دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی علوم اجتماعی با ترجمه فارسی

علوم اجتماعی

دانلود مقاله انگلیسی علوم اجتماعی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Where do Smart Cities grow The spatial and socio-economic
ترجمه عنوان: شهرهای هوشمند کجا توسعه می یابند؟ پیکربندی مکانی و اجتماعی- اقتصادی توسعة شهرهای هوشمند
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2022
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Demographic change and increasing late singlehood in East Asia
ترجمه عنوان: دگرگونی جمعیت شناختی و افزایش تجرد دیرهنگام در شرق آسیا
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 26 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Organizational theory From classical sociology to the 1970s
ترجمه عنوان: نظریه سازمانی؛ از دوره جامعه شناسی کلاسیک تا  دهه هفتاد
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Analyzing the offline and online impact of a dedicated conversation manager in the newsroom of a public broadcaster
ترجمه عنوان: تحلیل تأثیر آنلاین و آفلاین مدیر گفتگوی اختصاصی در اتاق  خبر رسانه پخش برنامه عمومی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Public relations and corporate social responsibility in mandatory approach era in Indonesia
ترجمه عنوان: روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها در رویکرد اجباری در اندونزی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Role of E-marketing Tools in Constructing the Image of a Higher Education Institution
ترجمه عنوان: نقش ابزار بازاریابی الکترونیکی در ساخت تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Examining Organizational Innovation and Knowledge Management Capacity, The Central Role of Strategic Human Resources Practices
ترجمه عنوان: بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش؛ نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Factors  Influencing Attitudes and Intention to Purchase Counterfeit
ترجمه عنوان: عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان کشور اندونزی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: More communication is not always better, The interplay between effective communication and interpersonal conflict in influencing satisfaction
ترجمه عنوان: ارتباطات بیشتر، همیشه بهتر نیست؟ فعل و انفعال بین ارتباطات موثر وتعارض بین فردی درتاثیر بر رضایت
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Collective Innovation A new approach  for dealing with society induced challenges
ترجمه عنوان: نوآوری جمعی؛ روشی جدید برای مقابله با چالش های القاء شدة جامعه
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه  دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effectiveness of Stress Management on Mental Health of Divorced Women
ترجمه عنوان: اثربخشی مدیریت استرس  برسلامت روان زنان مطلقه
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : New Trend and Approches  in Instructional Design and Technology
ترجمه عنوان: گرایش ها و روش های جدید در طراحی آموزشی و تکنولوژی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Financing long-term care for frail elderly in France
ترجمه عنوان: تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu