دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی صنایع غذایی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی صنایع غذایی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله : Single layer drying kinetics of papaya amidst vertical and horizontal airflow
ترجمه عنوان: سینتیک خشک شدن یک لایه از میوه  پاپایا میان جریان هوای عمودی و افقی
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Optimizing chocolate production through traceability A review of the influence of farming practices on cocoa bean quality
ترجمه عنوان: بهینه سازی تولید  شکلات از طریق قابلیت ردیابی؛ بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت دانه کاکائو
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Formation of carcinogenic 4(5)-methylimidazole in caramel model systems, A role of sulphite
ترجمه عنوان: تشکیل کارسینوژنیک 4(5) متیل ایمیدازول در سیستم های مدل کارامل؛ نقش سولفیت
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effect of physical form of forage on performance, feeding behavior and digestibility of Holstein calves
ترجمه عنوان: اثر شکل فيزيکي علوفه برعملکرد، تغذيه رفتار و قابليت هضم گوساله هلشتاين
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Statistical optimization of physical process variables for bio-plastic (PHB) production by Alcaligenes sp
ترجمه عنوان: بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی برای تولید بیوپلاستیک توسط آلکالی ژن های اس پی
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Effects on both the roots and shoots of soybean during dark chilling determine the nature and extent of photosynthesis inhibition
ترجمه عنوان: تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی تاریکی رو به سرما که به تعیین ماهیت و میزان توقف فتوسنتزمی پردازد
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Production of low-fat yogurt with quince (Cydonia oblonga Mill.) scalding water
ترجمه عنوان: تولید ماست کم  چرب با میوه به آب پز شده
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله  : Perceptions of Chinese restaurants in the U.S
ترجمه عنوان: شواهد مربوط به مدیریت رستوران های چینی در امریکا
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Effects of changing the essential and functional fatty acid intake of dairy calves
ترجمه عنوان:  تاثیرات تغییر اسیدهای چرب کاربردی و ضروری مصرف شده در گوساله های شیرده
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Occurrence and legislation of mycotoxins in food and feed from Morocco
ترجمه عنوان: وجود قارچ میکوتاکزین در مواد غذایی وارداتی از کشور مراکش
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Transcriptome-Based Examination of Putative Pollen Allergens of Rice
ترجمه عنوان: آزمایش مبنی بر  ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Optimization of processing parameters of a ball mill refiner for chocolate
ترجمه عنوان: بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات در اسیاب گلوله ای
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Some engineering properties of peanut and kernel
ترجمه عنوان: برخی از ویژگی های مهندسی شده بادام زمینی و مغز هسته آن
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: New approach in deacidification of edible oils
ترجمه عنوان: روش های جدید درغیراسیدی کردن روغن های خوراکی
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله  : The performance of multinational agribusiness, effect of product and geographical diversification
ترجمه عنوان:عمکرد مربوط به بازاریابی محصولات کشاورزی چند ملیتی، تاثیر تولید و تنوع جغرافیایی
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 27 صفحه انگلیسی پی دی اف - 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Trace elements accumulation in edible tissues of five sturgeon species from the caspian sea
ترجمه عنوان: تجمع عناصر كمیاب در بافت هاي خوراكي 5 گونۀ سگ ماهي (ماهی خاویار) درياي خزر
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Chloroplast ultrastructural development in vascular bundle sheath cells of two different maize
ترجمه عنوان: رشد ساختار برتر کلروپلاست در سلول های پوشاننده دسته های آوندی دو نوع مختلف ژنوتیپی ذرت
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of vermicomposts produced from food waste on the growth and yields of greenhouse peppers
ترجمه عنوان: تاثیر کود ورمی کمپوست تولید شده به وسیله ضایعات مواد غذایی بر روی رشد و بازدهی فلفل گلخانه ای
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------- ------------------------
عنوان مقاله : Effects of Tryptophan to Large amino acid Ratios and Overall Amino Acid Levels on Utilization of Diets Low in Crude Protein by Broilers
ترجمه عنوان: اثرات تریپتوفان روی نسبت اسیدهای امینه بزرگ خنثی و کل سطوح اسید های آمینه روی بکارگیری رژیم غذایی پایین در پروتئین خام پایین توسط جوجه های گوشتی
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Environmental control for layers
ترجمه عنوان: کنترل محیطی برای مرغان تخمگذار
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : The effect of a mixture of herbal essential oils an organic or a probiotic on broiler performance
ترجمه عنوان: اثر تركيبي روغن هاي ضروری گياهي، يك اسيد آلي يا يك پروبيوتيك بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله  انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Pronamide Applied to Sunflower Seeds for Orobanche cumana Control
ترجمه عنوان: به کار بردن پرونامید برای دانه های گل آفتابگردان به منظور کنترل کردن کومانا اوروبانچ
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار:  2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Nutritional Factors affecting excreted litter Moisture and Quality
ترجمه عنوان: عوامل تغذیه ای موثر بر رطوبت و کیفیت فضولات/ بستر
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت:
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Interactions of Various Supplies of Isoleucine, Valine, Leucine and Tryptophan on the Performance of Laying Hens
ترجمه عنوان: اثرات متقابل سطوح مختلف ایزولوسین، والین، لوسین و تریپتوفان روی عملکرد مرغ های تخم گذار
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Estimation of the tryptophan  requirement of chickens for maximum body weight gain and feed efficiency
ترجمه عنوان: برآورد احتیاجات تریپتوفان جوجه های گوشتی برای بدست آوردن حداکثر افزایش وزن بدن و بازده خوراک
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف - 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Monitoring and Comparing Follicular and Luteal Function between Genetically High- and Low-Producing Dairy Cows by Ultrasonography
ترجمه عنوان: نظارت و مقایسه عملکرد فولیکولی و زرده ای بین گاوهای شیرده با تولید شیر کم و زیاد از نظر ژنتیکی توسط فراسونوگرافی
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Standard costing, operational performance measure and the balanced score card
ترجمه عنوان: هزینه یابی استاندارد، ارزیابی عملکرد، و کارت امتیاز متوازن
رشته: صنایع غذایی
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu