجمه عنوان: بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم
رشته: حقوق
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف - 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Morality, care, and international law
ترجمه عنوان: اخلاقیات، مراقبت، و حقوق بین المللی
رشته: حقوق
تعداد: 19 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Basic agreement for business promotion
ترجمه عنوان: توافقنامه مقدماتی برای توسعه کسب و کار
رشته: حقوق
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Harmonizing Tort Law, A Comparative Tort Law and Economics Analysis
ترجمه عنوان: هماهنگ سازی قانون شبه جرم: قانون شبه جرم و تحلیل اقتصادی تطبیقی
رشته: حقوق
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Analysis of Employment Protection laws and unemployment benefits
ترجمه عنوان: تحلیل های مربوط به قوانین حمایت از اشتغال و مزایای بیکاری
رشته: حقوق
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: The Reform of German Tort Law
ترجمه عنوان: اصلاح قانون شبه جرم آلمان
رشته: حقوق
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Study the principles and concepts of International Environmental law with a view to sustainable development
ترجمه عنوان: بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار
رشته: حقوق
تعداد:  15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: New development in international environmental law
ترجمه عنوان: توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست
رشته: حقوق
تعداد:  9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Money Laundering
ترجمه عنوان: پولشویی
رشته: حقوق
تعداد: 28 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Study the developments of international responsibility arising from environmental damage
ترجمه عنوان: مسئولیت بین المللی ناشی از خسارت زیست محیطی
رشته: حقوق
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu