دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی روان شناسی با ترجمه فارسی

روان شناسی

دانلود مقاله انگلیسی روان شناسی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Reward sensitivity and the course of bipolar disorder; A survival analysis in a treatment seeking sample
ترجمه عنوان: حساسیت نسبت به  پاداش و روند اختلال دوقطبی؛ تحلیل بقا در نمونه های تحت درمان
رشته: روان شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2020
قیمت: 40000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Crises of meaning- when foundations shake
ترجمه عنوان: بحران های معنا؛ زمانی که بنیان ها تخریب می شود
رشته: روان شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 50000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Existential indifference
ترجمه عنوان: بی تفاوتی وجودی
رشته: روان شناسی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Meaning and happiness
ترجمه عنوان: معنا و شادی
رشته: روان شناسی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Meaning, health and illness
ترجمه عنوان: معنا، سلامت و بیماری
رشته: روان شناسی
تعداد: 26 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The social dimension of meaning in life
ترجمه عنوان: بعد اجتماعی معنای زندگی
رشته: روان شناسی
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The role of stress mindset in shaping cognitive emotional, and physiological responses to challenging and threatening stress
ترجمه عنوان: نقش طرز تفکر در شکل گیری عکس العمل های ادراکی، عاطفی و روانی به استرس چالش برانگیز و تهدید کننده
رشته: روان شناسی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000  تومان
سال انتشار: 2017
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Mom Power; Preliminary Outcomes of a Group Intervention to Improve Mental Health and Parenting Among High-Risk Mothers
ترجمه عنوان: قدرت مادر؛ نتایج اولیة مداخله گروهی برای بهبود سلامت روان و فرزندآوری مادران پرخطر
رشته: روان شناسی
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: A Comparison of Pregnancy-Only versus Mixed-Gender Group Therapy among Pregnant Women with Opioid Use Disorder
ترجمه عنوان: مقایسه زنان باردار مبتلا به اختلال مواد مخدر در گروه های درمانی افراد صرفاً باردار در مقابل گروه های درمانی افراد با جنسیت مختلط
رشته: روان شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: The Relationship Between Job Embeddedness and Work Engagement
ترجمه عنوان: ارتباط بین جایگیری شغلی و التزام شغلی
رشته: روان شناسی
تعداد: 49 صفحه انگلیسی پی دی اف- 41 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Collective Innovation A new approach for dealing with society induced challenges
ترجمه عنوان: نوآوری جمعی؛ روشی جدید برای مقابله با چالش های القاء شدة جامعه
رشته: روان شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effectiveness of Stress Management  on Mental Health of Divorced Women
ترجمه عنوان: اثربخشی مدیریت استرس برسلامت روان زنان مطلقه
رشته: روان شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The role of major depression in neurocognitive functioning in patients
ترجمه عنوان: نقش افسردگی عمده در عملکردهای عصبی بیماران با اختلال استرس پس از سانحه
رشته: روان شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage
ترجمه عنوان: توانمندسازی سازمانی و روانشناختی در پیوند بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد
رشته: روان شناسی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The role of emotional intelligence in increasing quality of work life in school principals
ترجمه عنوان: نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس
رشته: روان شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Examining Leader-Member Exchange as a Moderator of the Relationship between Emotional Intelligence and Creativity of Software Developers
ترجمه عنوان: بررسی مبادله رهبر عضو به عنوان میانجی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت توسعه دهندگان نرم افزار
رشته: روان شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Psychosocial Disabilities in Patients with Schizophrenia
ترجمه عنوان: ناتوانی روانی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
رشته: روان شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Mothers Who Do and Do Not Intend to Discuss Sexual Health
ترجمه عنوان: مادرانی که می خواهند و یا نمی خواهند درباره سلامت جنسی با نوجوانان خود بحث کنند
رشته: روانشناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu