دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی آمار با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی آمار با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: An introduction to inferential statistics; A review and practical guide
ترجمه عنوان: مقدمه ای بر آمار استنباطی؛ بررسی و راهنمای عملی
رشته: آمار
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Technical Efficiency Estimation with Multiple Inputs and Multiple Outputs Using Regression Analysis
ترجمه عنوان: ارزیابی کارایی فنی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه با  استفاده از تحلیل رگرسیون
رشته: آمار
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی  اف- 17 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Impacts of Globalization on Rural Communities of Kermanshah Township, Iran
ترجمه عنوان: تاثیرات جهانی شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران
رشته: آمار
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: An introduction to descriptive statistics A review and practical guide
ترجمه عنوان: مقدمه ای بر آمار توصیفی؛ یک  تحلیل و راهنمای کاربردی
رشته: آمار
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Matrix correlations for high-dimensional data the modified RV-coefficient
ترجمه عنوان: ماتریس همبستگی برای اطلاعات با  بعد بالا؛ ضریب آر وی تعدیل یافته
رشته: آمار
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Reynold and Gutman Mean end Analysis
ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل وسیله- هدف  رینولدز و گاتمن
رشته: آمار
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: On families of beta- and generalized gamma-generated distributions and associated inference
ترجمه عنوان: توزیع ها و عمومیت دادن گامای ایجاد شده براساس خانواده های بتا و استنباط مرتبط
رشته: آمار
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Review of Backtesting and Backtesting Procedures
ترجمه عنوان: مروری بر آزمون برگشتی و روش آن
رشته: آمار
تعداد: 21 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Duration Dependent Markov-Switching Vector Auto regression, Properties, Bayesian, Inference, Software and Application
ترجمه عنوان: مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان؛ خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی
رشته: آمار
تعداد: 24 صفحه انگلیسی پی دی اف - 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An Introduction to Variable and Feature Selection
ترجمه عنوان: مقدمه ای در ارتباط با انتخاب متغیر و مشخصه ها
رشته: آمار
تعداد: 23 صفحه انگلیسی پی دی اف - 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------------
عنوان مقاله: Testing normality against the logic distribution using sanddlepoint approximation
ترجمه عنوان: تست توزیع نرمال در برابر توزیع منطقی با استفاده از روش تقریب سادلپوینت
رشته: آمار
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Random sampling and study population with regard the relationship between birth weight and infant mortality
ترجمه عنوان: نمونه برداری تصادفی و جمعیت مورد مطالعه در زمینه ارتباط بین وزن نوزاد بعد از تولد و میزان مرگ و میر کودکان
رشته: آمار
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله: Study of case control design and cohort design to determine the size of the samples according to the p-value, and confidence intervals
ترجمه عنوان: بررسی طرح کوهورت و طرح کنترل موردی برای تعیین اندازه نمونه بر طبق به مقدار پی و فاصله اطمینان
رشته: آمار
تعداد:  9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------------
عنوان مقاله: Miyazava Multiplier Model in disaggregated Household income Group
ترجمه عنوان: مدل آماری ضریب تکثیر میازاوا در گروه های درآمدی خانوارهای مجزا
رشته: آمار
تعداد:  18 صفحه انگلیسی پی دی اف - 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی  
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Point-Based Solution Approaches Based on the E-Constraint Method
ترجمه عنوان: رویکردهای راه حل نقطه محور بر مبنای روش محدودیت
رشته: آمار
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Mean- Variance Optimization Model
ترجمه عنوان: مدال بهینه سازی واریانس- میانگین
رشته: آمار
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu