دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی عمران با ترجمه فارسی

عمران

مقالات انگلیسی عمران با ترجمه بخش دوم


عنوان مقاله: Numerical analysis of an embankment on soft soils considering large displacements
ترجمه عنوان: تحلیل عددی یک خاکریز واقع بر روی خاک های نرم با در نظر گرفتن  تغییر مکان های بزرگ
رشته: عمران
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Experimental validation of a theoretical model for flexural modulus of elasticity of thin cement composite
ترجمه عنوان: ارزیابی تجربی یک مدل تئوری برای مدول الاستیسیته خمشی کامپوزیت بتن نازک
رشته: عمران
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Examination of DMT-based methods for evaluating the liquefaction potential of soils
ترجمه عنوان: بررسی روش های بر پایه (آزمایش اتساع سنج) برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ها
رشته: عمران
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Exploiting Home Automation Protocols for Load Monitoring in Smart Buildings
ترجمه عنوان: بکارگیری پروتکل های اتوماسیون خانگی برای نظارت بر ظرفیت ساختمان های هوشمند
رشته: عمران
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Fuzzy Monte Carlo Simulation and Risk Assessment in Construction
ترجمه عنوان: شبیه سازی مونت کارلوی فازی و ارزیابی خطر در ساخت و ساز
رشته: عمران
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Investigations about the influence of fine additives on the viscosity of cement
ترجمه عنوان: تحقیق بر روی اثر افزودنی های ریز بر روی ویسکوزیته خمیر سیمان در بتن های خودتراکم
رشته: عمران
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The influence of freeze–thaw cycles on the unconfined compressive strength fiber-reinforced clay
ترجمه عنوان: تاثیر چرخه های ذوب و انجماد بر مقاومت فشرده محصور نشده خاک رس تقویت شده با الیاف
رشته: عمران
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Cement production technology improvement compared to factor 4 objective
ترجمه عنوان: بهبود فناوری تولید سیمان در مقایسه با اهداف فاکتور 4
رشته: عمران
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Effects of soil-structure interaction and base isolation on seismic performance of foundation soils
ترجمه عنوان: تاثیرات برهم کنش خاک - سازه و ایزولاسیون پایه روی کارایی زلزله نگاری خاک فونداسیون
رشته: عمران
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Random vibration analysis of long-span structures subjected to spatially varying ground  motions
ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل لرزه تصادفی سازه هایی با فواصل زیاد مبتنی بر حرکت های متنوع فضایی زمین
رشته: عمران
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------- ------------------
عنوان مقاله: Shear failure characteristics of steel plate girders
ترجمه عنوان: مشخصات گسیختگی برشی تیرورق های فولادی
رشته: عمران
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Seismic Site Effects for Shallow and Deep Alluvial Basins In-Depth Motion and Focusing Effect
ترجمه عنوان: تاثیرات وابسته به زمین لرزه برای آبگیرهای رسوبی کم عمق و عمیق؛ تاثیر کانونی و حرکت عمقی
رشته: عمران
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The importance of distribution types on finite element analyses of foundation settlement
ترجمه عنوان: اهمیت مربوط به انواع توزیع براساس آنالیزهای عنصر مطلق برای برقرار ساختن فوندانسیون
رشته: عمران
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Application of seismic base isolation technology in Iran
ترجمه عنوان: کاربرد تکنولوژی ایزولاسیون پایه لرزه نگاری در ایران
رشته: عمران
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Experimental and Numerical Assessment of a New Alternative of RBS Moment Connection
ترجمه عنوان: ارزیابی تجربی و عددی از یک جایگزین جدید برای اتصال خمشی با کاهش درمقطع  تیر
رشته: عمران
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Performance based seismic and wind engineering for 60 story twin towers in manila
ترجمه عنوان: کارائی مهندسی باد و زلزله برای برج های دوقلوی 60 طبقه در مانیل
رشته: عمران
تعداد: 7 انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Earthquake Effect Analysis of Buried Pipelines
ترجمه عنوان: آنالیزهای اثر زلزله بر خطوط لوله مدفون شده
رشته: عمران
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Near field Uniform Seismic Hazard Spectra of Tabriz Zone
ترجمه عنوان: طیف خطر زلزله یکنواخت ناحیه نزدیک منطقه  تبریز
رشته: عمران
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: NMR studies of pore formation and water diffusion  in self-hardening cut-off wall materials
ترجمه عنوان: تحقیقات رزونانس مغناطیسی هسته ای روی تشکیل حفره و نفوذ آب در مصالح  دیوار آب بند خود سخت ساز
رشته: عمران
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The engineer under FIDIC’s conditions of contract for construction
ترجمه عنوان: مهندسی تحت شرایط قرارداد فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور ساخت و ساز
رشته: عمران
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Critical appraisal of piping phenomena in earth dams
ترجمه عنوان: ارزیابی بحرانی پدیده پایپینگ ( لوله گذاری) در سدهای خاکی
رشته: عمران
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Geosynthetic-encased stone columns
ترجمه عنوان: ستون های سنگی با پوشش ژئوسنتیک
رشته: عمران
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------- ---------------
عنوان مقاله: Geomorphologic hazards for Vanyar Dam with emphasis on the reactivation of Tabriz fault, northwest Iran
ترجمه عنوان: خطرهای ژئومورفولوژیکی برای سد وانیار با تاکید روی فعالیت مجدد گسل تبریز، شمال غرب ایران
رشته: عمران
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Cyclic behavior of steel braced frames having shear panel system
ترجمه عنوان: رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده فولادی دارای سیستم پنل برشی
رشته: عمران
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Paleoseismicity and new seismicity studies in Azerbaijan and the necessity for seismic zonation
ترجمه عنوان: پالئو زلزله شناسی و مطالعات لرزه نگاری جدید در آذربایجان و ضرورت برای ساختمان غشایی زلزله
رشته: عمران
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Parameter estimation of an ARMA model for river flow forecasting using goal programming
ترجمه عنوان: ارزیابی پارامتر مدل میانگین حرکت خود بازگشتی برای پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از برنامه ریزی هدفمند
رشته: عمران
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Reducing the seismic vulnerability of cultural heritage buildings
ترجمه عنوان: کاهش آسیب پذیری وابسته به زمین لرزه ساختمان های میراث فرهنگی
رشته: عمران
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Reinforced High-Strength Concrete Beams in Flexure
ترجمه عنوان: تیرهای بتنی آرماتور شده با مقاومت بالا در خمش
رشته: عمران
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: FRPC reinforced concrete beam-column joints under cyclic excitation
ترجمه عنوان: اتصالات تیر به ستون تقویت شده بتنی با ورق اف آر پی سی با توجه به تحریک دوره ای
رشته: عمران
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Use of ERP as Embedded reinforcement in Concrete
ترجمه عنوان: استفاده از پلیمر تقویت شده با الیاف به عنوان تقویت کننده جاسازی شده در بتن
رشته: عمران
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Seismic performance of reduced beam section steel Moment connections effects of panel zone strength and beam web connection method
ترجمه عنوان: عملکرد لرزه ای اتصالات ممان فولاد مقطع کاهش یافته تاثیرات استحکام ناحیۀ پانل و روش اتصال شبکه ای جوش خورده
رشته: مهندسی مواد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی  اف - 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Experimental Investigations of the Response of Suction Caissons to Transient Combined Loading
ترجمه عنوان: بررسی های آزمایشی واکنش صندوقه مکشی در مقابل بارگذاری ترکیبی گذرا
رشته: عمران
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Guidelines for tunneling risk management; International Tunneling Association
ترجمه عنوان: دستورالعمل های مرتبط با مدیریت ریسک ساخت تونل؛ انجمن بین المللی ساخت تونل
رشته: عمران
تعداد: 20 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 43 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2004
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Fading and color changes in colored asphalt quantified by the image analysis method
ترجمه عنوان: تغييرات رنگ و محوسازي در آسفالت رنگی که توسط روش آناليز تصوير شناسایی شده است
رشته: عمران
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: A Review On The Viable Technology For Construction Waste Recycling
ترجمه عنوان: بررسی در ارتباط با  فناوری مناسب به منظور بازیافت ضایعات ساختمانی
رشته: عمران
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف - 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Dynamic failure numeric simulations of model concrete-faced rock-fill dam
ترجمه عنوان: شبیه سازی عددی شکست دینامیک سدهای هسته سنگی (راکفیل) با رویه ی بتنی
رشته: عمران
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: GPS in dynamic monitoring of long-period structures
ترجمه عنوان: سیستم تعیین موقعیت جهانی در نظارت داینامیکی ساختمان های قدیمی
رشته: عمران
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Determining the Low-Temperature Fracture Toughness of Asphalt Mixtures
ترجمه عنوان: تعیین سختی شکست ترک های انقباضی در مخلوط های آسفالتی
رشته: عمران
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Criteria for liquefaction of silty soils
ترجمه عنوان: معیارهای روانگرایی خاک های رسی
رشته: عمران
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Autoclaved aerated concrete behavior under explosive action
ترجمه عنوان: رفتار بتون اتوکلاو شده زیر عمل انفجار
رشته: عمران
تعداد:  5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 1998
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A soft soil model that accounts for creep
ترجمه عنوان: معرفی مدل رفتاری خزش خاک نرم
رشته: عمران
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1999
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Creep stability analysis of viscoelastic cylindrical shells
ترجمه عنوان: مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای
رشته: عمران
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1986
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Nonlinear creep buckling analysis of initially imperfect shallow spherical shells
ترجمه عنوان: خزش غیرخطی و تحلیل کمانش کم عمق؛ پوسته کروی ناقص
رشته: عمران
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1981
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu