دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی برنامه ریزی شهری با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی برنامه ریزی شهری با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Where do Smart Cities grow The spatial and socio-economic
ترجمه عنوان: شهرهای هوشمند کجا توسعه می یابند؟ پیکربندی مکانی و اجتماعی- اقتصادی توسعه شهرهای هوشمند
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2022
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: A systematic literature review on the use of artificial intelligence in energy self-management in smart buildings
ترجمه عنوان: مطالعه مروری سیستماتیک در مورد استفاده از هوش مصنوعی در خود مدیریت انرژی در ساختمان های هوشمند
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 38 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2021
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Economic risk assessment of concrete and asphaltic pavements in freeways and highways
ترجمه عنوان: ارزیابی ریسک اقتصادی روسازی های بتنی و آسفالت در آزادراه ها و بزرگراه ها
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Vehicular cloud computing Architectures, applications, and mobility
ترجمه عنوان: رایانش ابری خودرویی؛ معماری، کاربردها، و قابلیت جابه جایی
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد  
سال انتشار: 2018
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Optimizing Traffic Signal Settings in Smart Cities
ترجمه عنوان: بهینه سازی تنظیمات علائم راهنمایی رانندگی ترافیک در شهرهای هوشمند
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Using a sustainability index to assess energy technologies
ترجمه عنوان: استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های انرژی به منظور برق رسانی برای روستاها
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effect of street canyon design on traffic noise exposure along roads
ترجمه عنوان: تاثیر طرح کانیون خیابان روی قرارگیری افراد در معرض الودگی صوتی ناشی از ترافیک در مسیر جاده ای
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 32 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Traffic Modeling and Prediction Using Sensor Networks
ترجمه عنوان: مدلسازی و پیش بینی ترافیک با استفاده از شبکه های حسگر دوربین
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Implementation of Transportation Management Strategies AVENUE for developing countries
ترجمه عنوان: پیاده سازی راهبردهای مدیریت حمل و نقل با استفاده از مدل شبیه سازی اَوِنیو در کشورهای در حال توسعه
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Safety Performance Evaluation of Concrete Barriers on Curved and Superelevated Roads
ترجمه عنوان: ارزیابی عملکرد ایمنی موانع بتنی بر روی جاده های قوسی و بربلندی
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Variable Neighborhood Search heuristic  for the Inventory Routing Problem in fuel delivery
ترجمه عنوان: جستجوی همسایگی متغیر ابتکاری به منظور مسیریابی کالا در تحویل سوخت
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Accessibility for Disabled in Public Transportation Terminal
ترجمه عنوان: قابلیت دسترسی افراد معلول به ترمینال های حمل و نقل عمومی
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 7 انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A combination of Quality Function Deployment and Analytic Network Process to evaluate urban redevelopment projects
ترجمه عنوان: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفی و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری
رشته: برنامه  ریزی  شهری
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------
عنوان مقاله: A driver fatigue recognition model based on information fusion and dynamic Bayesian network
ترجمه عنوان: مدل شناسایی خستگی راننده براساس ترکیب اطلاعات وشبکه بیزی پویا
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Logistics and transportation information systems in Turkey e-government perspectives
ترجمه عنوان: سیستم های اطلاعاتی لجستیک و حمل و نقل در ترکیه؛ از منظر دولت الکترونیکی
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Road infrastructure cost and revenue in Europe
ترجمه عنوان: هزینه و درآمد زیرساخت جاده ای در اروپا
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 17 صفحه انگلیسی  پی دی اف - 89 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Earthquake Effect Analysis of  Buried Pipelines
ترجمه عنوان: آنالیزهای اثر زلزله بر خطوط لوله مدفون شده
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An Intelligent Traffic Control System for Wireless network
ترجمه عنوان: سیستم کنترل ترافیک؛ سیستم هوشمند  کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Fading and color changes in colored asphalt quantified by the image analysis method
ترجمه عنوان: تغييرات رنگ و محوسازي در آسفالت رنگی که توسط روش آناليز تصوير شناسایی شده است
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Housing and Regeneration
ترجمه عنوان: مسکن و بازسازی؛ مشکلات و راه حل ها
رشته: برنامه ریزی شهری
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu