دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی ریاضی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی ریاضی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Discrete-time queueing systems with Markovian preemptive vacations
ترجمه عنوان: سیستم های صف بندی زمان گسسته با تعطیلی های انحصاری مارکوف
رشته: ریاضی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Equilibrium balking behavior in the Geo/Geo/1 queueing system
ترجمه عنوان: رفتار امتناعی توازن در سیستم صف بندی ژئو/ ژئو وان با چندین بیکاری
رشته: ریاضی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: FGP Approach for Solving Fractional Multiobjective Decision Making Problems using GA with Tournament Selection and Arithmetic Crossover
ترجمه عنوان: روش برنامه نویسی آرمانی فازی برای حل جزء به جزء مسائل تصمیم گیری چند هدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک با انتخاب تورنومنت یا رقابتی و نقطه تقاطع ریاضی
رشته: ریاضی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: MAPPH queue with working vacations, vacation interruptions and N policy
ترجمه عنوان: صف مَپ پی اچ وان با تعطیلی های کاری و وقفه های تعطیلی و سیاست اِن
رشته: ریاضی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: A New Probability Model for Insuring Critical Path Problem
ترجمه عنوان: مدل احتمال جدید برای ضمانت کردن مشکل مسیر بحرانی با الگوریتم اکتشافی
رشته: ریاضی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Interpreting the Evolutionary Regression The Interplay Between Observational
ترجمه عنوان : تفسیر رگرسیون تکاملی تعامل بین خطاهای مشاهده ای و زیستی در مطالعات تطبیقی فیلوژنتیکی
رشته: ریاضی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Multi-criteria decision making with overlapping criteria
ترجمه عنوان: تصمیم گیری چندمعیاری با معیارهای متداخل
رشته: ریاضی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله  انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Time-dependent magnetothermoelastic creep modeling of FGM spheres using method of successive elastic solution
ترجمه عنوان: مدل سازی خزش مگنتوترمو الاستیک وابسته به زمان کره مواد مدرج تابعی با استفاده از روش حل تقریب متوالی الاستیک
رشته: ریاضی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An Efficient Scoring Algorithm for Gaussian Mixture Model Based Speaker Identification
ترجمه عنوان: الگوریتم امتیازدهی کارآمد برای مدل مخلوط گوسی بر مبنای شناسایی گوینده
رشته : ریاضی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: A hybrid model based on rough sets theory and genetic algorithms for stock price forecasting
ترجمه عنوان: مدل هیبریدی مبتنی بر تئوری مجموعه های راف و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام
رشته: ریاضی
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 39 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Modeling a supply chain using a network of queues
ترجمه عنوان: مدلسازي زنجيره تأمين با استفاده از يك شبكه  صف
رشته: ریاضی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Design of fuzzy cognitive maps using neural networks for predicting chaotic time series  
ترجمه عنوان: طراحی نقشه شناختی فازی با استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی سری زمانی آشفته
رشته: ریاضی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: On the stress singularities and boundary layer in moderately thick functionally graded sectorial  plates
ترجمه عنوان: تابع تکین و لایه مرزی در سطوح قطاعی مدرج با ضخامت عملیاتی متوسط
رشته: ریاضی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Matrix correlations for high-dimensional data the modified RV-coefficient
ترجمه عنوان: ماتریس همبستگی برای اطلاعات با بعد بالا؛ ضریب آر وی تعدیل یافته
رشته: ریاضی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The coordination of transportation and batching scheduling
ترجمه عنوان: هماهنگی نقل و انتقالات و زمانبندی بچینگ
رشته: ریاضی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------
عنوان مقاله: Common fixed point theorems for two mappings in m-fuzzy metric spaces
ترجمه عنوان: قضایای نقاط ثابت مشترک برای دو نگاشت در فضاهای متریک ام- فازی
رشته: ریاضی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Convergence analysis of the preconditioned Gauss–Seidel method for H-matrices
ترجمه عنوان: آنالیز همگرایی روش گوس سایدل با پیش شرط برای ماتریس های اچ
رشته: ریاضی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Optimality conditions for linear programming problems with fuzzy coefficients
ترجمه عنوان: شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی
رشته: ریاضی
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Duration Dependent Markov-Switching Vector Auto regression, Properties, Bayesian, Inference, Software and Application
ترجمه عنوان: مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان؛ خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی
رشته: ریاضی
تعداد: 24 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Time Series Classification Using Gaussian Mixture Models of Reconstructed Phase Spaces
ترجمه عنوان: طبقه بندی سری های زمانی با استفاده از مدل ترکیبی گاوس از فضای مراحل بازسازی شده
رشته: ریاضی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------- --------------------
عنوان مقاله: An Ant Colony Optimization Approach to the Probabilistic Traveling Salesman Problem
ترجمه عنوان: روش بهینه سازی الگوریتم مورچگان برای مساله فروشنده دوره گرد احتمالی
رشته: ریاضی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود تر جمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Improving the Modified Gauss-Seidel Method for Z-Matrices
ترجمه عنوان: بهبود روش گوس سایدل اصلاح شده برای ماتریس های زد
رشته: ریاضی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1997
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Analytical Approaches to the Neural Net Architecture Design
ترجمه عنوان: رویکردهای تحلیلی در طراحی ساختار شبکه عصبی
رشته: ریاضی
تعداد: 9 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1994
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Improving Jacobi and Gauss-Seidels iterations
ترجمه عنوان: بهبود تکرارهای ژاکوبی و گاوس- سایدل
رشته: ریاضی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1987
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: On Modified Jacobi Linear Operators
ترجمه عنوان: عملگرهای خطی ژاکوبی اصلاح شده
رشته: ریاضی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1983
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Couple and their uses
ترجمه عنوان: کوپلاس (پیوند) و کاربرد آن
رشته: ریاضی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Testing normality against the logic distribution using sanddlepoint approximation
ترجمه عنوان: تست توزیع نرمال در برابر توزیع منطقی با استفاده از روش تقریبی سادلپوینت
رشته: ریاضی
تعداد:  5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Field Arithmetic
ترجمه عنوان: محاسبه میدانی
رشته: ریاضی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: State Space Planning
ترجمه عنوان: طرح فضای حالت
رشته: ریاضی
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Relational Algebra
ترجمه عنوان: رابطه های جبری
رشته: ریاضی
تعداد: 26 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu