دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی

حسابداری

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه بخش دوم


عنوان مقاله: The relations among competition, delegation, management accounting systems change and performance
ترجمه عنوان: روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد
رشته: حسابداری
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Initial Public Offerings and the Role of the Management Accountant
ترجمه عنوان: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت
رشته: حسابداری
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------
عنوان مقاله: Good Intentions at Good Grains, Inc.
ترجمه عنوان: اهداف مناسب در شرکت گود گرین
رشته: حسابداری
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Strategic Management Accounting
ترجمه عنوان: حسابداری مدیریت استراتژیک
رشته: حسابداری
تعداد: 21 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Fifty Two Tools of Management Accounting
ترجمه عنوان: 52 ابزار برای حسابداری مدیریتی
رشته: حسابداری
تعداد: 22 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The IASB and FASB convergence process and the need for ‘concept-based’accounting teaching
ترجمه عنوان: روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
رشته: حسابداری
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف-  14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Accrual Accounting and the Australian Public Sector
ترجمه عنوان: حسابداری تعهدی و بخش دولتی استرالیا
رشته: حسابداری
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Corruption and local governance the role of behavioural accounting for effective service delivery
ترجمه عنوان: فساد و حکومت محلی؛ نقش رفتاری حسابداری برای ارائه خدمات موثر
رشته: حسابداری
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effect of organizational life cycle stage on the use of activity-based costing
ترجمه عنوان: تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
رشته: حسابداری
تعداد: 13 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A survey of factors influencing the choice of product costing systems in UK organizations
ترجمه عنوان: بررسی عواملی که انتخاب سیستم های هزینه یابی محصول را در بریتانیا تحت تاثیر قرار می دهد
رشته: حسابداری
تعداد:  23 صفحه انگلیسی پی دی اف - 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


----------------------------------
عنوان مقاله: Corporate Social Disclosures and Accounting Theories
ترجمه عنوان: شفاف سازی اجتماعی شرکت و نظریات حسابداری
رشته: حسابداری
تعداد:  16 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Is there an audience for public sector annual reports Australian evidence
ترجمه عنوان: آیا مخاطبانی در ارتباط با گزارش سالانه بخش های دولتی وجود دارند
رشته: حسابداری
تعداد:  20 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Drivers of and barriers to management accounting change
ترجمه عنوان: محرک ها و موانع مربوط به تحول حسابداری مدیریت
رشته: حسابداری
تعداد: 32 صفحه انگلیسی پی دی اف - 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Online reporting accounting in cyber-society
ترجمه عنوان: گزارش آنلاين؛ حسابداري در جامعه الكترونيكي
رشته: حسابداری
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Accounting research and the public interest
ترجمه عنوان: تحقيق حسابداري و منافع عمومي
رشته: حسابداری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Applying the Government Accounting Standard board
ترجمه عنوان: کاربرد هیات استانداردهای حسابداری دولتی
رشته: حسابداری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Theory of Constraints, a Comparative Assessment
ترجمه عنوان: تئوري محدوديت ها؛ ارزيابي مقايسه اي
رشته: حسابداری
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود  محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Determinates Of Selecting Accounting Software
ترجمه عنوان: عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری؛ مدل پیشنهادی
رشته: حسابداری
تعداد: 15 صفحه انگلیسی  پی دی  اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Issues in Accrual Accounting and Budgeting by Government
ترجمه عنوان: مسائل مربوط به حسابداری تعهدی و بودجه ریزی توسط دولت
رشته: حسابداری
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Enterprise resource planning systems’ impact on accounting processes
ترجمه عنوان: تاثيرات سيستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای بر فرايندهاي حسابداري
رشته: حسابداری
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Six Sigma in the UK service organisations
ترجمه عنوان: مدل شش سيگما در سازمان هاي خدماتي انگليس
رشته: حسابداری
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Facts about GASB
ترجمه عنوان: حقايق در مورد گسب- هیات استانداردهای حسابداری دولتی
رشته: حسابداری
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: The Impact of Information Technology Investments on the public accounting firm productivity
ترجمه عنوان: تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
رشته: حسابداری
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Multicriteria decision aid in financial management
ترجمه عنوان: تصمیمات کمک کننده چند ضابطه ای در مدیریت مالی
رشته: حسابداری
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت : 35000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Qualitative management accounting research
ترجمه عنوان: پژوهش های مرتبط به حسابداری مدیریت کیفی
رشته: حسابداری
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف - 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Governmental accounting for heritage assets
ترجمه عنوان: حسابداری و محاسبه  کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده؛ کاربردهای اقتصادی، اجتماعی
رشته: حسابداری
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1997
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Conservatism and Auditor-Client Negotiations
ترجمه عنوان: محافظه کاری و مذاکرات بین حسابرس و کارفرما
رشته: حسابداری
تعداد: 23 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1991
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Introduction to Accounting Information System
ترجمه عنوان: مقدمه ای در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری
رشته: حسابداری
تعداد:  24 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود ترجمه چکیده


------------------------------------
عنوان مقاله: Value Added Tax Accounting Concepts And Issues
ترجمه عنوان: اصول حسابداری ماليات بر ارزش افزوده؛ مفاهيم و موضوعات
رشته: حسابداری
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu