دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی پزشکی با ترجمه فارسی

پزشکی

دانلود مقاله انگلیسی پزشکی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: ADHD in Emerging Adults Attending College
ترجمه عنوان: اختلال کم توجهی- بیش فعالی در افراد بزرگسال دانشگاهی
رشته: پزشکی
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Evaluation of the Stomatognathic System before and after Osteopathic Manipulative Treatment in 120 Healthy People by Using Surface Electromyography
ترجمه عنوان: ارزیابی سیستم استوماتوگناتیک قبل و بعد از درمان دستکاری بیماری های استخوان و عضله در صد و بیست فرد سالم با استفاده از نوار عصب و عضله سطحی آندره
رشته: پزشکی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی

دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Simultaneous EEG-fMRI for Functional Neurological Assessment
ترجمه عنوان: تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی والکتروانسفالوگرام همزمان برای ارزیابی عصبی عملکردی
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2019
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Multi-antigen-targeted chimeric antigen receptor T cells for cancer therapy
ترجمه عنوان: سلول های تی گیرنده آنتی ژنی کایمریک با چند آنتی ژن هدف برای درمان سرطان
رشته: پزشکی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2019
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Relationship between Helicobacter pylori infection and bone mineral density
ترجمه عنوان: ارتباط بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری و تراکم مواد معدنی استخوان؛ تحقیق مقطعی بازنگرانه
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2018
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Bone tissue engineering via growth factor delivery; from scaffolds to complex matrices
ترجمه عنوان: مهندسی بافت استخوان از طریق انتقال عامل رشد؛ شواهد از لحاظ طرح داربست استخوانی تا ماتریس همتافت
رشته: پزشکی
تعداد: 13 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2018
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Amniotic Fluid Infection in Preterm Pregnancies with Intact Membranes
ترجمه عنوان: عفونت مایع آمنیوتیک در بارداری های زودرس با غشاهای غیرقابل کنترل
رشته: پزشکی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2017
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول  کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Cannabinoid Receptors in the Central Nervous System Their Signaling and Roles in Disease
ترجمه عنوان: گیرنده های کانابینوئید در سیستم عصبی مرکزی؛ علائم و نقش آنها در بیماری
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود  محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: On-Cloud Healthcare Clinic An e-health consultancy approach for remote communities in a developing country
ترجمه عنوان: کلینیک مراقبت های سلامت ابری؛ مشاوره سلامت به روش الکترونیک برای مناطق دوردست در یک کشور در حال توسعه
رشته: پزشکی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Prevalence and Risk Factor of Polycystic Ovarian Syndrome
ترجمه عنوان: شیوع و فاکتورهای خطر سندرم تخمدان پلی کیستیک
رشته: پزشکی
تعداد: 2 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال،روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Wharton's jelly derived mesenchymal stromal cells Biological properties induction of neuronal phenotype and current applications in neurodegeneration research
ترجمه عنوان: سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Cardiac Tissue Engineering
ترجمه عنوان: مهندسی بافت قلب
رشته: پزشکی
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu