دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی روان شناسی با ترجمه فارسی

روان شناسی

دانلود مقاله انگلیسی روان شناسی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Changes in trauma-related cognitions predict subsequent symptom improvement during prolonged exposure in patients with childhood abuse-related PTSD
ترجمه عنوان: تغییر در شناخت آسیب های روانی به پیش بینی بهبود علائم بعدی آن طی روند مواجهه درمانی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب روانی، به دلیل کودک آزاری در دوران کودکی می پردازد
رشته: روان شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2023
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Effectiveness of psychological interventions for child and adolescent specific anxiety; A systematic review of systematic reviews and meta-analyses
ترجمه عنوان: اثربخشی مداخلات روان شناختی برای اختلالات اضطراب خاص کودکان و نوجوانان؛ بررسی سیستماتیک و فراتحلیلی
رشته: روان شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2023
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Guided internet-based cognitive behavioral therapy for insomnia in patients with borderline personality disorder; Study protocol for a randomized controlled trial
ترجمه عنوان: درمان رفتاری شناختی در بستر اینترنت برای بیخوابی در بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی؛ پروتکل پژوهشی برای کارآزمایی کنترل شده تصادفی
رشته: روان  شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2022
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Impact of menstrual cycle events on bipolar disorder course; a narrative review of current evidence
ترجمه عنوان: تاثیر رخدادهای سیکل قاعدگی روی دوره اختلال دوقطبی؛ مرور روایت با استفاده از شواهد کنونی
رشته: روان شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2022
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Improving adherence to a web-based cognitive-behavioral therapy program for social anxiety with group sessions; A randomized control trial
ترجمه عنوان: افزایش پایبندی به برنامه درمان رفتاری- شناختی مبتنی بر وب برای اضطراب اجتماعی با جلسات گروهی؛ کارآزمایی کنترل شده تصادفی
رشته: روان شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2022
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Telehealth Interventions to Promote Health and Behavior Related Outcomes in Adolescents with Autism Spectrum Disorder
ترجمه عنوان: مداخلات مربوط به خدمات پزشکی از راه دور برای بهبود نتایج مرتبط با رفتار و سلامت نوجوانان داری اختلال طیف اوتیسم
رشته: روان شناسی
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2022
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Anxiety and depression in COVID-19 survivors; Role of inflammatory and clinical predictors
ترجمه عنوان: اضطراب و افسردگی در نجات یافتگان کووید 19؛ نقش شاخص های بالینی و التهابی
رشته: روان شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Reward sensitivity and the course of bipolar disorder; A survival analysis in a treatment seeking sample
ترجمه عنوان: حساسیت نسبت به  پاداش و روند اختلال دوقطبی؛ تحلیل بقا در نمونه های تحت درمان
رشته: روان شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 40000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Crises of meaning- when foundations shake
ترجمه عنوان: بحران های معنا؛ زمانی که بنیان ها تخریب می شود
رشته: روان شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Existential indifference
ترجمه عنوان: بی تفاوتی وجودی
رشته: روان شناسی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Meaning and happiness
ترجمه عنوان: معنا و شادی
رشته: روان شناسی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Meaning, health and illness
ترجمه عنوان: معنا، سلامت و بیماری
رشته: روان شناسی
تعداد: 26 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The social dimension of meaning in life
ترجمه عنوان: بعد اجتماعی معنای زندگی
رشته: روان شناسی
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The role of stress mindset in shaping cognitive emotional, and physiological responses to challenging and threatening stress
ترجمه عنوان: نقش طرز تفکر در شکل گیری عکس العمل های ادراکی، عاطفی و روانی به استرس چالش برانگیز و تهدید کننده
رشته: روان شناسی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000  تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Mom Power; Preliminary Outcomes of a Group Intervention to Improve Mental Health and Parenting Among High-Risk Mothers
ترجمه عنوان: قدرت مادر؛ نتایج اولیة مداخله گروهی برای بهبود سلامت روان و فرزندآوری مادران پرخطر
رشته: روان شناسی
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: A Comparison of Pregnancy-Only versus Mixed-Gender Group Therapy among Pregnant Women with Opioid Use Disorder
ترجمه عنوان: مقایسه زنان باردار مبتلا به اختلال مواد مخدر در گروه های درمانی افراد صرفاً باردار در مقابل گروه های درمانی افراد با جنسیت مختلط
رشته: روان شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: The Relationship Between Job Embeddedness and Work Engagement
ترجمه عنوان: ارتباط بین جایگیری شغلی و التزام شغلی
رشته: روان شناسی
تعداد: 49 صفحه انگلیسی پی دی اف- 41 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Collective Innovation A new approach for dealing with society induced challenges
ترجمه عنوان: نوآوری جمعی؛ روشی جدید برای مقابله با چالش های القاء شدة جامعه
رشته: روان شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effectiveness of Stress Management  on Mental Health of Divorced Women
ترجمه عنوان: اثربخشی مدیریت استرس برسلامت روان زنان مطلقه
رشته: روان شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The role of major depression in neurocognitive functioning in patients
ترجمه عنوان: نقش افسردگی عمده در عملکردهای عصبی بیماران با اختلال استرس پس از سانحه
رشته: روان شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage
ترجمه عنوان: توانمندسازی سازمانی و روانشناختی در پیوند بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد
رشته: روان شناسی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The role of emotional intelligence in increasing quality of work life in school principals
ترجمه عنوان: نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس
رشته: روان شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Examining Leader-Member Exchange as a Moderator of the Relationship between Emotional Intelligence and Creativity of Software Developers
ترجمه عنوان: بررسی مبادله رهبر عضو به عنوان میانجی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت توسعه دهندگان نرم افزار
رشته: روان شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Psychosocial Disabilities in Patients with Schizophrenia
ترجمه عنوان: ناتوانی روانی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
رشته: روان شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Mothers Who Do and Do Not Intend to Discuss Sexual Health
ترجمه عنوان: مادرانی که می خواهند و یا نمی خواهند درباره سلامت جنسی با نوجوانان خود بحث کنند
رشته: روانشناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu