مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته پزشکی با ترجمه

پزشکی

مقالات انگلیسی پزشکی با ترجمه- بخش اول


عنوان مقاله: Cannabinoid Receptors in the Central Nervous System Their Signaling and Roles in Disease
ترجمه عنوان: گیرنده های کانابینوئید در سیستم عصبی مرکزی: علائم و نقش آنها در بیماری
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: On-Cloud Healthcare Clinic An e-health consultancy approach for remote communities in a developing country
ترجمه عنوان: کلینیک مراقبت های سلامت ابری؛ مشاوره سلامت به روش الکترونیک برای مناطق دوردست در یک کشور در حال توسعه
رشته: پزشکی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 17000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Cardiac Tissue Engineering
ترجمه عنوان: مهندسی بافت قلب
رشته: پزشکی
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Prevalence and Risk Factor of Polycystic Ovarian Syndrome
ترجمه عنوان: شیوع و فاکتورهای خطر سندرم تخمدان پلی کیستیک
رشته: پزشکی
تعداد: 2 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال،روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Wharton's jelly derived mesenchymal stromal cells Biological properties  induction of neuronal phenotype and current applications in neurodegeneration research
ترجمه عنوان: سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Markovian queueing model for ambulance offload delays
ترجمه عنوان: مدل صف بندی مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس
رشته: پزشکی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Changes in Electric Properties of Human Breast Cancer Cells
ترجمه عنوان: تغییر خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 7000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: The Nanomechanical Signature of Breast Cancer
ترجمه عنوان: علائم نانومکانیکی سرطان پستان
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : The role of major depression in neurocognitive functioning in patients
ترجمه عنوان: نقش افسردگی عمده، درعملکردهای عصبی بیماران با اختلال استرس پس از سانحه
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Non-Linear Finite Element Modelling of Anatomically Detailed 3D Foot Model
ترجمه عنوان: مدلسازی المان محدود غیرخطی مدل سه بعدی آناتومی دقیق پا
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 11000
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Evaluation of Anti inflammatory and Analgesic Activity of Tridax Procumbens linn against formalin, acetic acid and cfa induced pain models
ترجمه عنوان: بررسی داروی ضدالتهابی و ضد درد و فعالیت تیریداکس پروکومبن ها علیه فرمالین،اسید اسیتیک و سی اف ای ناشی از مدلهای درد
رشته: پزشکی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال،روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Performance Characteristics of a Sliding-Scale Hypertonic Saline Infusion Protocol for the Treatment of Acute Neurologic Hyponatremia
ترجمه عنوان: ویژگی های عملکرد درمقیاس حرکتی پروتکل تزریق سالین هیپرتونیک دردرمان هیپوناترمی حاد عصبی
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله : Hyaluronic acid a natural biopolymer with a broad range of biomedical and industrial applications
ترجمه عنوان: اسید  هیالورونیک؛ بیوپلیمر طبیعی با کاربردهای صنعتی و بیوشیمیایی
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را  دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Mental retardation, a symptom and a syndrome
ترجمه عنوان: عقب ماندگی ذهنی، یك نشانه و یك سندروم
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه :بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------------
عنوان مقاله: Appetite and gastrointestinal motility Role of ghrelin-family peptides
ترجمه عنوان: اشتها و حرکات معدی-روده ای؛ نقش پپتیدهای خانواده گرلین
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه-------------------------------------
عنوان مقاله: Effects of exercise training on blood lipids and lipoproteins in children and adolescents
ترجمه عنوان: تاثيرات تمرينات ورزشي بر روي ليپيدها و لیپوپروتئین ها خون در كودكان و نوجوانان
رشته: پزشکی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله: The role of job alienation in work ability deterioration and unhealthy ageing
ترجمه عنوان: نقش از خود بيگانگی شغلي در تخريب قابليت هاي كاري و سالخوردگی ناسالم
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Age-related eye disease study
ترجمه عنوان: بررسی بیماری های مرتبط به پیرچشمی
رشته: پزشکی
تعداد:  6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله: Cognitive–behavioral therapy for primary insomnia
ترجمه عنوان: درمان شناختی- رفتاری در ارتباط  با بیخوابی اولیه
رشته: پزشکی
تعداد:  16 صفحه انگلیسی پی دی اف - 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
:
عنوان مقالهAn Experimental Evaluation for a new Column to level Access Control Mechanism for Electronic Health Record Systems
ترجمه عنوان: ارزیابی تجربی در مورد مبانی جدید مکانیسم کنترل سطح دسترسی به سیستم های ثبت سلامت الکترونیک
رشته: پزشکی
تعداد:  10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Adrenergic control of lipid metabolism in-vitro studies
ترجمه عنوان: کنترل آدرنالین در سوخت و ساز لیپید در بررسی های آزمایشگاهی
رشته: پزشکی
تعداد:  4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Developing Maximal Neuromuscular Power
ترجمه عنوان: ایجاد حداکثر توان عصبی- عضلاتی
رشته: پزشکی
تعداد:  13 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Digital Radiography Image Quality
ترجمه عنوان: کیفیت تصویر رادیوگرافی دیجیتال
رشته: پزشکی
تعداد:  11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Disorder named ADHD
ترجمه عنوان: اختلالاتی به نام کم توجهی، بیش فعالی
رشته: پزشکی
تعداد:  4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: DNA and Genome
ترجمه عنوان: دی ان ای و ژنوم
رشته: پزشکی
تعداد:  5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Effect Of Amino Acids on Gene And Genetic Code
ترجمه عنوان: تاثیر آمینو اسید بر روی ژن و ژنوم
رشته: پزشکی
تعداد:  5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------------
عنوان مقاله : ndocrinology
ترجمه عنوان: مطالعه غدد درون ریز
رشته: پزشکی
تعداد:  6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Health information systems Failure, success and improvisation
ترجمه عنوان: عوامل موفقیت، شکست و بهبود سیستم اطلاعات بیمارستانی
رشته: پزشکی
تعداد:  4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Image Postprocessing in Digital Radiology
ترجمه عنوان: پس- پردازش تصویر رادیولوژی دیجیتال
رشته: پزشکی
تعداد:  19 صفحه انگلیسی پی دی اف - 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Medical ethics for radiology student
ترجمه عنوان: اخلاق پزشکی برای دانشجویان رادیولوژی
رشته: پزشکی
تعداد:  6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله: Neural adaptations to electrical stimulation strength training
ترجمه عنوان: سازگاری عصبی با تمرین های استقامتی محرک الکتریکی
رشته: پزشکی
تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: New Ethical issues for Radiation protection in Diagnostic Radiology
ترجمه عنوان: مسائل جدید مربوط به علم اخلاق در ارتباط حفاظت در برابر تشعشعات در موارد درمان بوسیله رادیولوژی
رشته: پزشکی
تعداد:  4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله: Radiological Ethic
ترجمه عنوان: اصول اخلاقی مربوط به رادیولوژی
رشته: پزشکی
تعداد:  3 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Temperature and neuromuscular function
ترجمه عنوان: دما و نقش عصبی- عضلاتی
رشته: پزشکی
تعداد:  13 صفحه انگلیسی پی دی اف - 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: A double-blind controlled study of a nonhydroquinone bleaching cream in the treatment of melasma
ترجمه عنوان: مطالعۀ کنترل شدۀ دوسوکور یک کِرِم ضدلک غیرهیدروکینن در درمان ملاسما
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A practical, algorithmic approach to diagnosing hair shaft disorder
ترجمه عنوان: روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Business Process Re-Engineering At Cardiology Department
ترجمه عنوان: بازمهندسی فرایند کسب و کار در دپارتمان قلب شناسی
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Continuity of midwifery care and gestational weight gain in obese women
ترجمه عنوان: استمرار مراقبت مامایی و افزایش وزن دوران بارداری در زنان چاق؛ یک آزمایش کنترل شده تصادفی
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Dermatitis herpetiformis; Epidemiology, pathogenesis, and clinical presentation
ترجمه عنوان: التهاب تبخالی شکل پوست، قسمت 1: اپیدمیولوژی، پاتوژنسیس و معاینه بالینی
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Dermatitis herpetiformis; part2,Diagnosis, management, and prognosis
ترجمه عنوان: التهاب تبخالی شکل پوست قسمت 2: تشخیص، مدیریت، پیش شناخت
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Factors predisposing to the development of multiple sclerosis
ترجمه عنوان: عوامل مستعد کننده ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا فلج چندگانه
رشته: پزشکی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 3 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Neurogenin3 cooperates with Foxa2 to autoactivate its own expression
ترجمه عنوان: همکاری نوروژنیک 3 با  فوکسا 2 برای فعال سازی اتوماتیک خصوصیات ژنتیکی
رشته: پزشکی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Physical fitness and enhanced psychological health
ترجمه عنوان: تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی
رشته: پزشکی
تعداد: 19 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 1990
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Psoriasis-Evolving treatment for a complex disease
ترجمه عنوان: بیماری پسوریازیس ( بیماری التهابی مزمن پوست)؛ درمان نوین بیماری پیچیده
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Strategies for prevention of scars, what can we learn from fetal skin
ترجمه عنوان: راهبردهای جلوگیری  از زخم ها؛ آنچه می توان از پوست جنین آموخت
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Treatment of vitiligo with broadband ultraviolet B and vitamins
ترجمه عنوان: درمان ویتیلیگو با پهن باند فرابنفش بی و ویتامین ها
رشته: پزشکی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Vitiligo,Part I, Introduction, epidemiology, quality of life, diagnosis, differential diagnosis
ترجمه عنوان: اختلالات ویتیلیگو: بررسی جامع، قسمت1. مقدمه، اپيدمیولوژی، کیفیت زندگی،  تشخیص، تشخیص افتراقی، روابط، هیستوپاتولوژی، اتیولوژی و اضافي
رشته: پزشکی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: VitiligoPart II ,Treatment options and approach to treatment
ترجمه عنوان: اختلالات ويتيليگو: بررسي جامع؛ قسمت دوم، گزينه ها و شيوۀ درمان
رشته: پزشکی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Building a hospital referral expert system with a Prediction and Optimization -Based Decision Support System algorithm
ترجمه عنوان: ايجاد سيستم خبره ارجاع بيمارستان همراه با الگوريتم سيستم پشتيباني تصميم گيري  مبتني بر بهينه سازي و پيش بيني
رشته: پزشکی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------
عنوان مقاله: Halitosis, an overview of epidemiology, etiology and clinical management
ترجمه عنوان: هالیتوزیس؛ اپیدمیولوژی، اتیولوژی، درمان
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Monitoring and Comparing Follicular and Luteal Function between Genetically High- and Low-Producing Dairy Cows by Ultrasonography
ترجمه عنوان: نظارت و مقایسه عملکرد فولیکولی و زرده ای بین گاوهای شیرده با تولید شیرکم و زیاد از نظر ژنتیکی توسط فراسونوگرافی
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Periodontal Disease Linking the Primary Inflammation to Bone Loss
ترجمه عنوان: بیماری پریودنتال؛ مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Alzheimer's disease: synaptic dysfunction and Aβ
ترجمه عنوان: بیماری آلزایمر؛ اختلال عملکرد سیناپسی
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Ancylostoma caninum Calibration and comparison of diagnostic accuracy of flotation in tube, McMaster and FLOTAC in faecal samples of dogs
ترجمه عنوان: آنکیلوستوما کانینوم؛ کالیبراسیون و مقایسه دقت تشخیصی فلوتاسیون در لوله، مک مستر و فلوتاک در نمونه های مدفوع سگ
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Ancylostoma ceylanicum Immunization with soluble worm extract
ترجمه عنوان: سیلانیکوم انسیلوستوما؛ ایمن سازی با عصاره محلول کِرم و واکنش به منظور چالش کشیدن عفونت سگ ها
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 1985
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Defining Pilates exercise: A systematic review
ترجمه عنوان: تعریف ورزش پیلاتس؛ بررسی سیستماتیک
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: From Nanotechnology to Nanomedicine Applications to Cancer Research
ترجمه عنوان: از فناوری نانو برای  نانو دارو؛ برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Growth Hormone and Bone
ترجمه عنوان: هورمون رشد و استخوان
رشته: پزشکی
تعداد: 16 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 1998
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Interprofessional education in primary care for the elderly
ترجمه عنوان: آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان؛ یک مطالعه مقدماتی
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu