دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی علوم اجتماعی با ترجمه فارسی

علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی علوم اجتماعی با ترجمه بخش دوم


عنوان مقاله: Accessibility for Disabled in Public Transportation Terminal
ترجمه عنوان: قابلیت دسترسی افراد معلول به  ترمینال های حمل و نقل عمومی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Factors of Migration in Urban Bangladesh
ترجمه عنوان: فاکتورهای مهاجرت در شهر بنگلادش؛ یک مطالعه تجربی در زمینه مهاجرت های ضعیف در شهر راجشاهی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: What Is the Social in Social Media
ترجمه عنوان: چه چیز در رسانه های اجتماعی، اجتماعی است
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The role of emotional intelligence in increasing  quality of work life in school principals
ترجمه عنوان: نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس
رشته: علوم اجتماعی  
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An assessment of teaching and learning methodology in Islamic studies
ترجمه عنوان: ارزیابی روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Entrepreneurs social responsibilities from Islamic perspective
ترجمه عنوان: مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلامی؛ مطالعه کارآفرینان مسلمان در مالزی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Industrial training a survey on its effectiveness among undergraduates from the Faculty of the Islamic Studies
ترجمه عنوان: آموزش صنعتی؛ ارزیابی بر اثربخشی در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank, The Moderation Role of Knowledge and Pricing
ترجمه عنوان: رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی؛ نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: SWOT Analysis using of Modified Fuzzy QFD, a case study for Strategy Formulation in Petrokaran Film Factory
ترجمه عنوان: آنالیز اسوات با استفاده از گسترش كاركرد كيفيت فازی اصلاح شده- بررسی موردی برای تدوین استراتژی در مرکز تولید فیلم پتروکاران
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case
ترجمه عنوان: توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای  شرکت های کوچک متوسط در یک کشور در حال توسعه؛ مورد اندونزی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Developing music listening skills using active learning methods in secondary education
ترجمه عنوان: توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روش های یادگیری فعال در دبیرستان
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Mothers Who Do and Do Not Intend to Discuss Sexual Health
ترجمه عنوان: مادرانی که می خواهند و یا  نمی خواهند درباره سلامت جنسی با نوجوانان خود بحث کنند
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The role of psychological traits and social factors in using new mobile communication services
ترجمه عنوان: نقش صفات روانی و عوامل اجتماعی در استفاده از خدمات جدید ارتباطی همراه
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Impacts of Globalization on Rural Communities of Kermanshah Township, Iran
ترجمه عنوان: تاثیرات جهانی شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Enhancing Decisions and decision-making processes through the application of emotional intelligence skills
ترجمه عنوان: بهبود تصمیم گیری ها و فرایند های تصمیم گیری از طریق استفاده از مهارت های هوش هیجانی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Role of trust in innovation networks
ترجمه عنوان: نقش اعتماد در شبکه های نوآوری
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The university’s role in developing Chinese entrepreneurship
ترجمه عنوان: نقش دانشگاه در توسعه کارافرینی چینی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: public choice theory and antitrust policy
ترجمه عنوان: نظریه انتخاب عمومی و سیاست ضد اعتبار
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف - 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Social Media and Strategic, Communication Attitudes and Perceptions Among College Students
ترجمه عنوان: رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی؛ نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از  پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: EmotionSense A Mobile Phones based Adaptive Platform for Experimental Social Psychology Research
ترجمه عنوان: احساس عاطفی؛ تلفن های همراه مبتنی بر پلت فرم انطباقی برای پژوهش روانشناسی اجتماعی تجربی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Values underlying the consumption of perfume
ترجمه عنوان: ارزش های زمینه ساز مصرف عطر؛ دیدگاه نشانه شناسی اجتماعی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Similarity in friendship networks Selection or influence The effect of constraining contexts and non-visible individual attributes
ترجمه عنوان: شباهت در شبکه های دوستی؛ انتخاب یا نفوذ؟ اثر محدود به شرایط و ویژگی های غیر قابل مشاهده فردی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Transformational leadership and childrens' aggression in team settings
ترجمه عنوان: رهبری تحول گرا و پرخاشگری نوجوانان در محیط  تیم
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The motivating potential of teams Test and extension of Chen and Kanfer’s cross-level  model of motivation in teams
ترجمه عنوان: پتانسیل انگیزشی تیم ها؛ بررسی و توسعۀ مدل توازی انگیزشی در تیم ها توسط چن و کانفر
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Monitoring Public Opinion in Cyberspace, How Corporate Public Relations Is Facing the Challenge
ترجمه عنوان: نمایش افکار عمومی در فضای سایبری؛ چگونه روابط عمومی شرکتی با این چالش روبرو می گردد
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله :  A Comparison of Social Network Mapping and Personal Network Visualization
ترجمه عنوان: مقایسه طرح شبکه اجتماعی و تصویرسازی شبکه فردی
رشته : علوم اجتماعی
تعداد:  192 صفحه انگلیسی پی دی اف - 211 صفحه فارسی  وورد
قیمت : 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: The Relationship between  Television Fiction and Fear of Crime
ترجمه عنوان: رابطه  بين داستان هاي تلويزيوني و ترس از جرم؛ مقايسه تجربي سه تبيين علت و معلول
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله : Sensation Seeking and Internet Dependence of Taiwan High School Adolescents
ترجمه عنوان: هیجان خواهی و وابستگی به اینترنت در نوجوانان دبیرستانی تایوانی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Gender Implications of Current Social Security Reforms
ترجمه عنوان: مفهوم جنسیت در اصلاحات کنونی تامین اجتماعی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 23 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2002
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Feyerabend’s metaphysics process-realism, or voluntarist-idealism
ترجمه عنوان: متافیزیک  فایرابند؛ فرایند رئالیسم یا ایده آلیسم- ولونتاريسم
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Human needs and utility maximization
ترجمه عنوان: نیازهای بشر و بیشینه سازی مطلوبیت
رشته: علوم اجتماعی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Personal and extended networks  are central to the entrepreneurial process
ترجمه عنوان: اهمیت شبکه های فردی و اجتماعی در ارتباط با روند کارآفرینی
رشته: علوم اجتماعی
تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1991
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu