دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی اقتصاد با ترجمه فارسی

اقتصاد

مقالات انگلیسی اقتصاد با ترجمه بخش دوم


عنوان مقاله: The Relationship Between Job Embeddedness and Work Engagement
ترجمه عنوان: ارتباط بین جایگیری شغلی و التزام شغلی
رشته: اقتصاد
تعداد: 49 صفحه انگلیسی پی دی اف- 41 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: The Beautiful, The Cheerful, And the Helpful The Effects of Service Employee Attributes on Customer Satisfication
ترجمه عنوان: جذابیت فیزیکی، بشاش بودن و کمک رسان بودن؛ تاثیرات ویژگی های کارکنان خدمات بر رضایت مشتری
رشته: اقتصاد
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Towards a Schematic Theory of Entrepreneurial Alertness
ترجمه عنوان: نظريه طرحواره هاي ذهني از لحاظ هوشیاری کارآفرینانه
رشته: اقتصاد
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Transformation of optimization problems in revenue management, queueing system, and supply chain management
ترجمه عنوان: تحول مسائل بهینه سازی در مدیریت درآمدها، سیستم صف بندی و مدیریت زنجیره تامین
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 59 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Business Process Re-Engineering Application in Healthcare in a relation to Health Information Systems
ترجمه عنوان: کاربرد بازمهندسی فرآیند کسب و کار در بهداشت و درمان در ارتباط با سیستم های اطلاعات سلامت
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: More communication is not always better, The interplay between effective communication and interpersonal conflict in influencing satisfaction
ترجمه عنوان: ارتباطات بیشتر، همیشه بهتر نیست؟ فعل و انفعال بین ارتباطات موثر وتعارض بین فردی درتاثیر بر رضایت
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Collective Innovation A new approach for dealing with society induced challenges
ترجمه عنوان: نوآوری جمعی؛ روشی جدید برای مقابله با چالش های القاء شدة جامعه
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of Business Process Re-engineering on Implementation of Financial Management Systems
ترجمه عنوان: بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی؛ مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Exchange rate volatility and export growth in India
ترجمه عنوان: نوسانات نرخ ارز و رشد صادرات در هند
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Factors Influencing Attitudes and Intention to Purchase Counterfeit Luxury Brands  among Indonesian Consumers
ترجمه عنوان: عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان کشور اندونزی
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله  : Audit pricing and nature of controlling shareholders
ترجمه عنوان: حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده؛ شواهد از فرانسه
رشته: اقتصاد
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Investigating the role of firm resources and environmental variables in new product commercialization
ترجمه عنوان: بررسی نقش منابع شرکتی و متغیرهای محیطی در تجاری کردن محصول جدید
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effect of brand satisfaction, trust and brand commitment on loyalty and repurchase intentions
ترجمه عنوان: تاثیر رضایت برند، اعتماد و تعهد برند بر وفاداری و نیت خرید مجدد
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Sustainable strategic management and market effectiveness of enterprises
ترجمه عنوان: مدیریت استراتژیک پایدار در اثربخشی بازار کار
رشته: اقتصاد
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A comparative study between free cash flows and earnings management
ترجمه عنوان: مقایسه گردش وجوه رایگان مدیریت درآمد
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Multi Criteria Decosion Making Approach for Suppliiers Selection
ترجمه عنوان: رویکرد تصمیم گیری با معیارهای چندگانه برای انتخاب تامین کننده
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: A new measure of earnings forecast uncertainty
ترجمه عنوان: ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود
رشته: اقتصاد
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله  انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Financial leverage, firm growth and financial strength in the listed companies in Sri Lanka
ترجمه عنوان: اهرم مالی، رشد  شرکت و توان مالی شرکت های لیست شده کشورسریلانکا
رشته: اقتصاد
تعداد:  5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Online Scheme Towards Secured Inter Banking Fund Transfer
ترجمه عنوان: طرح  آنلاین در ارتباط با انتقال وجه بین بانکی به طور امن
رشته: اقتصاد
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله: Business intelligence in the cloud
ترجمه عنوان: هوش کسب و کار به روش محاسبه ابری
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


------------------------------------
عنوان مقاله: The strategy and operation research of power forward options
ترجمه عنوان: پژوهش استراتژیکی و عملیاتی با استفاده از گزینه های پیش روی قدرتمند
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


-------------------------------------
عنوان مقاله: Transparency for governance,the mechanisms and effectiveness of disclosure-based and education baseded transparency  policies
ترجمه عنوان: شفاف سازی با هدف نظارت؛ مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری
رشته: اقتصاد
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


------------------------------------
عنوان مقاله: Consumption Taxes in Developing Countries – The Case of the Bangladesh
ترجمه عنوان: مالیات بر مصرف در کشورهای در حال توسعه- مالیات بر ارزش افزوده در کشور بنگلادش
رشته: اقتصاد
تعداد: 28 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله: A MCDM Approach for Sourcing Strategy Mix Decision in IT Projects
ترجمه عنوان: رویکرد تصمیم گیری چند ضابطه ای جهت تصمیم ترکیبی استراتژی برون سپاری در پروژه های فناوری اطلاعات
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: A hybrid model based on rough sets theory and genetic algorithms for stock price forecasting
ترجمه عنوان: مدل هیبریدی مبتنی بر تئوری مجموعه های راف و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام
رشته: اقتصاد
تعداد:  19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 39 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


------------------------------------
عنوان مقاله: Corporate venture capital and the balance of risk andreward for portfolio company
ترجمه عنوان: سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی ومیزان ریسک پذیری و سوددهی درشرکت های سهامی
رشته: اقتصاد
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


------------------------------------
عنوان مقاله: Towards an Approach for Service-Oriented Product Line Architectures
ترجمه عنوان: رویکردی در ارتباط با معماری خط تولید سرویسگرا
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


------------------------------------
عنوان مقاله: Website satisfaction and  purchase intentions
ترجمه عنوان: رضایت از سایت های  اینترنتی و اهداف خرید
رشته: اقتصاد
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله: Critical competitive strategy issues every entrepreneur should consider before going into business
ترجمه عنوان: موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد
رشته: اقتصاد
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


-----------------------------------
عنوان مقاله: Strategic decision making within the cluster  in the context organizational entrepreneurship
ترجمه عنوان: تصمیم گیری استراتژیک در درون خوشه ای در زمینه کارآفرینی سازمانی
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The information content of earnings announcements in Denmark
ترجمه عنوان: محتوای اطلاعاتی اعلام سود در کشور دانمارک
رشته: اقتصاد
تعداد: 25 صفحه انگلیسی پی دی اف- 48 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: User Awareness of Security Countermeasures and Its Impact on Information System Misuse
ترجمه عنوان: آگاهی کاربر از پارسنگ های امنیتی و تأثیر آن بر سوءکاربرد سیستم های اطلاعاتی؛ یک رویکرد بازدارنده
رشته: اقتصاد
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Asymmetric Information, Heterogeneity in risk perception and insurance
ترجمه عنوان: اطلاعات نامتقارن و ناهمگنی در درک ریسک و بیمه
رشته: اقتصاد
تعداد:  22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


------------------------------------
عنوان مقاله: A survey of factors influencing the choice of product costing systems in UK organizations
ترجمه عنوان: بررسی عوامل تاثیرگذار انتخاب سیستم های هزینه یابی محصول در سازمان های بریتانیا
رشته: اقتصاد
تعداد:  23 صفحه انگلیسی پی دی اف - 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Analysis of employment protection laws and unemployment benefits
ترجمه عنوان: تحلیل های مربوط به قوانین حمایت از اشتغال و مزایای بیکاری
رشته: اقتصاد
تعداد:  3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


-----------------------------------
عنوان مقاله: Compromise solutions for bankruptcy situations with references
ترجمه عنوان: راه حل های توافقی در شرایط ورشکستگی با مد نظر قرار دادن منابع موجود
رشته: اقتصاد
تعداد:  9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


------------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu