دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود انگلیسی کتابداری با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی کتابداری با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: The LuEsther T. Mertz Library; The evolution of a modern, digitally integrated botanical library
ترجمه عنوان: کتابخانه لوئستر تی مرتز؛ تکامل  کتابخانه گیاه  شناسی مدرن و جامع دیجیتالی
رشته: کتابداری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Evaluating Virtual Reference Service at University of Botswana Library
ترجمه عنوان: ارزیابی خدمات مرجع مجازی در کتابخانه دانشگاه بوتسوانا
رشته: کتابداری
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Research methods in library and information science
ترجمه عنوان: روش هاي تحقيق در مورد علوم کتابداري و اطلاع رساني
رشته: کتابداری
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: A comparison of effect of pictorial storytelling and playing games on Iranian kindergartners vocabulary recognition
ترجمه عنوان: مقایسه تاثیر داستان سرایی تصویری و بازی در کودکان جهت شناخت واژگان
رشته: کتابداری
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: An assessment of teaching and learning methodology in Islamic studies
ترجمه عنوان: ارزیابی روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی
رشته: کتابداری
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Integrating the Hospital Library with Patient Care, Teaching and Research model and Web 2.0  tools to create a social and collaborative community of clinical research in a hospital setting
ترجمه عنوان: یکپارچه سازی کتابخانه بیمارستان با مراقبت، آموزش و پژوهش در مورد بیمار؛ مدل سازی و ابزار وب 2.0 برای ایجاد یک جامعه اجتماعی و مشترک در تحقیقات  بالینی در محیط بیمارستان
رشته: کتابداری
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Enhancing the role of the arts in primary pre-service teacher education
ترجمه عنوان: افزایش نقش هنرها در تحصیلات اولیه معلم
رشته: کتابداری
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Exchanging courses between different Intelligent Tutoring Systems
ترجمه عنوان: تبادل دوره آموزشی بین سیستم های آموزش هوشمند مختلف؛ ابزارهای آماده سازی ایجاد دوره های آموزشی جامع
رشته: کتابداری
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Public libraries political vision
ترجمه عنوان: کتابخانه های عمومی؛ چشم انداز سیاسی در مقابل تقاضای عمومی
رشته: کتابداری
تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 48 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: University Course Timetabling with Genetic
ترجمه عنوان: زمانبندی دوره تحصیلی دانشگاه با الگوریتم ژنتیک؛ بررسی موردی تجارب آزمایشی
رشته: کتابداری
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Type of task and type of dictionary in incidental vocabulary acquisition
ترجمه عنوان: نوع فعالیت و نوع لغت نامه در فراگیری لغات به صورت تصادفی
رشته: کتابداری
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Current trends in library and information studies curricula around the world
ترجمه عنوان: روش های جدید در دوره های مطالعات اطلاعاتی و کتابخانه ای در سرتاسر جهان
رشته: کتابداری
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Expert Versus novice Human tutors
ترجمه عنوان: معلمان کارشناس در یرابر معلمان تازه کار
رشته: کتابداری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu