دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی بیوتکنولوژی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی بیوتکنولوژی با ترجمه فارسی

عنوان مقاله: Biopolishing of cotton fabric with fungal cellulase and its effect on the morphology of cotton fibres
ترجمه عنوان: زیست پرداخت پارچه پنبه ای با استفاده از سلولاز بدست آمده از قارچ و اثر آن بر مورفولوژی الیاف پنبه
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف-  8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: برای دریافت ترجمه مقاله، با  شماره 09119608453 از طریق تماس تلفنی، تلگرام، واتساپ و شبکه های اجتماعی موردنظرتان با ما در تماس باشید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Formation of carcinogenic 4(5)-methylimidazole in caramel model systems, A role of sulphite
ترجمه عنوان: تشکیل کارسینوژنیک متیل ایمیدازول در سیستم های مدل کارامل
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Statistical optimization of physical process variables for bio-plastic (PHB) production by Alcaligenes sp
ترجمه عنوان: بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی برای تولید بیوپلاستیک توسط آلکالی ژن های اس پی
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله  : Modeling and stress analyses of a normal foot-ankle and a prosthetic foot-ankle complex
ترجمه عنوان: مدل سازی و آنالیز تنش در قوزک پای نرمال و مجموعه پروتزی قوزک  
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله : Interpreting the Evolutionary Regression The Interplay Between Observational
ترجمه عنوان : تفسیر رگرسیون تکاملی تعامل بین خطاهای مشاهده ای و زیستی در مطالعات تطبیقی فیلوژنتیکی
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Biomimetic chromatophores for camouflage and soft active surfaces
ترجمه عنوان: کروماتوفوهای بیومیمتیک برای استتار و سطوح فعال نرم
رشته:  بیوتکنولوژی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Enhanced co-production of hydrogenandpoly-(R)-3-hydroxybutyrate 3 and acetyl-CoA synthetase
ترجمه عنوان: افزایش تولید مشترک هیدروژن و پلی- آر-3- هیدروکسی بوتیرات توسط پی اچ بی نوترکیب، با  بیان بیش از حد هیدروژناز 3 و سنتز استیل- سی او ای
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Improved polyhydroxybutyrate (PHB) production in transgenic tobacco by enhancing translation efficiency of bacterial PHB biosynthetic genes
ترجمه عنوان: اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات در تنباکوی جهش یافته توسط افزایش کارایی ژن های بیوسنتز پلی هیدروکسی بوتیرات باکتریایی
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Nanostructural Chemically Bonded Ca-Aluminate Based Bioceramics
ترجمه عنوان: بيوسراميك هاي مبتني برآلومينات كلسيم با نانوساختار شيمیايي بهم متصل
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 25 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Organ printing from bioprinter to organ biofabrication  line
ترجمه عنوان: بافت و طرح ارگان؛ از چاپگر زیستی به خط ساخت زیستی ارگان
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: A two level mutation-selection model of cultural evolution and diversity
ترجمه عنوان: یک مدل انتخاب- موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Dynamic Modeling of the 4 DoF BioRob Series Elastic Robot Arm for Simulation and Control
ترجمه عنوان: مدلسازی دینامیکی بازوی کشسان ربات سری ربات زنده با چهار درجه آزادی برای شبیه سازی و  کنترل
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
-------------------------------
عنوان مقاله: Plant biodiversity of hyrcanian relict forests, in Iran an overview of the flora, vegetation palaeoecology and conservation
ترجمه عنوان: زیست تنوع گیاهی جنگل های باقی ماندۀ هیرکانیان در ایران؛ مروری بر فلورا، گیاهان، پوشش گیاهی، اکولوژی گیاهان فسیلی و حفاظت
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 20 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Enzymes in jasmonate biosynthesis – Structure, function, regulation
ترجمه عنوان: آنزیم های بیوسنتز جاسمونات- ساختار، عملکرد، تنظیم
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Molecular mechanism of gibberellins signaling in plants
ترجمه عنوان: مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان
رشته:  بیوتکنولوژی
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------

عنوان مقاله: Molecular dissection of the pea shoot apical meristem
ترجمه عنوان: تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ  نخود
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Transcriptome-Based Examination of Putative Pollen Allergens of Rice
ترجمه عنوان: آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله : Removal of heavy metal from industrial wastewater using modified activated coconut shell carbon
ترجمه عنوان: حذف فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی با استفاده از کربن فعال اصلاح شده پوسته نارگیل
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله : Hyaluronic acid a natural biopolymer with a broad range of biomedical and industrial applications
ترجمه عنوان: اسید  هیالورونیک؛ بیوپلیمر طبیعی با کاربردهای صنعتی و بیوشیمیایی
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله : EMG amplitude and frequency parameters of muscular activity Effect of resistance training based on electromyography fatigue threshold
ترجمه عنوان: دامنه الکترومیوگرافی و پارامترهای بسامد فعالیت عضلانی؛ تاثیر ورزش استقامتی مبتنی بر آستانه خستگی الکترومیوگرافی
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Fluorescence microscopy
ترجمه عنوان: میکروسکوپ فلورسانت
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله : Animal cell cultures recent achievements and perspectives in the production of biopharmaceuticals
ترجمه عنوان: کشت سلول حیوانی؛ پیشرفت های اخیر و دیدگاه ها در خصوص تولید زیست داروها
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Cell wall, structure, Biogenesis
ترجمه عنوان: دیواره های سلولی؛ ساختار، سیر تکامل و گسترش
رشته: بیوتکنولوژی
تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu