دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی گرافیک با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی گرافیک با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Hyperspectral Image Classification, Traditional to Deep Models; A Survey for Future Prospects
ترجمه عنوان: طبقه بندی تصاویر ابَرطیفی با رویکردهای سنتی تا مدل های یادگیری عمیق امروزی؛ بررسی مرتبط با چشم اندازهای آینده
رشته: گرافیک
تعداد: 24 صفحه انگلیسی پی دی اف- 62 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2022
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Viscoplastic Matrix Materials for Embedded 3D Printing
ترجمه عنوان: مواد ماتریس ویسکوپلاستیک برای چاپ سه بعدی تعبیه شده
رشته: گرافیک
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Depth Estimation Using Collection of Models
ترجمه عنوان: تخمین عمقی با استفاده از جمع آوری مدل ها
رشته: گرافیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه  دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Quantitative assessment of the effectiveness of using display techniques with a haptic device for manipulating 3D objects in virtual environments
ترجمه عنوان: ارزیابی کمی میزان تأثیرگذاری کاربرد تکنیک  های صفحه نمایش با استفاده از دستگاه لمسی جهت کنترل اجسام سه بعدی در فضاهای مجازی
رشته: گرافیک
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Virtual Testing Stand for evaluation of car cabin indoor environment
ترجمه عنوان: سکوی آزمایش مجازی برای ارزیابی محیط داخلی کابین خودرو
رشته: گرافیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Eye detection under rvarying illumination using the retinex theory
ترجمه عنوان: تشخیص حالت چشم در نورهای مختلف با استفاده از تئوری رتینکس
رشته: گرافیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Eye-blink detection system for human–computer interaction
ترجمه عنوان: سیستم تشخیص پلک زدن چشم برای تعامل انسان و کامپیوتر
رشته: گرافیک
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------------
عنوان مقاله: Rich Models for Steganalysis of  Digital Images
ترجمه عنوان: مدل های غنی برای استخراج اطلاعات از تصاویر دیجیتالی
رشته: گرافیک
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 2012
سال انتشار: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: three D reconstruction and face recognition using kernel-based ICA and neural networks
ترجمه عنوان: بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از آی سی ای  مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
رشته: گرافیک
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Depth map Estimation from single-view image using object classification on Bayesian learning
ترجمه عنوان: تخمین نقشه عمق از تصویر تک نمایی با استفاده از طبقه بندی شی بر اساس یادگیری بیزی
رشته: گرافیک
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Temporally Consistent Depth Map Estimation Using Motion Estimation for 3DTV
ترجمه عنوان: تخمین نقشه عمق سازگار موقت با استفاده از تخمین حرکت برای تلویزیون های سه بعدی
رشته: گرافیک
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Age Synthesis and Estimation via Faces
ترجمه عنوان: ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره
رشته: گرافیک
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف - 44 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول  کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله: Image Postprocessing in Digital Radiology
ترجمه عنوان: پس پردازش تصویر رادیولوژی دیجیتال
رشته: گرافیک
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله : Digital Radiography Image Quality
ترجمه عنوان: کیفیت  تصویر رادیوگرافی دیجیتال
رشته: گرافیک
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Exploring graphics processor performance for general purpose applications
ترجمه عنوان: بررسی عملکرد پردازنده کارت گرافیک برای برنامه های کاربردی همه منظوره
رشته: گرافیک
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Archaeology, museums and virtual reality
ترجمه عنوان: باستان شناسی، موزه ها و حقیقت مجازی
رشته: گرافیک
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu