دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه فارسی

کامپیوتر

مقالات انگلیسی کامپیوتر با ترجمه بخش چهارم


عنوان مقاله: An Intelligent Traffic Control System for Wireless network
ترجمه عنوان: سیستم کنترل ترافیک؛ سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

----------------------------------
عنوان مقاله: A Fair Solution to DNS Amplification Attacks
ترجمه عنوان: راه حل مناسب برای جلوگیری از افزایش حملات به سیستم نام دامنه
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Security vulnerabilities in DNS and DNSSEC
ترجمه عنوان: آسیب پذیری امنیتی درسرویس نام دامنه و افزایش امنیت سیستم نام دامنه
رشته: کامپیوتر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Recent Development In Document Clustering
ترجمه عنوان: پیشرفت های اخیر در زمینه خوشه بندی داکیومنت
رشته: کامپیوتر
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Sequential Adaptive Fuzzy Inference System (SAFIS) for nonlinear system  identification and prediction
ترجمه عنوان: سیستم تطبیقی استنتاج فازی برای پیش بینی و شناسایی سیستم های غیرخطی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: A proposed query-sensitive similarity measure for information retrieval
ترجمه عنوان: روش پیشنهادی برای سنجش شباهت های حساس به پرس و جو به منظور بازیابی اطلاعات
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : An Analysis of Particle Swarm Optimizers
ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل الگوریتم  بهینه سازی ازدحام  ذرات
رشته: کامپیوتر
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله : Power Efficient Processor Architecture and The Cell Processor
ترجمه عنوان: معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

------------------------------------
عنوان مقاله: Cluster-head election using Fuzzy logic for wireless sensor Network
ترجمه عنوان: انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بیسیم
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله : Analyzing the PGM protocol with uppaal
ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل پروتکل چندبخشی عمومی عملگرا توسط مدل اوپال
رشته: کامپیوتر
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing
ترجمه عنوان: مفاهیم پایه و طبقه بندی محاسبات قابل اعتماد و امن
رشته: کامپیوتر
تعداد: 21 صفحه انگلیسی پی دی اف - 53 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: An Overview of Mobile Ad Hoc Networks, Applications and Challenges
ترجمه عنوان: شبکه های موردی سیار: کاربردها و چالش ها
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Efficient Text-Independent Speaker Verification with Structural Gaussian Mixture Models and Neural Network
ترجمه عنوان: تعیین هویت گوینده مستقل از متن، توسط مدل های مخلوط  گاوس ساختاری و شبکه های عصبی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

----------------------------------
عنوان مقاله: Mining Asynchronous Periodic Patterns in Time series data
ترجمه عنوان: الگوهای تناوبی اسنکرون داده کاوی در سری زمانی داده
رشته: کامپیوتر
تعداد: 32 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

------------------------------------
عنوان مقاله: Meta Optimization Improving Compiler Heuristics with Machine Learning
ترجمه عنوان: فرا بهینه سازی؛ بهبود روش های ابتکاری برنامه کامپایلر از طریق یادگیری ماشین
رشته: کامپیوتر
تعداد: 14 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2003
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاینv

-----------------------------
عنوان مقاله : A Portable and Fault-Tolerant Microprocessor Based on the SPARC V8 Architecture
ترجمه عنوان: ریزپردازنده ای قابل حمل و با قابلیت تحمل خرابی مبتنی بر ساختار اسپارک وی 8
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Re-ranking model based on document clusters
ترجمه عنوان: مدل رتبه بندی مجدد برمبنای خوشه های اسناد
رشته: کامپیوتر
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Query-Sensitive Similarity Measures for the Calculation of Interdocument Relationships
ترجمه عنوان: روش سنجش شباهت های حساس به پرس و جو برای محاسبه روابط بین اسناد
رشته: کامپیوتر
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The Capacity of Wireless Networks
ترجمه عنوان: ظرفیت شبکه های بی سیم
رشته: کامپیوتر
تعداد: 16 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 50 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Fundamental Concepts of Dependability
ترجمه عنوان: مفاهیم بنیادین در مورد قابلیت اطمینان سیستم
رشته: کامپیوتر
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله : A Comparison of Document Clustering Techniques
ترجمه عنوان: مقایسه و بررسی روش های خوشه بندی اسناد
رشته: کامپیوتر
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Rationality and intelligence
ترجمه عنوان: عقلانیت و هوش
رشته: کامپیوتر
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 1997
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: The simple plant location problem- Survey and synthesis
ترجمه عنوان: مسئله مکان یابی تجهیزات ساده؛ بررسی و ادغام
رشته: کامپیوتر
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1983
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: An examination of the relation between architecture and compiler
ترجمه عنوان: بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم یا کامپایلر
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1981
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu