دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی محیط زیست با ترجمه فارسی

محیط زیست

مقالات انگلیسی محیط زیست با ترجمه بخش دوم


عنوان مقاله: The role of private lands for conservation Land cover change analysis in the Caldenal savanna ecosystem, Argentina
ترجمه عنوان: نقش زمین های خصوصی برای حفظ منابع طبیعی؛ تجزیه و تحلیل زمین پوشش تغییر در اکوسیستم جلگه کاردنال، آرژانتین
رشته: محیط  زیست
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Environmental pollution induced by an aluminium smelting plant in nigeria
ترجمه عنوان: آلودگی زیست محیطی ایجاد شده توسط واحد صنعتی ذوب آلومینیم در نیجریه
رشته: محیط زیست
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : The renewable energy targets of the Maghreb countries Impact on electricity supply and conventional power markets
ترجمه عنوان: اهداف استفاده انرژی های تجدید پذیر در کشور مغرب؛ تاثیر در تامین برق و بازارهای قدرت متعارف
رشته: محیط زیست
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Examination of DMT-based methods for evaluating the liquefaction potential of soils
ترجمه عنوان: بررسی روش های بر پایه (آزمایش اتساع سنج) برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ها
رشته: محیط زیست
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Experimental validation of a theoretical model for flexural modulus of elasticity of thin cement composite
ترجمه عنوان: ارزیابی تجربی یک مدل  تئوری برای مدول الاستیسیته خمشی کامپوزیت بتن نازک
رشته: محیط زیست
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: New trends in removing heavy metals from industrial wastewater
ترجمه عنوان: رویکردهای جدید در حذف فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی
رشته: محیط زیست
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Uncertainty assessment of climate change impacts on the hydrology of small prairie wetlands
ترجمه عنوان: ارزیابی احتمالی تاثیر تغییراقلیمی بر روی هیدرولوژی تالاب های کوچک جلگه ها
رشته: محیط زیست
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------ ----------------------
عنوان مقاله : The influence of freeze–thaw cycles on the unconfined compressive strength fiber-reinforced clay
ترجمه عنوان: تاثیر چرخه های ذوب و انجماد بر مقاومت فشرده محصور نشده خاک رس تقویت شده با الیاف
رشته: محیط زیست
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A two level mutation-selection model of cultural evolution and diversity
ترجمه عنوان: یک مدل انتخاب- موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی
رشته: محیط   زیست
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Plant biodiversity of hyrcanian relict forests, in Iran an overview of the flora, vegetation palaeoecology and conservation ,
ترجمه عنوان: زیست تنوع گیاهی جنگ های باقی ماندۀ هیرکانیان در ایران؛ مروری بر فلورا،  گیاهان، پوشش گیاهی، اکولوژی گیاهان فسیلی و حفاظت
رشته: محیط  زیست
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Climate change, Related hazards and human settlements
ترجمه عنوان: تغييرات اقلیمی، خطرات مرتبط و اسکان انسان ها
رشته: محیط زیست
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : The effect of coupling coagulation and flocculation with membrane filtration in treatment
ترجمه عنوان: تاثیر انعقادپذیری و هماوری به همراه تصفیه غشا در تصفیه آب و فاضلاب
رشته: محیط زیست
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: The Interaction of Noise Pollution and Blood Pressure in a Textile Factory in Ilam, Iran
ترجمه عنوان: کنش متقابل آلودگی صدا و فشار خون در کارخانه های نساجی استان ایلام، ایران
رشته: محیط زیست
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Human populations and climate
ترجمه عنوان: اقلیم وجمعیت انسانی
رشته: محیط زیست
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Is climate change affecting the population dynamics of the endangered Pacific loggerhead sea turtle
ترجمه عنوان: آیا تغییر آب و هوا بر پویایی جمعیت لاک پشت های دریایی در حال انقراض اقیانوس آرام موثر است
رشته: محیط زیست
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: China's energy economy,Technical change, factor demand and interfactor/interfuel substitution
ترجمه عنوان: اقتصاد انرژی چین؛ تغییر فنی، تقاضای فاکتور و جایگزینی درون فاکتور یا درون سوخت
رشته: محیط زیست
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Multi-gene evidence for a new bottlenose dolphin species in southern Australia
ترجمه عنوان: شواهد چند ژنی برای گونه های دلفین پوزه دراز در جنوب استرالیا
رشته: محیط زیست
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان
مقاله: Range of the Greater Flamingo, Phoenicopterus roseus metapopulation in the Mediterranean
ترجمه عنوان: دامنۀ گسترش فلامینگوي گونه (بزرگتر) یا گریتر، با نام علمی فوئنی کاپترس روزیِس و جمعیت آن در مدیترانه؛ بررسی های جدیدی از کشور ترکیه
رشته: محیط زیست
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Removal of heavy metal from industrial wastewater using modified activated coconut shell carbon
ترجمه عنوان: حذف فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی با استفاده از کربن فعال اصلاح شده پوسته نارگیل
رشته: محیط زیست
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A taxonomic revision of the tigers of Southeast Asia
ترجمه عنوان: تجدید نظر در طبقه بندی ببرهای جنوب شرقی آسیا؛ ببرهای پانترا
رشته: محیط زیست
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Parameter estimation of an ARMA model for river flow forecasting using goal programming
ترجمه عنوان: ارزیابی پارامتر مدل میانگین حرکت خود بازگشتی برای پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از برنامه ریزی هدفمند
رشته: محیط  زیست
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : A Review On The Viable Technology for Construction Waste Recycling
ترجمه عنوان: بررسی مربوط به فناوری مناسب بازیافت ضایعات ساختمانی
رشته: محیط زیست
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف - 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله : Four Perspectives on Public Participation Process in Environmental Assessment and Decision Making
ترجمه عنوان: چهار دیدگاه در فرایند مشارکت عمومی در ارزیابی زیست محیطی و تصمیم گیری
رشته: محیط زیست
تعداد:  21 صفحه انگلیسی پی دی اف - 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Trace elements accumulation in edible tissues of five sturgeon species from the caspian sea
ترجمه عنوان: تجمع عناصر كمیاب در بافت هاي خوراكي 5 گونۀ سگ ماهي (ماهی  خاویار) درياي خزر
رشته: محیط زیست
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Mechanical and Thermal Properties of the Plasticized PVC-ESBO
ترجمه عنوان: خصوصیات حرارتی و مکانیکی پی وی سی انعطاف پذیر
رشته: محیط زیست
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Fish Bio indicators of Ecosystem Condition at the Calcasieu Estuary Louisiana
ترجمه عنوان: شاخص های زیستی ماهی شرایط اکوسیستم در مصب یا زیستگاه کالکاسیو، لویسیانا
رشته: محیط زیست
تعداد: 45 صفحه انگلیسی پی دی اف- 48 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An assessment of the effectiveness of decision tree methods for land cover classification
ترجمه عنوان: ارزیابی کارایی روش های درخت تصمیم برای رده بندی پوشش زمین
رشته: محیط زیست
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Spatial and temporal analysis of dry spells
ترجمه عنوان: تحلیل مکانی و زمانی خشکسالی در کشور یونان
رشته: محیط زیست
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Nutritional Factors affecting excreted litter Moisture and Quality
ترجمه عنوان: عوامل تغذیه ای موثر بر رطوبت و کیفیت فضولات/ بستر
رشته: محیط زیست
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول  کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Climate change, human impact and the resilience of coral reef
ترجمه عنوان: تغییرات اقلیمی، تاثیرات  انسان، حفظ سواحل مرجانی
رشته: محیط  زیست
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله  انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Study the principles and concepts of International Environmental law with a view to sustainable development
ترجمه عنوان: بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار
رشته: محیط زیست
تعداد:  15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Study the developments of international responsibility arising from environmental damage
ترجمه عنوان: مسئولیت بین المللی ناشی از خسارت زیست محیطی
رشته: محیط زیست
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: New development in international environmental law
ترجمه عنوان: توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست
رشته: محیط زیست
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A new packing technology for filling refactory products
ترجمه عنوان: تكنولوژي جديد بسته بندي براي پرسازي محصولات نسوز
رشته: محیط زیست
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu