دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی زیست شناسی با ترجمه فارسی

زیست شناسی

دانلود مقاله انگلیسی زیست شناسی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Tumor Microenvironment Metabolism as a Primordial Checkpoint in Antitumor T Cell Immunity
ترجمه عنوان: متابولیسم ریزمحیط  تومور به عنوان نقطه وارسی اصلی در ایمنی سلول تی ضدتومور
رشته: زیست شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2021
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: A New Perspective on Cryotherapy, Pathogen Elimination Using Plant Shoot Apical Meristem via Cryogenic Techniques
ترجمه عنوان: چشم اندازی جدید در سرمادرمانی؛ از بین بردن عامل بیماری زا با استفاده از مریستم انتهایی شاخه گیاه از طریق فنون سرمازایی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Regulatory Role of Phytohormones in Maintaining Stem Cells and Boundaries of Stem Cell Niches
ترجمه عنوان: نقش تنظیمی هورمون های گیاهی در حفظ سلول های بنیادی و حدود کنام های سلول های بنیادی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Aquatic Landscape Genomics and Environmental Effects on Genetic Variation
ترجمه عنوان: چشم انداز ژنومی آبزیان و تاثیرات محیطی روی تنوع ژنتیکی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 17 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Alpine Algorithms-Time Series of Innovative Remote Areas; Snow Cover Leaf Area Index and Soil Moisture
ترجمه عنوان: سری های زمانی الگوریتم آلپ با توجه به  ابزارهای ابتکاری سنجش از راه دور برای مناطق کوه های آلپ؛ شاخص سطح برگ مناطق پوشیده از برف و رطوبت خاک
رشته: زیست شناسی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله : Wharton's jelly derived  mesenchymal stromal cells Biological properties induction of neuronal phenotype and current applications in neurodegeneration research
ترجمه عنوان: سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون؛ خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Study of altitude and selection on fiber biometry properties of Fagus orientalis Lipsky
ترجمه عنوان: بررسی درخت راش شرقی از نظر ارتفاع از سطح دریا و انتخاب آن به دلیل خصوصیات بیومتری فیبر
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس  حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Regression analysis of salinity, hydropriming and their interaction effect on Fennel (Foeniculum vulgare) seeds germination
ترجمه عنوان: بررسی رگرسیون شوری پیش تیمار آب و اثر متقابل آن بر جوانه زنی  دانه های رازیانه
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Statistical optimization of physical process variables for bio-plastic (PHB) production by Alcaligenes sp
ترجمه عنوان: بهینه  سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی  برای تولید بیوپلاستیک توسط آلکالی ژن های اس پی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Carbonic anhydrase and zinc in plant physiology
ترجمه عنوان: آنیدراز کربونیک و زنیک در فیزیولوژی گیاهی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Interpreting the Evolutionary Regression The Interplay Between Observational
ترجمه عنوان : تفسیر رگرسیون تکاملی تعامل بین خطاهای مشاهده ای و زیستی در مطالعات تطبیقی فیلوژنتیکی
رشته:  زیست شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Comparative anatomy of leaves of Kalanchoe pinnata and K. crenata in sun and shade conditions, as a support for their identification
ترجمه عنوان: آناتومي مقايسه ای برگ هاي کالانچو پیناتا و کا کرنتا در شرايط آفتاب و سايه، به عنوان حمايت از شناسایی آن ها
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Enhanced co-production of hydrogenandpoly-(R)-3-hydroxybutyrate 3 and acetyl-CoA synthetase
ترجمه عنوان: افزایش تولید مشترک هیدروژن و پلی- آر-3- هیدروکسی بوتیرات توسط پی اچ بی نوترکیب، با بیان بیش از حد هیدروژناز 3 و سنتز استیل- سی او ای
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The structure of the phloem– still more questions than answers
ترجمه عنوان: ساختار آوند آبکشی در گیاهان
رشته: زیست شناسی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effect of physical form of forage on performance, feeding behavior and digestibility of Holstein calves
ترجمه عنوان: اثر شکل فيزيکي علوفه بر عملکرد، تغذيه رفتار و قابليت هضم گوساله هلشتاين
رشته: زیست شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Biomimetic chromatophores for camouflage and soft active surfaces
ترجمه عنوان: کروماتوفورهای بیومیمتیک برای استتار و سطوح فعال نرم
رشته: زیست شناسی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu