دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی علوم تربیتی با ترجمه فارسی

علوم تربیتی

مقالات انگلیسی علوم تربیتی با ترجمه بخش دوم


عنوان مقاله: Teaching Public Policy in East Asia, Comparing Aspirations, Potentials and Challenges
ترجمه عنوان: آموزش خط و مش عمومی در شرق آسیا؛ آرمان های تطبیقی، پتانسیل ها و چالش
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The role of emotional intelligence in increasing quality of work life in school principals
ترجمه عنوان: نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف-  6 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An assessment of teaching and learning methodology  in Islamic studies
ترجمه عنوان: ارزیابی روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Entrepreneurs social responsibilities from Islamic perspective
ترجمه عنوان: مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلامی؛ مطالعه کارآفرینان مسلمان در مالزی
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Industrial training a survey on its effectiveness among undergraduates  from the Faculty of the Islamic Studies
ترجمه عنوان: آموزش صنعتی؛ ارزیابی بر اثربخشی در میان  دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Developing music listening skills using active learning methods in secondary education
ترجمه عنوان: توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روش های یادگیری فعال در دبیرستان
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Mothers Who Do and Do Not Intend to Discuss Sexual Health
ترجمه عنوان: مادرانی که می خواهند و یا نمی خواهند درباره سلامت جنسی با نوجوانان خود بحث کنند
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The university’s role in developing Chinese entrepreneurship
ترجمه عنوان: نقش دانشگاه در توسعه کارافرینی چینی
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Integrating the Hospital Library with Patient Care, Teaching and Research model and Web 2.0 tools to create a social and collaborative community of clinical research in a hospital setting
ترجمه عنوان: یکپارچه سازی کتابخانه بیمارستان با مراقبت، آموزش و پژوهش در مورد بیمار؛ مدل سازی و ابزار وب 2.0 برای ایجاد یک جامعه اجتماعی و مشترک در تحقیقات  بالینی در محیط بیمارستان
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Public libraries political vision
ترجمه عنوان: کتابخانه های عمومی؛ چشم انداز سیاسی در مقابل تقاضای عمومی
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 48 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Enhancing the role of the arts in primary pre-service teacher education
ترجمه عنوان: افزایش نقش هنرها در تحصیلات اولیه معلم
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Exchanging courses between different Intelligent Tutoring Systems
ترجمه عنوان: تبادل دوره آموزشی بین سیستم های آموزش هوشمند مختلف
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Similarity in friendship networks Selection or influence The effect of constraining contexts and non-visible individual attributes
ترجمه عنوان: شباهت در شبکه های دوستی؛ انتخاب یا نفوذ؟ اثر محدود به شرایط و ویژگی های غیر قابل مشاهده فردی
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Transformational leadership and childrens' aggression in team settings
ترجمه عنوان: رهبری تحول گرا و پرخاشگری نوجوانان در محیط تیم
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The motivating potential of teams Test and extension of Chen and Kanfer’s cross-level  model of motivation in teams
ترجمه عنوان: پتانسیل انگیزشی تیم ها؛ بررسی و توسعۀ مدل توازی انگیزشی در تیم ها توسط چن و کانفر
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: University Course Timetabling with Genetic algorithm
ترجمه عنوان: زمان بندی دوره تحصیلی دانشگاه با الگوریتم ژنتیک
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: E-learning in China
ترجمه عنوان: یادگیری الکترونیکی در چین
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Personal Knowledge Management A Study of Knowledge Behavior of Academician
ترجمه عنوان: مديريت دانش شخصي؛ بررسي رفتار دانش اساتيد دانشگاه
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Current trends in library and information studies curricula
ترجمه عنوان: روش های جدید در کتابخانه ها و دوره های آموزشی بررسی اطلاعات در سرتاسر جهان
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Type of task and type of dictionary in incidental vocabulary acquisition
ترجمه عنوان: نوع فعالیت و نوع لغت نامه در فراگیری لغات به صورت تصادفی
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Mobile learning– challenges and potentials
ترجمه عنوان: آموزش سیار- چالش ها و پتانسیل ها
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Transitioning from e-Learning to m-Learning
ترجمه عنوان: تغییر از روش آموزش الکترونیک به آموزش سیار
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Research and teaching in nurse education
ترجمه عنوان: تحقیق و تدریس در حوزه آموزش پرستاری
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: The Introductory Study of Gardner's Multiple Intelligence Theory in the Field of Lesson Subjects and the Students Compatibility
ترجمه عنوان: مطالعه مقدماتي نظريه هوش چندگانه گاردنر، در زمينه موضوع  هاي درسي و سازگاري دانش آموزان
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Educational Policy Futures
ترجمه عنوان: سياست هاي آینده پژوهی
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 12 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: School-base management; Reconceptualization to improve Learning Outcome
ترجمه عنوان: مدیریت مبتنی بر مدارس؛ مفهوم سازی برای بهبود بازده یادگیری
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 25 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Using the WinWin Spiral Model
ترجمه عنوان: استفاده از مدل حلزونی برد- برد
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1998
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Expert Versus novice Human tutors
ترجمه عنوان: آموزگاران مبتدی در برابر آموزگاران متخصص
رشته: علوم تربیتی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Introduction to Flipped Learning
ترجمه عنوان: مقدمه ای بر یادگیری معکوس
رشته: علوم  تربیتی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu