دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی

مدیریت

مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه بخش چهارم

عنوان مقاله: Knowledge barriers, knowledge transfer, and innovation competitive advantage in healthcare settings
ترجمه عنوان: موانع دانش، انتقال دانش و امتیاز رقابتی ابداع در مکان های بهداشت و درمان
رشته: مدیریت
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Short-term debt maturity,monitoring and accruals-based earnings management
ترجمه عنوان: سررسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی
رشته: مدیریت
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Investigating the role of firm resources and environmental variables in new product commercialization
ترجمه عنوان: بررسی نقش منابع شرکتی و متغیرهای محیطی در تجاری کردن محصول جدید
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Development of an organizational excellence framework
ترجمه عنوان: توسعه چارچوب برتر سازمانی
رشته: مدیریت
تعداد:  10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Using a multi-criteria decision aid methodology to implement sustainable development principles within an organization
ترجمه عنوان: کاربرد روششناسی کمکی در تصمیم چندمعیاری برای اجرای اصول توسعه پایدار در سازمان  
رشته: مدیریت
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: From talent management to talent optimization
ترجمه عنوان: از مدیریت استعداد تا بهینه سازی استعداد
رشته: مدیریت
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Examining Leader-Member Exchange as a Moderator of the Relationship between Emotional Intelligence and Creativity of Software Developers
ترجمه عنوان: بررسی مبادله رهبر عضو به عنوان میانجی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت توسعه دهندگان نرم افزار
رشته: مدیریت
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Human capital in family businesses Focusing on the individual level
ترجمه عنوان: سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی؛ با تمرکز بر سطح فردی
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Multidimensional assessment of organizational performance, Integrating BSC and AHP
ترجمه عنوان: ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی؛ یکپارچه سازی تحلیل سلسله مراتبی و کارت ارزیابی متوازن
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Relationship, contract and IT outsourcing success, Evidence from two descriptive case studies
ترجمه عنوان: موفقیت های برون سپاری ارتباط، قرارداد و فناوری اطلاعات؛ شواهد از دو مورد تشریحی مطالعاتی
رشته: مدیریت
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Technology strategies and standard competition- Comparative innovation cases of Apple and Microsoft
ترجمه عنوان: استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد- ابداع موارد مقایسه ای اپل و مایکروسافت
رشته: مدیریت
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Using the balanced scorecard in assessing the performance of e-SCM diffusion, A multi-stage perspective
ترجمه عنوان: استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه مدیریت زنجیره تامین الکترونیک: دیدگاه چند مرحله ای
رشته: مدیریت
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Application of Assignment Model in PE Human Resources Allocation
ترجمه عنوان: کاربرد مدل نسبت دهی در تخصیص منابع بشری پی ای
رشته: مدیریت
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Organizational behavior of employees of Tehran University of Medical Sciences
ترجمه عنوان: رفتارسازمانی کارکنان دانشگاه علوم  پزشکی تهران
رشته: مدیریت
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Satisfaction and post-purchase intentions with service recovery of online shopping websites; Perspectives on perceived justice and emotions
ترجمه عنوان: رضایت و نیات پس از خرید با احیاء خدمات وب سایت های خرید آنلاین؛ دیدگاه هایی در مورد ادراک عدالت و احساسات
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 40 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Multi-criteria decision making with overlapping criteria
ترجمه عنوان: تصمیم  گیری چندمعیاری با معیارهای متداخل
رشته: مدیریت
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Strategic Operations Management, Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfaction
ترجمه عنوان: عملکرد مدیریت استراتژیک؛ بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط  و رضایت مندی شغلی
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: SWOT Analysis using of Modified Fuzzy QFD, a  case study for Strategy Formulation in Petrokaran Film Factory
ترجمه عنوان: آنالیز اسوات با استفاده از گسترش كاركرد كيفيت فازی اصلاح  شده- بررسی موردی برای تدوین استراتژی در مرکز تولید فیلم  پتروکاران
رشته: مدیریت
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Enhancing Decisions and decision-making processes through the application of emotional intelligence skills
ترجمه عنوان: بهبود تصمیم گیری ها و فرایندهای تصمیم گیری از طریق استفاده از مهارت های هوش هیجانی
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Environment, management attitude, and organizational learning in alliances
ترجمه عنوان: محیط، نگرش مدیریت، و یادگیری سازمانی اتحادیه ها
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Design of Customer Information Management System
ترجمه عنوان: طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مشتری
رشته: مدیریت
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Role of trust in innovation networks
ترجمه عنوان: نقش اعتماد در شبکه های نوآوری
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Division of labour and sharing of knowledge for synchronous collaborative information retrieval
ترجمه عنوان: تقسیم کار و به اشتراک گذاری دانش برای بازیابی همزمان اطلاعات مشترک
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Impact of quality antecedents on taxpayer satisfaction with online tax-filing
ترجمه عنوان: تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی
رشته: مدیریت
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Knowledge management through technology strategy
ترجمه عنوان: مدیریت دانش از طریق استراتژی تکنولوژی
رشته: مدیریت
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Retail e-learning assessmentmotivation, location,  and prior experience
ترجمه عنوان: ارزیابی یادگیری الکترونیکی خرده فروشی؛ انگیزه، موقعیت، و تجربه های قبلی
رشته: مدیریت
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Servant leadership as antecedent of trust in organizations
ترجمه عنوان: رهبر خدمتگزار به عنوان پیشایند اعتماد در سازمان
رشته: مدیریت
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Applying open innovation in business strategies; Evidence from Finnish software firms
ترجمه عنوان: استفاده از نوآوری باز در استراتژی های  کسب و کار؛ شواهد شرکت های نرم افزار فنلاندی
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: How to get mature global virtual teams, a framework to improve  team process management in distributed software teams
ترجمه عنوان: چگونه یک تیم مجازی و کامل جهانی داشته باشیم؛ چارچوب کاری برای بهبود بخشیدن به فرآیند مدیریت تیم های نرم افزاری توزیع شده
رشته: مدیریت
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A new measure of brand personality
ترجمه عنوان: مقیاس جدیدی از شخصیت علامت تجاری
رشته: مدیریت
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Role played by interdependences in ERP implementations; An empirical analysis of critical factors that minimize elapsed time
ترجمه عنوان: نقش  ایفا شده توسط وابستگی های پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای؛ تجزیه و تحلیل تجربی عوامل مهمی که زمان سپری شده را به حداقل می رسانند
رشته: مدیریت
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Value network dynamics in 3G–4G wireless communications, a systems thinking approach to strategic value assessment
ترجمه عنوان: شبکه های ارتباطی بی سیمی نسل سوم و نسل چهارم؛ روش سیستمی برای ارزیابی های راهبردی
رشته: مدیریت
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effectuation and Over-Trust
ترجمه عنوان: عواملی سببی و اعتماد بیش از حد
رشته: مدیریت
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A review of techniques for risk management in projects
ترجمه عنوان: مروری بر تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه ها
رشته: مدیریت
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از  پرداخت انلاین روی  دانلود محصول کلیک و ترجمه را  دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Applying Supply Chain Optimization Tecniques to Workforce Planning Problems
ترجمه عنوان: استفاده از تکنیک های بهینه سازی زنجیره تامین  برای برنامه ریزی نیروی کار
رشته: مدیریت
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Employee attitudes and job satisfaction
ترجمه عنوان: رفتارهای های کارمندان و موفقیت شغلی
رشته: مدیریت
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Six Sigma in the UK service organisations
ترجمه عنوان: مدل شش سيگما در سازمان هاي خدماتي انگليس
رشته: مدیریت
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار : 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Using Fuzzy MCDM to Evaluate Index and Benefit Preference
ترجمه عنوان: استفاده از تصمیم گیری چندضابطه ای فازی برای ارزیابی شاخص و اولویت سود در جوامع مورد بررسی
رشته: مدیریت
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار : 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Organisational Performance and Manufacturing Practices
ترجمه عنوان: میزان کارایی سازمانی و فعالیت های ساخت
رشته: مدیریت
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The implications of the new capital adequacy rules for portfolio management of credit assets
ترجمه عنوان: مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائي هاي اعتباري
رشته: مدیریت
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار : 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A fuzzy approach to construction project risk assessment and analysis
ترجمه عنوان: رویکرد فازی برای ارزیابی و تحلیل ریسک پروژه ساخت
رشته: مدیریت
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Dilemmas in a General Theory of Planning
ترجمه عنوان: مسائل مربوط به نظریه برنامه ریزی جامع
رشته: مدیریت
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1973
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The concept of HCM
ترجمه عنوان: مفهوم مدیریت سرمایه انسانی
رشته: مدیریت
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه---------------------------------
عنوان مقاله: The Nature and Sources of Competitive Advantage
ترجمه عنوان: ماهیت و منابع مزیت رقابتی
رشته: مدیریت
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu