دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی زبان شناسی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی زبان شناسی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Metaphors for the Nation, Conceptualization of Its BODY and PERSON
ترجمه عنوان: استعاره ها برای ملت؛ مفهوم سازی جسم و یا شخص آن
رشته: زبان شناسی
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 60000 تومان
سال انتشار: 2020
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Translingual Mining from Text data
ترجمه عنوان: استخراج فرازبانی از داده های متنی
رشته: زبان شناسی
تعداد: 56 صفحه انگلیسی پی دی اف- 50 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله : A comparison of effect of pictorial storytelling and playing games on Iranian kindergartners' vocabulary recognition
ترجمه عنوان: مقایسه تاثیر داستان سرایی تصویری و بازی در کودکان جهت شناخت واژگان
رشته: زبان شناسی
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Topic tracking language model for speech recognition
ترجمه عنوان: مدل زبانی پیگیری  تاپیک برای تشخیص گفتار
رشته: زبان شناسی
تعداد: 20 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

-----------------------------------
عنوان مقاله: The Influence of Persian Language and Literature on Arab Culture
ترجمه عنوان: تاثیر ادبیات و زبان فارسی روی فرهنگ اعراب
رشته: زبان شناسی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Introduction to Flipped Learning
ترجمه عنوان: مقدمه ای بر یادگیری معکوس
رشته: زبان شناسی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

--------------------------------
عنوان مقاله: Cultural factors and translation
ترجمه عنوان: فاکتورهای فرهنگی و ترجمه
رشته: زبان شناسی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu