دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه فارسی

کامپیوتر

مقالات انگلیسی کامپیوتر با ترجمه بخش سوم


عنوان مقاله: Design of a RISC Microcontroller Core in 48 Hours
ترجمه عنوان: طراحی هسته میکروکنترلر کامپيوتر مجموعه دستورالعمل هاى کاسته شده در 48 ساعت
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: three D reconstruction and face recognition using kernel-based ICA and neural networks
ترجمه عنوان: بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از آی سی ای مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A novel sentence similarity measure for semantic-based expert systems
ترجمه عنوان: سنجش شباهت جملات جدید برای سیستم های خبره مبتنی بر معنا
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Performance evaluation of ad hoc routing protocols for military communications
ترجمه عنوان: ارزیابی عملکرد پروتکل های مسیریاب ادهاک برای ارتباطات نظامی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 41 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Survey of Routing Protocols for Mobile Ad-hoc Network
ترجمه عنوان: طرح  پروتکل های مسیریاب برای شبکه ادهاک موبایل
رشته: کامپیوتر
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Towards an Elastic and Autonomic  Multitenant Database
ترجمه عنوان: به سوی پایگاه داده چندگانه (اشتراکی) انعطاف پذیر و مستقل
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A new convex objective function for the supervised learning of single-layer neural networks
ترجمه عنوان: تابع  هدف جدید محدب برای آموزش نظارت شبکه های عصبی تک لایه
رشته: کامپیوتر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Agent-Based Service Composition in Cloud Computing
ترجمه عنوان: عامل اطلاعاتی براساس ترکیبات در رایانش ابری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Measuring the similarity of short texts by word similarity and tree kernels
ترجمه عنوان: سنجش شباهت متن های کوتاه از طریق شباهت واژه و درخت کرنل
رشته: کامپیوتر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : A driver fatigue recognition model based on information fusion and dynamic Bayesian network
ترجمه عنوان: مدل شناسایی خستگی راننده بر اساس ترکیب اطلاعات وشبکه بیزی پویا
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : A Fuzzy Logic based Trend Impact Analysis method
ترجمه عنوان: منطق فازی مبتنی بر روش تحلیل تاثیر روند
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : A Survey of Document Clustering Techniques & Comparison of LDA and moVMF
ترجمه عنوان: بررسي تکنيک هاي خوشه بندی اسناد و مقايسه مدل های وان میسز فیشر و تخصیص پنهان دیریکله
رشته: کامپیوتر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Performance evaluation of fault tolerance techniques in grid computing system
ترجمه عنوان: ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه
رشته: کامپیوتر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

------------------------------------
عنوان مقاله : Age Synthesis and Estimation via Faces
ترجمه عنوان: ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره
رشته: کامپیوتر
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 44 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

----------------------------------
عنوان مقاله: An algorithm for fast and efficient text mining used to automatically generate a database containing kinetic information
ترجمه عنوان: الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها
رشته: کامپیوتر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

----------------------------------
عنوان مقاله : Amoeba-Based Knowledge Discovery System
ترجمه عنوان: سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: EmotionSense A Mobile Phones based Adaptive Platform for Experimental Social Psychology Research
ترجمه عنوان: احساس عاطفی؛ تلفن های همراه مبتنی بر پلتفرم انطباقی برای پژوهش روانشناسی اجتماعی تجربی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Algorithms for digital image processing in diabetic retinopathy
ترجمه عنوان: الگوریتم های پردازش عکس دیجیتال در رتینوپاتی دیابتی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Re-ranking search results using language models of query-specific clusters
ترجمه عنوان: رتبه بندی مجدد نتایج جستجو با استفاده از مدل های زبانی خوشه های ویژه پرس و جو
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Design and Implement of Distributed Document Clustering Based on Map Reduce
ترجمه عنوان: طراحی و پیاده سازی خوشه بندی اسناد توزيع شده بر پايه مپ ریدوس
رشته: کامپیوتر
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Towards an Approach for Service-Oriented Product Line Architectures
ترجمه عنوان: رویکردی در ارتباط با معماری خط تولید سرویسگرا
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Modeling and simulation of supply network evolution based on complex adaptive system
ترجمه عنوان: مدلسازی و شبیه سازی تکامل عرضه شبکه بر اساس سیستم انطباقی پیچیده و تابع برازش
رشته: کامپیوتر
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : A DFO technique to calibrate queuing models
ترجمه عنوان: تکنیک بهینه سازی آزاد مشتق برای کالیبراسیون مدل های صف بندی
رشته: کامپیوتر
تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

----------------------------------
عنوان مقاله : Routing in Dynamic Network  using Ants and Genetic Algorithm
ترجمه عنوان: مسیریابی در شبکه پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم موریانه ای
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

------------------------------------
عنوان مقاله: Modeling Hardware Verification Concerns Specified in the e-language
ترجمه عنوان: مسائل مرتبط به مدل سازی تایید سخت افزاری در زبان برنامه تویسی الکترونیک
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

------------------------------------
عنوان مقاله: Software Enablement for Multicore Architectures
ترجمه عنوان: توانمندسازی نرم افزار برای معماری های چند هسته ای
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : Convergence analysis of the preconditioned Gauss–Seidel method for H-matrices
ترجمه عنوان: آنالیز همگرایی روش گوس سایدل با پیش شرط برای ماتریس های اچ
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

----------------------------------
عنوان مقاله : Optimality conditions for linear programming problems with fuzzy coefficients
ترجمه عنوان: شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: TCP with gateway adaptive pacing for multihop wireless networks with internet connectivity
ترجمه عنوان: پروتکل کنترل نقل و انتقالات با پیمایش تطبیقی گذرگاه برای شبکه های بی سیم چند گره ای با ارتباط اینترنتی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: A secure domain name system based on intrusion tolerance
ترجمه عنوان: سیستم  نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ
رشته: کامپیوتر
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu