دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی روان شناسی با ترجمه فارسی

روان شناسی

مقالات انگلیسی روان شناسی با ترجمه بخش دوم


عنوان مقاله: The role of psychological traits and social factors in using new mobile communication services
ترجمه عنوان: نقش صفات روانی و عوامل اجتماعی در استفاده از خدمات جدید ارتباطی همراه
رشته: روان شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Study on Stress Level of Women Employees in Private Sector
ترجمه عنوان: بررسي ميزان استرس در كارمندان زن شاغل در بخش خصوصي
رشته: روان شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Enhancing Decisions and decision-making processes through the application of emotional intelligence skills
ترجمه عنوان: بهبود تصمیم گیری ها و فرایندهای تصمیم گیری از طریق استفاده ازمهارت های هوش هیجانی
رشته: روان شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Autism and ADHD Symptoms in Patients with OCD; Are They Associated with Specific OC Symptom Dimensions or OC Symptom Severity
​​  
ترجمه عنوان: اوتیسم و علائم اختلالات کم توجهی- بیش فعالی در بیماران مبتلا به وسواس فکری عملی
رشته: روان شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Transformational leadership and childrens' aggression in team settings
ترجمه عنوان: رهبری تحول گرا و پرخاشگری نوجوانان در محیط  تیم
رشته: روان شناسی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Entering in the essences of personality- studies over archetypes
ترجمه عنوان: ورود به جوهره و ماهیت شخصیت- بررسی روی کُهن الگوها
رشته: روان شناسی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: The motivating potential of teams Test and extension of Chen and Kanfer’s cross-level model of motivation in teams
ترجمه عنوان: پتانسیل انگیزشی تیم ها؛ بررسی و توسعۀ مدل توازی انگیزشی در تیم ها توسط چن و کانفر
رشته: روان شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Implications of turnover and trust for safety attitudes and behavior in work teams
ترجمه عنوان: مفاهيم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ايمن در تیم های کاری
رشته: روان شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Selection for international assignments
ترجمه عنوان: گزینش برای انتصابات بین المللی
رشته: روان شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Doing and reporting a neuropsychological assessment
ترجمه عنوان: گزارش و ارزیابی روان شناختی اعصاب
رشته: روان شناسی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Extinction of Over-selected Stimuli Causes Emergence of Under-selected Cues in Higher-functioning Children with Autistic Spectrum Disorders
ترجمه عنوان: خاموش سازی علل محرک بیش از حد انتخابی توسط ظهور نشانه های کمتر انتخابی درعملکرد عالی کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیستی
رشته: روان شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Disorder named ADHD
ترجمه عنوان: اختلالاتی به نام کم  توجهی- بیش فعالی  
رشته: روان شناسی
تعداد : 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: The Introductory Study of Gardner's Multiple Intelligence Theory in the Field of Lesson Subjects and the Students Compatibility
ترجمه عنوان: مطالعه مقدماتي نظريه هوش چندگانه گاردنر، در زمينه موضوع هاي درسي و سازگاري دانش آموزان
رشته: روان شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Is passion contagious, the transference of entrepreneurial passion to employees
ترجمه عنوان: انتقال و تبادل شور کارآفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان
رشته: روان شناسی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Cognitive–behavioral therapy for primary insomnia
ترجمه عنوان: درمان شناختی- رفتاری در ارتباط با بیخوابی اولیه
رشته: روان شناسی
تعداد : 16 صفحه انگلیسی پی دی اف - 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------------
عنوان مقاله: The role of job alienation in work ability deterioration and unhealthy ageing
ترجمه عنوان: نقش از خودبيگانگی شغلي در تخريب قابليت هاي كاري و سالخوردگی ناسالم
رشته: روان شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Counseling psychology in the United States of America
ترجمه عنوان: روانشناسی مشاوره در ایالات متحده آمریکا
رشته: روان شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Relationship between Television Fiction and Fear of Crime
ترجمه عنوان: رابطه بين داستان هاي تلويزيوني وترس از جرم؛ مقايسه تجربي سه تبيين علت و معلول
رشته: روان شناسی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------
عنوان مقاله: Sensation Seeking and Internet Dependence of Taiwan High School Adolescents
ترجمه عنوان: هیجان خواهی و وابستگی به اینترنت در نوجوانان دبیرستانی تایوانی
رشته: روان شناسی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Psychological Basis of Opportunity Identification Entrepreneurial Alertness
ترجمه عنوان: مبنای روانشناختی شناسایی فرصت؛ هوشیاری کارآفرینانه
رشته: روان شناسی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Postpartum Depression in Women Receiving Public Assistance; Pilot Study of an Interpersonal-Therapy-Oriented Group Intervention
ترجمه عنوان: افسردگی بعد از زایمان زنانی که کمک های عمومی دریافت می کنند؛ مطالعه مقدماتی در مورد مداخلة گروهی براساس درمان بین فردی
رشته: روان شناسی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Intrinsic Versus Extrinsic Motivation, An approach Avoidance Reformulation
ترجمه عنوان: انگیزش ذاتی در مقابل انگیزش بیرونی؛ روش و یک فرمول اجتنابی
رشته: روان شناسی
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Mental retardation, a symptom and a syndrome
ترجمه عنوان: عقب ماندگی ذهنی، یك نشانه و یك سندروم
رشته: روان شناسی   
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------------
عنوان مقاله: School-base management; Reconceptualization to improve Learning Outcome
ترجمه عنوان: مدیریت مبتنی بر مدارس؛ مفهوم سازی برای بهبود بازده یادگیری
رشته: روان شناسی
تعداد : 25 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1999
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------------
عنوان مقاله: Promotion and prevention, regulatory focus as a motivational principle
ترجمه عنوان: ارتقا و پیشگیری؛ تمرکز نظارتی به عنوان یک اصل انگیزشی
رشته: روان شناسی
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1998
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Object Relations and Nursing Care of Object Relations and Nursing Care of persons
ترجمه عنوان: روابط شی و مراقبت از مبتلایان به روان پریشی
رشته: روان شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1996
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Organizational Science in a Postmodern Context
ترجمه عنوان: علوم سازمانی در زمینه پسامدرنیسم
رشته: روان شناسی
تعداد: 27 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 1996
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Quest for Identity
ترجمه عنوان: در جستجوی هویّت
رشته: روان شناسی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 1983
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Working together to change behavior
ترجمه عنوان: همکاری با یکدیگر برای تغییر رفتار
رشته: روان شناسی
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Brief interventions in alcohol-related risk and reduce hazardous and harmful drinking behavior
ترجمه عنوان: روش مداخلات مختصر در ریسک مرتبط با مصرف مشروبات الکلی و کاهش رفتارهای پرخطر و مضر مصرف مشروبات
رشته: روان شناسی
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: The Ups and Downs of Love
ترجمه عنوان: فراز و نشیب های عشق
رشته: روان شناسی
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: What Is Hypnosis, Hypnosis Applications, Effects and Myths
ترجمه عنوان: هیپنوتیزم چیست؛ کاربردها، اثرات و افسانه های هیپنوتیزم
رشته: روان شناسی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Developmental Considerations in specific Traits and perfectionistic self-presentation
ترجمه عنوان: مسائل رشدی در رفتارهای خاص و خوداظهاری افراد کمال گرا
رشته: روان شناسی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu