دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی معماری با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی معماری با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: An Investigation of the Golden Proportions and Geometric Principles Derived from Nature in the Structural Components of the Traditional Houses (Case Study: Qajar Houses in Ardabil)
ترجمه عنوان: بررسی تناسب های طلایی و اصول هندسی برگرفته از طبیعت در اجزای کالبدی خانه های تاریخی، مطالعه موردی؛ خانه های قاجاری اردبیل
رشته: معماری
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2022
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: System options for cooling of buildings making use of district heating heat
ترجمه عنوان: گزینه های سیستم برای خنک کردن ساختمان با استفاده از حرارت فرایند گرمایشی منطقه
رشته: معماری
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Implementation of Displacement Coefficient method for seismic assessment of buildings built on soft soil sites
ترجمه عنوان: پیاده سازی روش ضریب تغییرمکان برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های بنا شده روی ساختگاه های دارای خاک نرم
رشته: معماری
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A brief analysis of spatial constitution and functional organization of museum
ترجمه عنوان: تحلیل مختصری بر ساختار فضایی و چیدمان اصولی معماری موزه
رشته: معماری
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2013
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Retrofitted Hybrid Power System Design with Renewable Energy Sources for Buildings
ترجمه عنوان: طراحی سیستم برق ترکیبی بهبود یافته به همراه منابع انرژی تجدیدپذیر برای ساختمان
رشته: معنماری
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Study of Solar Energy Usage in Green Buildings
ترجمه عنوان: بررسی کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان های سبز
رشته: معماری
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Embassy, Tale of Two Cultures
ترجمه عنوان: سفارت، داستان دو فرهنگ
رشته: معماری
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: MesoCity Tehran Workshop  Art, Ecology and the City
ترجمه عنوان: کارگاه هنر، محیط زیست و شهردر میانه شهر تهران
رشته: معماری
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Exploiting Home Automation Protocols for Load Monitoring in Smart Buildings
ترجمه عنوان: بکارگیری پروتکل های اتوماسیون خانگی برای  نظارت بر ظرفیت ساختمان های هوشمند
رشته: معماری
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: An Anticipation Mechanism for Power Management in a Smart Home using Multi-Agent Systems
ترجمه عنوان: مکانیزم پیش بینی مدیریت برق در خانه هوشمند با استفاده از سیستم چند عاملی
رشته: معماری
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The ethics of conservation, some dilemmas in cultural built heritage projects in England
ترجمه عنوان: اصول اخلاقي حفاظت و نگهداري؛ برخي مشكلات و  تنگناهای موجود در پروژه های ميراث فرهنگي ساختمانی در انگلستان
رشته: معماری
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Reducing the seismic vulnerability of cultural heritage buildings
ترجمه عنوان: کاهش آسیب پذیری وابسته به زمین لرزه ساختمان های میراث فرهنگی
رشته: معماری
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Trope of the Organic City: Discourses of Decay and Rebirth in Downtown Seattle
ترجمه عنوان: نمونه ای از یک شهر ارگانیک، بحث در مورد فرسایش و تولد دوباره مرکز شهر سیاتل
رشته: معماری
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Chromaticity and Color Temperature for Architectural Lighting
ترجمه عنوان: دمای رنگی برای سایه روشن معماری
رشته: معماری
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Housing and Regeneration
ترجمه عنوان: مسکن و بازسازی، مشکلات و راه حل ها
رشته: معماری
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu