دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی اقتصاد با ترجمه فارسی

اقتصاد

مقالات انگلیسی اقتصاد با ترجمه بخش سوم


عنوان مقاله: Financing long-term care for frail elderly in France
ترجمه عنوان: تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه
رشته: اقتصاد
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: From talent management to talent optimization
ترجمه عنوان: از مدیریت استعداد تا بهینه سازی استعداد
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Exploring the nexus of electricity consumption, economic growth, energy prices and technology innovation in Malaysia
ترجمه عنوان: بررسی رابطه مصرف برق، رشد اقتصادی، بهای انرژی و نوآوری در فن آوری در مالزی
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Sustainable strategic management and market effectiveness of enterprises
ترجمه عنوان: مدیریت استراتژیک پایدار در اثربخشی بازار کار
رشته: اقتصاد
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Influences on school leavers’ career decisions, Implications for the accounting profession
ترجمه عنوان: تاثیرات بر روی  تصمیم گیری های شغلی ترک تحصیل کرده ها- کاربردهای مربوط به حرفه حسابداری
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Auditors’ Internal Control Over Financial Reporting Decisions
ترجمه عنوان: کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی
رشته: اقتصاد
تعداد:  36 صفحه انگلیسی پی دی اف - 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله : An analysis of attributes that impact information technology audit quality
ترجمه عنوان: آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد
رشته: اقتصاد
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Central Government Accounting and Financial Reporting
ترجمه عنوان: حسابداری دولت مرکزی و گزارشگری مالی: مقایسه ای بین فرانسه، ایتالیا و اتحادیه اروپا
رشته: اقتصاد
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of brand love, personality and image on word of mouth
ترجمه عنوان: تاثیرات، هویت و تصویر محبوبیت برند، در اذهان عمومی
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Evolution and future of environmental marketing
ترجمه عنوان: تکامل و آینده بازاریابی  محیطی
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Factors influencing Internet shopping value and customer repurchase intention
ترجمه عنوان: عوامل موثر بر ارزش خرید اینترنتی و قصد خرید دوباره مشتری
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 39 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Impact of internal branding on service employee’s quality commitment study on i.t. solution sector of pakistan
ترجمه عنوان: تاثیر برندسازی داخلی بر تعهد کیفیت کارکنان خدمات- مطالعه بر روی بخش راهکار فناوری اطلاعات در پاکستان
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Job Characteristics as Predictors of Work Motivation and Job Satisfaction of Bank Employees
ترجمه عنوان: ویژگی های کاری به عنوان پیش بینی انگیزه کار و رضایت شغلی کارکنان بانک
رشته: اقتصاد
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Satisfaction and post-purchase intentions with service recovery of online shopping websites; Perspectives on perceived justice and emotions
ترجمه عنوان: رضایت و نیات پس از خرید با احیاء خدمات وب سایت های خرید آنلاین؛ دیدگاه هایی در مورد ادراک عدالت و احساسات
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 40 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Applying activity-based costing in a supply chain environment
ترجمه عنوان: کاربرد هزینه یابی  فعالیت محور در شرایط زنجیره  تامین
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effect of a decision aid on risk aversion in capital investment decisions
ترجمه عنوان: تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری ثابت
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Human needs and utility maximization
ترجمه عنوان: نیازهای بشر و بیشینه سازی مطلوبیت
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Design of Customer Information Management System
ترجمه عنوان: طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مشتری
رشته: اقتصاد
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The impact of the financial crisis on the global economy; can the Islamic financial system help
ترجمه عنوان: تاثیر بحران مالی بر روی اقتصاد جهانی؛ آیا  نظام مالی اسلامی می تواند کمک کننده باشد
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Role of trust in innovation networks
ترجمه عنوان: نقش اعتماد در شبکه های نوآوری
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The university’s role in developing Chinese entrepreneurship
ترجمه عنوان: نقش دانشگاه در توسعه کارافرینی چینی
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Values underlying the consumption of perfume
ترجمه عنوان: ارزش های زمینه ساز مصرف عطر؛ دیدگاه نشانه شناسی اجتماعی
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه:بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Accrual Accounting and the  Australian Public Sector
ترجمه عنوان: حسابداری تعهدی و بخش دولتی استرالیا
رشته: اقتصاد
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Applying open innovation in business strategies; Evidence from Finnish software firms
ترجمه عنوان: استفاده از نوآوری باز در استراتژی های کسب و کار؛ شواهد شرکت های نرم افزار فنلاندی
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Improved capital budgeting decision making
ترجمه عنوان: بهبود تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه؛ شواهد مربوط به کشور کانادا
رشته: اقتصاد
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: The Business Intelligence Mode
ترجمه عنوان: مدل هوش کسب و کار
رشته: اقتصاد
تعداد: 50 صفحه انگلیسی پی دی اف- 43 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله: The dynamic impact of innovation capability inter-firm on firm valuation
ترجمه عنوان: تاثیرات پویای قابلیت  نوآوری و شبکه های درون- شرکتی بر روی ارزیابی شرکت
رشته: اقتصاد
تعداد:  15 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: The influence of R&D investment on the use of corporate venture capital
ترجمه عنوان: تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در مورد استفاده از سرمایه مخاطره آمیزشرکت ها
رشته: اقتصاد
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Retail e-learning assessmentmotivation, location, and prior experience
ترجمه عنوان: ارزیابی یادگیری الکترونیکی خرده فروشی؛ انگیزه، موقعیت، و تجربه های قبلی
رشته: اقتصاد
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Servant leadership as antecedent of trust in organizations
ترجمه عنوان: رهبر خدمتگزار به عنوان پیشایند اعتماد در سازمان
رشته: اقتصاد
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Satisfaction with service recovery, perceived justice and emotional responses
ترجمه عنوان: رضایت از بهبود خدمات؛ عدالت محوری و واکنش های احساسی
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


-------------------------------------
عنوان مقاله: The Rise of corporate governance in corporate control research
ترجمه عنوان: افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت
رشته: اقتصاد
تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Transformational leadership style, market competition and departmental performance
ترجمه عنوان: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی؛ شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیا
رشته: اقتصاد
تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: The Role played by interdependences in ERP implementations; An empirical analysis of critical factors that minimize elapsed time
ترجمه عنوان: نقش ایفا شده توسط وابستگی های پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای؛ تجزیه و تحلیل تجربی عوامل مهمی که زمان سپری شده را به حداقل می رسانند
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effects  of consumer knowledge on message processing of electronic word-of-mouth via online consumer reviews
ترجمه عنوان: اثرات دانش مصرف  کننده در زمینه پردازش پیام  تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از طریق ارزیابی های مصرف کننده آنلاین
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Relational stability and alliance performance in supply chain
ترجمه عنوان: ثبات روابط و عملکرد رابطه ای در زنجیره تامین
رشته: اقتصاد
تعداد:  7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


------------------------------------
عنوان مقاله: Teamwork, monitoring and absence
ترجمه عنوان: کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار
رشته: اقتصاد
تعداد:  14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله : The effect of external and internal factors on firms product innovations
ترجمه عنوان: تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری تولیدات شرکت ها
رشته: اقتصاد
تعداد:  16 صفحه انگلیسی پی دی اف - 25 صفحه فارسی وورد
قیمت : 45000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله : The effect of organizational life cycle stage on the use of activity-based costing
ترجمه عنوان: تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
رشته: حسابداری
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Human Capital and SME Internationalization
ترجمه عنوان: سرمایه انسانی و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک
رشته: اقتصاد
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله  انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله  : Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance
ترجمه عنوان: هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Laddering in the practice of marketing research; Solutions and barriers
ترجمه عنوان: تفسیر نردبانی در انجام پژوهش بازاریابی؛ موانع و راه حل ها
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Development of stakeholder theory
ترجمه عنوان: توسعه نظریه سهام، رویکرد غیرتلفیقی
رشته: اقتصاد
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Mission Statement Quality and Financial Performance
ترجمه عنوان: صورت وضعیت کیفی و عملکردهای مالی
رشته: اقتصاد
تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


-----------------------------------
عنوان مقاله: The performance of multinational agribusiness, effect of product and geographical diversification
ترجمه عنوان: عمکرد مربوط به بازاریابی کسب و کار کشاورزی چند ملیتی؛ تاثیر تنوع جغرافیایی وتنوع محصولات
رشته: اقتصاد
تعداد: 27 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Accounting research and the public interest
ترجمه عنوان: تحقيق حسابداري و منافع عمومي
رشته: اقتصاد
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Issues in Accrual Accounting and Budgeting by Government
ترجمه عنوان: مسائل مربوط به حسابداری تعهدی و بودجه ریزی توسط دولت
رشته: اقتصاد
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Integrating AHP and data mining for product recommendation on customer lifetime  value
ترجمه عنوان: ادغام برنامه ریزی  های سلسله مراتبی  و داده کاوی برای پیشنهاد محصول به مشتری بر مبنای ارزش دوام آن
رشته: اقتصاد
تعداد:  12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت : 45000 تومان
سال انتشار : 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده  فارسی


------------------------------------
عنوان مقاله: Exploring the relationship between knowledge management practices and innovation performance
ترجمه عنوان: بکارگیری روابط بین فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری
رشته: اقتصاد
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله : Corporate Governance
ترجمه عنوان: حاکمیت شرکتی
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : The Basic Budgeting Problem Approaches to Resource Allocation in the Public Sector and their Implications for Pro-Poor Budgeting
ترجمه عنوان: مسائل اصلی در بودجه بندی روش تخصیص منابع در بخش عمومی و پیامدهای آن برای بودجه بندی به نفع قشر کم درآمد
رشته: اقتصاد
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------------
عنوان مقاله : Multicriteria decision aid in financial management
ترجمه عنوان: تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله : BPR implementation process, an analysis of key success and failure factors
ترجمه عنوان: مرحل پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار تحلیل فاکتورهای کلیدی موفقیت و ناکامی
رشته: اقتصاد
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


------------------------------------
عنوان مقاله: Laddering theory, method, analysis, and interpretation
ترجمه عنوان: نظریه، روش، تجزیه و تحلیل و تفسیر نردبانی
رشته: اقتصاد
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 42 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1988
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Government Analysis of the Benefits and Costs of Regulation
ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات
رشته: اقتصاد
تعداد:  9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1998
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------------
عنوان مقاله : Governmental accounting for heritage assets; economic, social implications
ترجمه عنوان: حسابداری و محاسبه کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده؛ کاربردهای اقتصادی، اجتماعی
رشته: اقتصاد
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1997
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی  دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Role of the Stock Exchange in An Islamic Economy
ترجمه عنوان: نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد اسلامی
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1984
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Consumer demand system and aggregate consumption in the USA; an application of extended linear expenditure system
ترجمه عنوان: سیستم های تقاضای مصرف کننده و مصرف انبوه در ایالات متحدۀ آمریکا؛ اعمال سیستم هزینه ای خطی گسترده
رشته: اقتصاد
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار:  1975
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu