دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی زیست شناسی با ترجمه فارسی

زیست شناسی

مقالات زیست شناسی با ترجمه بخش سوم


عنوان مقاله: Herbicide Placement Site Affects Small Broomrape Control in Red Clover
ترجمه عنوان: اثرات مکان جایگذاری علف کش ها بر کنترل گل جالیز کوچک در شبدر قرمز
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Copper cofactor delivery in plant cells
ترجمه عنوان: تحویل کوفاکتور مس در سلول گیاهی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Impact of crop and weed densities on competition between wheat and  Silybum Marlanum Gaertn
ترجمه عنوان: تأثير تراكم علف هرز و دانه بر رقابت بين گندم و گیاه شير تيغك رطوبت پسند گیاه  خار مریم
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود ترجمه چکیده


---------------------------------
عنوان مقاله: Induction of Differentiation in the Shoot Apical Meristem by Transient Overexpression of a Retinoblastoma-Related protein
ترجمه عنوان: القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما
رشته: زیست شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود ترجمه چکیده


---------------------------------
عنوان مقاله: A taxonomic revision of the tigers of Southeast Asia
ترجمه عنوان: تجدید نظر در طبقه بندی ببرهای جنوب شرقی آسیا- ببرهای پانترا
رشته: زیست شناسی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Mass spectrometric characterization of DNA microarrays as a function of primary ion species
ترجمه عنوان: خصوصیات طیف سنجی جرمی ریزآرایه دی ان ای به عنوان تابعی از گونه های یونی اولیه
رشته: زیست شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را  دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Role of Cytokinin and Auxin in Shaping Root Architecture regulating Vascular Differentiation, Lateral Root Initiation, Root Apical Dominance and Root Gravitropism
ترجمه عنوان: نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه؛ تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی، چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه
رشته: زیست شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود ترجمه چکیده


---------------------------------
عنوان مقاله : Effects of Potassium, Magnesium and Age on Growth and Survival of  Litopenaeus vannumei Post-Larvae Reared in Inland Low Salinity Well Waters in West Alabama
ترجمه عنوان: تاثیرات پتاسیم، منیزیم و سن بر رشد و بقای پست لاروی میگوی  پا سفید پرورش یافته در آب چاه های کم شور مرزی در غرب آلاباما
رشته: زیست شناسی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Chloroplast ultrastructural development in vascular bundle sheath cells of two different maize
ترجمه عنوان: رشد ساختار برتر کلروپلاست در سلول های پوشاننده دسته های آوندی دو نوع مختلف ژنوتیپی ذرت
رشته: زیست شناسی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Postemergence Small Broomrape (Orobanche minor) Control in Red Clover
ترجمه عنوان: کنترل بعد از رویش گل جالیز کوچک در شبدر قرمز
رشته: زیست شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Fluorescence microscopy
ترجمه عنوان: میکروسکوپ فلورسانت
رشته: زیست شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Trace elements accumulation in edible tissues of five sturgeon species from the caspian sea
ترجمه عنوان: تجمع عناصر كمیاب در بافت هاي خوراكي 5 گونۀ سگ ماهي (ماهی خاویار) درياي خزر
رشته: زیست شناسی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود ترجمه چکیده


---------------------------------
عنوان مقاله: The correlation between oxidative stress and leaf senescence during plant development
ترجمه عنوان: ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشد و نمو گیاه
رشته: زیست شناسی
تعداد: 12 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود ترجمه چکیده


---------------------------------
عنوان مقاله : Biology of Pathways for Invasive Weeds
ترجمه عنوان: بیولوژی مسیرهایی برای علف هرز مهاجم
رشته: زیست شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Electrocatalytic oxidation of some carbohydrates by poly(1-naphthylamine) nickel modified carbon paste electrode
ترجمه عنوان: اکسیداسیون الکتروکاتالیتیک برخی کربوهیدرات ها توسط پلی (1-نافتیلامین/ نیکل و تبدیل به خمیر الکترود کربنی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Hormone Signaling Pathways in Plants The Role of Jasmonic Acid in Plant Cell Signaling
ترجمه عنوان: مسیرهای علامت دهی هورمون در گیاهان؛ نقش اسید ژاسمونیک در سیگنال دهی سلول گیاهی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Newly developed primers for the detection of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis
ترجمه عنوان: آغازگرهای تازه توسعه یافته برای تشخیص مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه های پاراتوبرکلوزیس
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Egyptian Broomrape (Orobanche aegyptiaca) Control in Tomato with Sulfonylurea Herbicides
ترجمه عنوان: کنترل گل جالیز مصری گوجه با علف کش های سولفونیلورا
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Molecular mechanism of gibberellins signaling in plants
ترجمه عنوان: مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان
رشته: زیست شناسی
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود ترجمه چکیده


---------------------------------
عنوان مقاله: Technical aspects of functional proteomics in plants
ترجمه عنوان: جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهان
رشته: زیست شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را  دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود ترجمه چکیده


---------------------------------
عنوان مقاله: Pronamide Applied to Sunflower Seeds for Orobanche cumana Control
ترجمه عنوان: به کار بردن پرونامید برای دانه های گل آفتابگردان به منظور کنترل کردن کومانا اوروبانچ
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Plant sex determination and sex chromosomes
ترجمه عنوان: تعیین جنسیت و کروموزوم جنسیت گیاهی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The evolution of plant sexual diversity
ترجمه عنوان: تحول تنوع جنسی گیاهان
رشته: زیست شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: SSR (inter simple sequence repeats) as genetic markers in noctuids
ترجمه عنوان: تكرارها توالي سادۀ  اينتر به عنوان نشانگرهاي  ژنتیكي در شب پره پشیز بالان
رشته: زیست شناسی
تعداد: 2 صفحه انگلیسی پی دی اف- 3 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود ترجمه چکیده


---------------------------------
عنوان مقاله: FASCIATA Genes for Chromatin Assembly Factor-1 in Arabidopsis Maintain the  Cellular Organization of Apical Meristems
ترجمه عنوان: ژن های فاسیاتا به دلیل عامل 1 اجتماع کروماتین در آرابیدوپسیس، سازمان سلولی مریستم های رأسی را حفظ می کنند
رشته: زیست شناسی
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Weed competition in Maize crop under different timings for post-emergence weed control
ترجمه عنوان: رقابت علف هرز در محصول ذرت تحت زمانبندی متفاوت برای  کنترل علف هرز بعد از ظهور
رشته: زیست شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 6 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود ترجمه چکیده


---------------------------------
عنوان مقاله: Monitoring and Comparing Follicular and Luteal Function between Genetically High- and Low-Producing Dairy Cows by Ultrasonography
ترجمه عنوان: نظارت و مقایسه عملکرد فولیکولی و زرده ای بین گاوهای شیرده با تولید شیر کم و زیاد از نظر ژنتیکی توسط فراسونوگرافی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود ترجمه چکیده


---------------------------------
عنوان مقاله: Genetic Placement
ترجمه عنوان: آرایش ژنتیکی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 1997
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Studies of DNA methylation in animals
ترجمه عنوان: بررسی های مربوط به متیلاسیون دی ان ای در حیوانات
رشته: زیست شناسی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 1995
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود ترجمه چکیده


--------------------------------
عنوان مقاله: Glycolate metabolism and excretion by Chlamydomonas reinhardtii
ترجمه عنوان: متابولیسم گلیکول و دفع با کلامیدوموناس رینهاردتی
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 1986
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Bacteriophage
ترجمه عنوان: باکتری خوار- ویروس حمله کننده به باکتری
رشته: زیست شناسی
تعداد: 11 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت : 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود ترجمه چکیده


--------------------------------
عنوان مقاله: Cell wall, structure, Biogenesis
ترجمه عنوان: دیواره های سلولی؛  ساختار، سیر تکامل و گسترش
رشته: زیست شناسی
تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Pseudoreplication
ترجمه عنوان:   رونوشت كاذب
رشته: زیست شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود ترجمه چکیده


---------------------------------
عنوان مقاله: The roles of hormones in defense against insects and disease
ترجمه عنوان: نقش هورمون ها در دفاع علیه حشرات و بیماری ها
رشته: زیست شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود ترجمه چکیده


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu