دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی صنایع با ترجمه فارسی

مهندسی صنایع

مقالات انگلیسی مهندسی صنایع با ترجمه بخش دوم


عنوان مقاله: The integrated framework for analysis of electricity supply chain using an integrated SWOT-fuzzy TOPSIS methodology combined with AHP
ترجمه عنوان: چارچوب یکپارچه برای آنالیز زنجیره تامین کننده برق با استفاده از روش تاپسیس فازی اسوات ترکیب شده با برنامه ريزي سلسله مراتبي
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: MAPPH1 queue with working vacations, vacation interruptions and N policy
ترجمه عنوان: صف مَپ پی اچ وان با تعطیلی های کاری و وقفه های تعطیلی و سیاست اِن
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : The extended QUALIFLEX method for multiple criteria decision analysis based on interval type-2 fuzzy sets and applications to medical decision making
ترجمه عنوان: روش گسترش کوالیفلکس برای تجزیه و تحلیل چند معیاره تصمیم گیری بر اساس دو نوع مجموعه فازی و برنامه های کاربردی جهت تصمیم گیری های پزشکی
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Supercritical mixing and combustion in rocket propulsion
ترجمه عنوان: احتراق و ترکیب فوق بحرانی در نیروی محرکۀ موشکی
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Multi Criteria Decosion Making Approach for Suppliiers Selection
ترجمه عنوان: رویکرد تصمیم گیری با معیارهای چندگانه برای انتخاب تامین کننده
رشته: مهندسی صنابع
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization
ترجمه عنوان: ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای یافتن اندازه و مکان بهینۀ تولید پراکنده در سیستم های توزیع
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Technical Efficiency Estimation with Multiple Inputs and Multiple Outputs Using Regression Analysis
ترجمه عنوان: ارزیابی کارایی فنی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه با استفاده از تحلیل رگرسیون
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : New trends in removing heavy metals from industrial wastewater
ترجمه عنوان: رویکردهای جدید در حذف فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A combined methodology for supplier selection and performance evaluation
ترجمه عنوان: روش تركيبي براي ارزيابي عملكرد و انتخاب تأمين كننده
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An Efficient Scoring Algorithm for Gaussian Mixture Model Based Speaker Identification
ترجمه عنوان: الگوریتم امتیازدهی کارآمد برای مدل مخلوط گوسی بر مبنای شناسایی گوینده
رشته : مهندسی صنایع
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکبده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله : A driver fatigue recognition model based on information fusion and dynamic Bayesian network
ترجمه عنوان: مدل شناسایی خستگی راننده براساس ترکیب اطلاعات وشبکه بیزی پویا
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Project portfolio management An integrated method for resource planning and scheduling to minimize planning/scheduling-dependent expenses
ترجمه عنوان: پروژه مدیریت دارایی؛ یک روش یکپارچه برای برنامه ریزی منبع و برنامه ریزی برای به حداقل رسانی هزینه های وابسته به برنامه ریزی
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A performance evaluation model by integrating fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methods
ترجمه عنوان: مدل ارزیابی عملکرد از طریق ادغام روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس فازی
رشته : مهندسی صنایع
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله  : Design of fuzzy cognitive maps using neural networks for predicting chaotic time series
ترجمه عنوان: طراحی نقشه های شناختی فازی با استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی سری زمانی پر هرج
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


---------------------------------
عنوان مقاله: On the stress singularities and boundary layer in moderately thick functionally graded sectorial plates
ترجمه عنوان: تابع تکین و لایه مرزی در سطوح قطاعی مدرج با ضخامت عملیاتی متوسط
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: A Fuzzy Logic based Trend Impact Analysis method
ترجمه عنوان: منطق فازی مبتنی بر روش تحلیل تاثیر روند
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Research on using ANP to establish a performance assessment model for business intelligence systems
ترجمه عنوان: تحقيقي پيرامون استفاده از فرایند شبکه تحلیلی، جهت استقرار يک مدل ارزيابي عملکرد براي سيستم هوش کسب و کار
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Service quality gaps analysis based on Fuzzy linguistic SERVQUAL with a case study in hospital out-patient services
ترجمه عنوان: تجزيه و تحليل شكاف هاي كيفيت خدمات بر اساس مقياس سروكوال زباني فازي همراه با يک بررسی موردی در زمينه خدمات بيمار سرپايي بيمارستان
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Corporate venture capital and the balance of risk and reward for portfolio company
ترجمه عنوان: سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی و میزان ریسک پذیری و سوددهی در شرکت های سهامی
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: The coordination of transportation and batching scheduling
ترجمه عنوان: هماهنگی نقل و انتقالات و زمانبندی بچینگ
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Modeling and simulation of supply network evolution based on complex adaptive system
ترجمه عنوان: مدلسازی و شبیه سازی تکامل عرضه شبکه بر اساس سیستم انطباقی پیچیده و تابع برازش
رشته: مهندسی  صنایع
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Removal of heavy metal from industrial wastewater using modified activated coconut shell carbon
ترجمه عنوان: حذف فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی با استفاده از کربن فعال اصلاح شده پوسته نارگیل
رشته:مهندسی صنایع
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Applications of Finite Element Analysis in Structural Engineering
ترجمه عنوان: کاربردهای تحلیل عنصر متناهی در مهندسی بنا
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Sequential Adaptive Fuzzy Inference System (SAFIS) for nonlinear system identification and prediction
ترجمه عنوان: سیستم استنتاج فازی تطبیقی برای پیش بینی و شناسایی سیستم های غیرخطی
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده فارسی


--------------------------------
عنوان مقاله: An Analysis of Particle Swarm Optimizers
ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 12صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Genetic Algorithm Approach for Multi-Objective Optimization of Supply Chain Networks
ترجمه عنوان: دیدگاه الگوریتم ژنتیکی به منظور بهینه سازی چند منظوره شبکه های زنجیره ای عرضه
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Multi-Objective Optimization Using Genetic Algorithms
ترجمه عنوان: بهینه سازی چند هدفی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : A Review of different approaches to the facility layout problems
ترجمه عنوان: بررسی روش های متفاوت در مورد مشکلات طرح بندی تاسیسات
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Integrating AHP and data mining for product recommendation based on customer lifetime value
ترجمه عنوان: ادغام برنامه ریزی های سلسله مراتبی و داده کاوی برای پیشنهاد محصول به مشتری بر مبنای ارزش دوام آن
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Duration Dependent Markov-Switching Vector Auto regression, Properties, Bayesian, Inference, Software and Application
ترجمه عنوان: مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان؛ خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی
رشته: مهندسی   صنایع
تعداد: 24 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله  : Time Series Classification Using Gaussian Mixture Models of Reconstructed Phase Spaces
ترجمه عنوان: طبقه  بندی سری های زمانی با استفاده از مدل ترکیبی گاوس از فضای مراحل بازسازی شده
رشته: مهندسی صنایع
تعداد:  5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکبده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Multi-Objective Genetic Algorithm and its applications to flowshop scheduling
ترجمه عنوان: الگوریتم ژنتیک چند هدفی و کاربردهای آن در برنامه زمانبندی فلوشاپ
رشته: مهندسی صنایع
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1996
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu