دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی اقتصاد با ترجمه فارسی

اقتصاد

دانلود مقاله انگلیسی اقتصاد با ترجمه فارسی

عنوان مقاله: Forecasting stock market volatility the role of gold and exchange rate
ترجمه عنوان: پیش بینی نوسانات بازار سهام؛ نقش نرخ ارز و طلا
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 50000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Human resource management research and practice in Asia; Past, present and future
ترجمه عنوان: شیوه و تحقیق مدیریت منابع انسانی در آسیا؛ گذشته، حال، آینده
رشته: اقتصاد
تعداد: 11 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Online retailing across e-channels and e-channel touchpoints; Empirical studies of consumer behavior in the multichannel e-commerce environment
ترجمه عنوان: خرده فروشی آنلاین از طریق کانال های الکترونیکی و نقاط تماس کانال های الکترونیکی؛ پژوهش های مربوط به رفتار مصرف کننده در محیط تجارت الکترونیکی چندکاناله
رشته: اقتصاد
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: The mediating effect of competitive strategy on the relationship Between market development, product development and performance of manufacturing based SMEs in Nigeria
ترجمه عنوان: تاثیر میانجی گری استراتژی رقابتی روی رابطه بین توسعه بازار، توسعه محصول و عملکرد تولید، براساس شرکت های متوسط و کوچک در کشور نیجربه
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Economic bonding, auditor safeguard and audit quality: Peer review evidence from individual auditors
ترجمه عنوان: پیوند اقتصادی، حمایت از حسابرس و کیفیت حسابرسی؛ شواهد حاصل از بازنگری همتراز توسط حسابرسان مستقل
رشته: اقتصاد
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Business Intelligence Capabilities
ترجمه عنوان: قابلیت های هوش تجاری
رشته: اقتصاد
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: The role of perceived brand personality in promotion effectiveness and brand equity development of professional sports teams
ترجمه عنوان: نقش درک شخصیت برند در اثربخشی تبلیغات و توسعه ارزش ویژه برند تیم های ورزشی حرفه ای
رشته: اقتصاد
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Banks versus markets; Do they compete, complement or Co-evolve in the Nigerian financial system? An ARDL approach
ترجمه عنوان: بانک ها در برابر بازارها؛ آیا این بخش ها در نظام مالی کشور نیجریه رقیب یکدیگر، مکمل یکدیگر یا دارای تحولات مشترک هستند
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Investor Reaction to IFRS for Financial Instruments in Europe; The Role of Firm-Specific Factors
ترجمه عنوان: واکنش سرمایه گذار نسبت به استاندارد بین المللی گزارش مالی اسناد مالی در اروپا
رشته: اقتصاد
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Managing Job Attitudes: The Roles of Job Satisfaction and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behaviors  
ترجمه عنوان: مدیریت نگرش های شغلی؛ نقش رضایت و تعهد سازمانی در رفتار سازمانی شهروندی
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Manufacturing in the cloud: A human factors perspective
ترجمه عنوان: تولید ابری؛ دیدگاه عوامل انسانی
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: E-marketing education in transition An analysis of international courses and programs
ترجمه عنوان: آموزش بازاریابی الکترونیکی در حال تحول؛ تجزیه وتحلیل دوره های بین المللی و برنامه ها
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Facilitating the Chain of Market Orientation to Value Co-Creation: The mediating role of e-marketing adoption
ترجمه عنوان: تسهیل زنجیره گرایش بازار به خلق مشترک ارزش؛ نقش میانجی اتخاذ بازاریابی الکترونیکی
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Understanding online product ratings: A customer satisfaction model
ترجمه عنوان: درک رتبه بندی آنلاین محصول؛ براساس مدل رضایت مشتری
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Capital budgeting practices in Spain
ترجمه عنوان: شیوه های بودجه بندی سرمایه در کشور اسپانیا
رشته: اقتصاد
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 39 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Internationalization model revisited e-marketing approach
ترجمه عنوان: مدل تجدیدنظر شده بین المللی سازی؛ رویکرد بازاریابی اینترنتی
رشته: اقتصاد
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: New trends of Intelligent E-Marketing based on Web Mining For e-shops
ترجمه عنوان: گرایشات جدید بازاریابی اینترنتی هوشمند براساس ارائه وبسایت برای فروشگاه های اینترنتی
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Role of E-marketing Tools in Constructing the Image of a Higher Education Institution
ترجمه عنوان: نقش ابزار بازاریابی الکترونیکی در ساخت تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: How does proximity affect inter firm marketing cooperation; A study of an agribusiness cluster
ترجمه عنوان: مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ بررسی خوشۀ تجارت کشاورزی
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Medical hotels in the growing healthcare business industry Impact of international travelers' perceived outcomes
ترجمه عنوان: نقش هتل بیمارستان ها در صنعت رو به رشد مراقبت های بهداشتی؛ تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Collaboration costs and new product development performance
ترجمه عنوان: هزینه های همکاری و عملکرد توسعه محصول جدید
رشته: اقتصاد
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Determining intra-company transfer pricing for multinational corporations
ترجمه عنوان: تعیین قیمت گذاری انتقالی داخلی برای شرکت های چند ملیتی
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 38 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Does individual investor trading impact firm valuation?
ترجمه عنوان: آیا تجارت سرمایه گذار فردی، روی اعتبار شرکت تأثیری دارد
رشته: اقتصاد
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Does freezing a defined benefit pension plan affect firm risk
ترجمه عنوان: آیا محدودسازی مزایای تعریف شده طرح بازنشستگی، ریسک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد
رشته: اقتصاد
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Job Embeddedness, Work Engagement and Turnover
ترجمه عنوان: درهم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود  محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Effects of ultimate ownership structure and corporate tax on capital structures: Evidence from Taiwan
ترجمه عنوان: اثرات ساختار دارایی نهایی و مالیات حقوقی رو ساختارهای سرمایه ای؛ شواهد از تایوان
رشته: اقتصاد
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود  محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Organizational Factors Influencing Effective use of CRM Solutions
ترجمه عنوان: عوامل سازمانی موثر بر استفاده از راه حل های مدیریت ارتباط با مشتری
رشته: اقتصاد
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Modeling the money launderer Micro theoretical arguments on anti-money laundering policy  
ترجمه عنوان: مدل پول شویی یا  اختلاس؛ مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاس
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance
ترجمه عنوان: تاثیر مدیریت دانش خوشه صنعتی در عملکرد نوآوری
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Beneficiary participation as an instrument of downward accountability
ترجمه عنوان: مشارکت ذینفعان به عنوان ابزار پاسخگویی نزولی: مطالعه موردی چندگانه
رشته: اقتصاد
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 43 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Financial information management  for university departments using open-source software
ترجمه عنوان: مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Business Cycles in Oil Exporting Countries A Declining Role for Oil
ترجمه عنوان: چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت؛ نقش کاهش نفت
رشته: نفت
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Intangible Asset Valuation Model Using Panel Data
ترجمه عنوان: مدل ارزشیابی دارایی نامشهود با استفاده از داده های پانل
رشته: اقتصاد
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Information technology and  its changing roles to economic growth and productivity in Australia
ترجمه عنوان: فناوری اطلاعات و نقش در حال تغییر آن در رشد اقتصادی و بهره وری در استرالیا
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu