دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی علوم گیاهی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی علوم گیاهی با ترجمه فارسی

عنوان مقاله: A New Perspective on Cryotherapy, Pathogen Elimination Using Plant Shoot Apical Meristem via Cryogenic Techniques
ترجمه عنوان: چشم اندازی جدید در سرمادرمانی؛ از بین بردن عامل بیماری زا با استفاده از مریستم انتهایی شاخه گیاه از طریق فنون سرمازایی
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Regulatory Role of Phytohormones in Maintaining Stem Cells and Boundaries of Stem Cell Niches
ترجمه عنوان: نقش تنظیمی هورمون های گیاهی در حفظ سلول های بنیادی و حدود کنام های سلول های بنیادی
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Alpine Algorithms-Time Series of Innovative Remote Areas; Snow Cover Leaf Area Index and Soil Moisture
ترجمه عنوان: سری های زمانی الگوریتم آلپ با توجه به ابزارهای ابتکاری سنجش از راه دور برای مناطق کوه های آلپ؛ شاخص سطح برگ مناطق پوشیده از برف و رطوبت خاک
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Regression analysis of salinity, hydropriming and their interaction effect on Fennel (Foeniculum vulgare) seeds germination
ترجمه عنوان: بررسی رگرسیون شوری پیش تیمار آب و اثر متقابل آن بر جوانه زنی دانه های رازیانه
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Statistical optimization of physical process variables for bio-plastic (PHB) production by Alcaligenes sp
ترجمه عنوان: بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی برای تولید بیوپلاستیک توسط آلکالی ژن های اس پی
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Study of altitude and selection on fiber biometry properties of Fagus orientalis Lipsky
ترجمه عنوان: بررسی درخت راش شرقی از نظر ارتفاع ازسطح دریا و انتخاب آن به دلیل خصوصیات بیومتری فیبر
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Comparative anatomy of leaves of Kalanchoe pinnata and K. crenata in sun and shade conditions, as a support for their identification
ترجمه عنوان: آناتومي مقايسه ای برگ هاي کالانچو پیناتا و کا. کرنتا در شرايط آفتاب و سايه، به عنوان حمايت از شناسایی آن ها
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Carbonic anhydrase and zinc in plant physiology
ترجمه عنوان: آنیدراز کربونیک و زنیک در فیزیولوژی گیاهی
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: The structure of the phloem – still more questions than answers
ترجمه عنوان: ساختار آوند آبکشی در گیاهان
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 9 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Effect of indole butyric acid (IBA) on rooting Chromolaena odorata
ترجمه عنوان: اثرات  ايندول بوتيريک اسيد بر ريشه زايي کرومولانا ادوروتا
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Effects on both the roots and shoots of soybean during dark chilling determine the nature and extent of photosynthesis inhibition
ترجمه عنوان: تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی تاریکی رو به سرما که به تعیین ماهیت و میزان توقف  فتوسنتز می پردازد
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 8 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Improved polyhydroxybutyrate (PHB) production in transgenic tobacco by enhancing translation efficiency of bacterial PHB biosynthetic genes
ترجمه عنوان: اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات در تنباکوی جهش یافته توسط افزایش کارایی ژن های بیوسنتز پلی هیدروکسی  بوتیرات باکتریایی
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The effect of salinity on the growth, morphology and physiology of Echium amoenum
ترجمه عنوان: اثر شوری بر رشد، مورفولوژی و فیزیولوژی گل گاوزبان
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: High efficiency protoplast isolation from in vitro cultures and hairy roots of Maesa lanceolata
ترجمه عنوان: کارایی بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی و ریشه های کرکی گیاه میزا لانسیولاتا
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Phenolic contents, antioxidant and antimicrobial activity of Papaver rhoeas L. extracts from Southeast serbia
ترجمه عنوان: محتویات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی عصاره های گیاه شقایق  جنوب شرقی صربستان
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Plant biodiversity of hyrcanian relict forests, in Iran an overview of the flora, vegetation palaeoecology and conservation,
ترجمه عنوان: زیست تنوع گیاهی جنگل های باقی ماندۀ هیرکانیان در ایران؛ مروری بر فلورا، گیاهان،پوشش گیاهی، اکولوژی گیاهان فسیلی و حفاظت
رشته:علوم گیاهی
تعداد: 20 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Regeneration of different Cyclamen species via somatic embryogenesis from callus, suspension cultures and protoplasts
ترجمه عنوان: احیای گونه های مختلف سیکلامن از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز، کشت های تعلیق و پروتوپلاست ها
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Transcriptional Regulation of ROS Controls Transition from Proliferation to Differentiation in the Root
ترجمه عنوان: تنظیم رونوشتی گونه اکسیژن واکنشی، گذر از تکثیر به تفکیک در ریشه را کنترل می کند
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Evolution and mechanisms of plant tolerance to flooding stress
ترجمه عنوان: تکامل و مکانیزم های مقاومت گیاهان در مقابل تنش سیل
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Molecular dissection of the pea shoot apical meristem
ترجمه عنوان: تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ  نخود
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Protoplast culture and fusion between brassica carinata and brassica napus
ترجمه عنوان: ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Protease Activity of Allergenic Pollen of Cedar, Cypress, Juniper Birch and Ragweed
ترجمه عنوان: فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای درخت سرو آزاد، درخت سرو، سرو کوهی، درخت فان و گیاه رگ وید
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The rice FLATTENED SHOOT MERISTEM, encoding CAF-1 p150 subunit is required for meristem maintenance by regulating the cell-cycle period
ترجمه عنوان: مریستم شاخه مسطح در گیاه برنج که زیرواحد سی ای اف. پی 150 را رمزگذاری می کند، برای حفظ مریستم (بخشینه) از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Transcriptome-Based Examination of Putative Pollen Allergens of Rice
ترجمه عنوان: آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج
رشته: علوم  گیاهی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Tomato as a model plant for plant-pathogen interactions
ترجمه عنوان: گوجه فرنگی به عنوان یک مدل گیاهی برای فعل و انفعالات عوامل بیماری زای گیاه
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Intercropping with cereals reduces infection by Orobanche crenata in legumes
ترجمه عنوان: کشت چند تایی با غلات به منظورکاهش آلودگی گل جالیز در لگوم ها
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Micropropagation and in vitro flowering in Pentanema indicum Ling
ترجمه عنوان: ريزتكثير و گلدهي آزمايشگاهي در گیاه پنتانما ایندیکوم لینگ
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Mitochondrial glycolate oxidation contributes to photorespiration in higher plants
ترجمه عنوان: اکسایش گلیکول میتوکندری در رابطه با تنفس نوری در گیاهان بلند
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The effects of high frequency electromagnetic waves on the vegetal organisms
ترجمه عنوان: تأثیر امواج الکترومغناطیسی بافرکانس بالا بر ارگانیسم های گیاهی
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Herbicide Placement Site Affects Small Broomrape Control in Red Clover
ترجمه عنوان: اثرات مکان جایگذاری علف کش ها بر کنترل گل جالیز کوچک در شبدر قرمز
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Impact of crop and weed densities on competition between wheat and Silybum Marlanum Gaertn
ترجمه عنوان: تأثير تراكم علف هرز و دانه بر رقابت بين گندم و گیاه شير تيغك رطوبت پسند گیاه خارمریم
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Induction of Differentiation in the Shoot Apical Meristem by Transient  Overexpression of a Retinoblastoma-Related protein
ترجمه عنوان: القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Role of Cytokinin and Auxin in Shaping Root Architecture regulating Vascular Differentiation, Lateral Root Initiation, Root Apical Dominance and Root Gravitropism
ترجمه عنوان: نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه؛ تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی، چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Copper cofactor delivery in plant cells
ترجمه عنوان: تحویل کوفاکتور مس در سلول گیاهی
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Chloroplast ultrastructural development in vascular bundle sheath cells of two different maize
ترجمه عنوان: رشد ساختار برتر کلروپلاست در سلول های پوشاننده دسته های آوندی دو نوع مختلف ژنوتیپی ذرت
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Postemergence Small Broomrape (Orobanche minor) Control in Red Clover
ترجمه عنوان: کنترل بعد از رویش گل جالیز کوچک در شبدر قرمز
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف - 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The correlation between oxidative stress and leaf senescence during plant development
ترجمه عنوان: ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشد و نمو گیاه
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Egyptian Broomrape (Orobanche aegyptiaca) Control in Tomato with Sulfonylurea Herbicides
ترجمه عنوان: کنترل گل جالیز مصری گوجه با علف کش های سولفونیلورا
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Molecular mechanism of gibberellins signaling in plants
ترجمه عنوان: مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Technical aspects of functional proteomics in plants
ترجمه عنوان: جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهان
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : The effect of a mixture of herbal essential oils an organic or a probiotic on broiler performance
ترجمه عنوان: اثر تركيبي روغن هاي ضروری گياهي، يك اسيد آلي يا يك پروبيوتيك برعملكرد جوجه هاي گوشتي
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Pronamide Applied to Sunflower Seeds for Orobanche cumana Control
ترجمه عنوان: به کار بردن پرونامید برای دانه های گل آفتابگردان به منظور کنترل کردن کومانا اوروبانچ
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Plant sex determination and sex chromosomes
ترجمه عنوان: تعیین جنسیت و کروموزوم جنسیت گیاهی
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The evolution of plant sexual diversity
ترجمه عنوان: تحول تنوع جنسی گیاهان
رشته: علوم گیاهی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

----------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu