مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته شیمی با ترجمه

مقالات انگلیسی شیمی با ترجمه

عنوان مقاله: Micronised Egyptian blue pigment A novel near-infrared luminescent fingerprint dusting powder
ترجمه عنوان: رنگدانه آب مصری میکرونیزه: یک پودر جدید پاشیدنی لومینسانس (شب رنگ) نزدیک به فروسرخ مخصوص انگشت  نگاری
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله : Environmental pollution induced by an aluminium smelting plant in nigeria
ترجمه عنوان: آلودگی زیست محیطی ایجاد شده توسط واحد صنعتی ذوب آلومینیم در نیجریه
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : New trends in removing heavy metals from industrial wastewater
ترجمه عنوان: رویکردهای جدید در حذف فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی
رشته: شیمی
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: A Review on NanoFluids, Experiments and Applications
ترجمه عنوان: مروری برنانوسیالات، آزمایشات و کاربردها
رشته: شیمی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------
عنوان مقاله: Formation of carcinogenic 4(5)-methylimidazole in caramel model systems, A role of sulphite
ترجمه عنوان: تشکیل کارسینوژنیک متیل ایمیدازول در سیستم های مدل کارامل
رشته: شیمی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Removal of heavy metal from industrial wastewater using modified activated coconut shell carbon
ترجمه عنوان: حذف فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی با استفاده از کربن فعال اصلاح شده پوسته نارگیل
رشته: شیمی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Enriching vermicompost by nitrogen fixing and phosphate solubilizing bacteria
ترجمه عنوان: ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات
رشته: شیمی
تعداد صفحه: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Mechanical and Thermal Properties of the Plasticized PVC-ESBO
ترجمه عنوان: خصوصیات حرارتی و مکانیکی پی وی سی انعطافپذیر
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Characterization of Nanocrystals Using Spectroscopic Ellipsometry
ترجمه عنوان: توصیف نانوکریستالها با استفاده ازالیپسومتری طیف نما
رشته: شیمی
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An algorithm for fast and efficient text mining used to automatically generate a database containing kinetic information of enzymes
ترجمه عنوان: استفاده ازالگوریتم برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها
رشته: شیمی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles
ترجمه عنوان: مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Catalytic CO2 reforming of methane over IrCe0.9Gd0.1O2x
ترجمه عنوان: ریفرمینگ کاتالیستی متان توسط دی اکسید کربن
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: CO2 reforming of CH4 over ceria-supported metal catalysts
ترجمه عنوان: ریفرمینگ متان توسط دی اکسید کربن بر روی کاتالیزورهای فلزی قرار گرفته بر روی سیریا
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین ب روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Dependence of the Laminar Burning Velocity of Methane, Propane and Ethylene on Initial Temperature and Inert Diluents Concentration
ترجمه عنوان: وابستگي سرعت لايه اي شعله متان، پروپان و اتيلن به دماي اوليه و غلظت رقيق كننده خنثی
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Drilling of carbon composites using a one shot drill bit
ترجمه عنوان: دريل کاري کامپوزيت هاي کربني به کمک نوک مته یک شات. بخش 1: تشريح مراحل پنج گانه حفاري و فاکتورهاي تأثيرگذار بر بيشترين ميزان نيرو و گشتاور
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Dry reforming of CH4 over solid solutions of LaNi1xCoxO3
ترجمه عنوان: ریفرمینگ خشک متان بر روی کاتالیست محلول جامد
رشته: شیمی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Electrochemical characterization and computational fluid dynamics simulation of flow-accelerated corrosion of X65 steel in a CO2-saturated oilfield formation
ترجمه عنوان: مشخصات الکتروشیمیایی و شبیه سازی محاسباتی دینامیک جریان خوردگی تشدید شده توسط جریان فولاد ایکس 65 در آب نفتی اشباع شده از دی اکسید کربن
رشته: شیمی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: High-temperature stable and highly active selective supported NiCoMgCeOx catalyst suitable for autothermal reforming of methane to syngas
ترجمه عنوان: کاتالیزور مناسب پایه دار با پایداری دمایی بالا و فعالیت/ گزینش پذیری بالا برای ریفرمینگ اتوترمال متان به گاز سنتز
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Hydrophobic attraction forces in asymmetric aqueous films between hydrophobized micabare mica surfaces
ترجمه عنوان: نيروهاي جاذبه هيدروفوبيك در پوشش های  مايع غير متقارن بين سطوح هيدروفيل و هيدروفوب ميكا
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Physical elution in phage display selection of inorganic-binding peptides
ترجمه عنوان: جدايش فيزيكي با استفاده از انتخاب اشکارسازی باکتریوفاژ و پپتيدهای غیرآلی متصل
رشته: شیمی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Preparation of novel porous solids from alumina-pillared fluorine micas by acid-treatment
ترجمه عنوان: آماده سازي تهيه جامدات متخلخل جديد از ميكاهاي فلوئوردار ستون دار توسط اکسید الومینیوم با استفاده از عملیات اسيد
رشته: شیمی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Thermodynamic modeling of fcc order/disorder transformations in the Co–Pt system
ترجمه عنوان: مدلسازی ترمودینامیک استحاله منظم/ نامنظم شدن ساختار مکعبی با وجوه مرکز دار در سیستم کبالت- پلاتین
رشته: شیمی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Antimicrobial Properties of Socks Protected with Silver Nanoparticles
ترجمه عنوان: سیستم بیندرفاقد فرمالدهید به منظورتکمیل ضدآتش پارچه های پنبه
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Improving light fastness of reactive dyed cotton fabric with antioxidant and UV absorbers
ترجمه عنوان: بهبود ثبات نوری پارچه پنبه ای رنگ شده بارنگ راکتیو با آنتی اکسیدان و جاذب های اشعه ماوراء بنفش
رشته: شیمی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Nanostructural Chemically Bonded Ca-Aluminate Based Bioceramics
ترجمه عنوان: بيوسراميك هاي مبتني برآلومينات كلسيم با نانوساختار شيمیايي بهم متصل
رشته: شیمی
تعداد: 25 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Photodegradation of Aromatic Amines by Ag-TiO2 Photocatalyst
ترجمه عنوان: تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله کاتالیزور نوری دی اکسید تیتانیوم- نقره
رشته: شیمی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Surface modification of cellulosic fibres for multi-purpose TiO2 based nanocomposites
ترجمه عنوان: اصلاح سطحي الیاف سلولزی برای دي اكسيد تيتانيوم چند منظوره مبتنی بر نانوکامپوزیتها
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Synthesis of halogen free flame retardant and its application on polypropylene
ترجمه عنوان: سنتز ماده ضدآتش فاقد هالوژن وکاربرد آن روی پلی پروپیلن
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Sintering behaiviour and Microstructure development of Indian Bauxite
ترجمه عنوان: رفتار زینتر و توسعۀ میکروساختاربوکسیت هندی
رشته: شیمی
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Batch Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride Application of Experimental Design to Investigate the Effects of Operating Variables on Particle  and Particle Size Distribution
ترجمه عنوان: پلیمریزاسیون بچ امولسیونی  وینیل کلراید؛ کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی بر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات
رشته: شیمی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Characterization of poly(vinyl chloride) powder produced by emulsion polymerization
ترجمه عنوان: بررسی خواص پودر پلی وینیل کلراید که توسط پلیمریزاسیون امولسیونی تولید می شود
رشته: شیمی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Electrocatalytic oxidation of some carbohydrates by poly (1-naphthylamine) nickel modified carbon paste electrode
ترجمه عنوان: اکسیداسیون الکتروکاتالیتیک برخی کربوهیدرات ها توسط پلی 1 نافتیلامین نیکلو تبدیل به خمیرالکترود کربنی
رشته: شیمی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Enzymes in jasmonate biosynthesis – Structure,  regulation
ترجمه عنوان: آنزیم های بیوسنتز جاسمونات-ساختار، عملکرد، تنظیم
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Formaldehyde Free Binding System for Flame Retardant Finishing of Cotton Fabrics
ترجمه عنوان: سیستم بیندر فاقد فرمالدهید به منظور تکمیل ضدآتش پارچه های پنبه
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: From Nanotechnology to Nanomedicine Applications to Cancer Research
ترجمه عنوان: از فناوری نانو برای نانو دارو: برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی
رشته: شیمی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Morphology evolution of crystal populations
ترجمه عنوان: تکامل مورفولوژی جمعیت کریستالها؛ مدل سازی و بررسی مشاهدات
رشته: شیمی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Nanocrystals - Nanowires - Nanolayers
ترجمه عنوان: نانو کریستالها - نانو سیم ها - لایه های نانو
رشته: شیمی
تعداد: 75 صفحه انگلیسی پی دی اف- 53 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Nickel nanoparticles supported on MOF-5 Synthesis and catalytic hydrogenation properties
ترجمه عنوان: نانوذرات نیکل مورد حمایت در ام او اف 5: سنتز وخواص هیدروژنه کاتالیستی
رشته: شیمی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Toughening of unmodified polyvinylchloride through the addition of nanoparticulate calcium
ترجمه عنوان: تقویت پلیوینیل کلرید اصلاح نشده با افزودن نانو ذرات کربنات کلسیم
رشته: شیمی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Occupational Safty and Health guidline for Sec- BUTYL Alcohol
ترجمه عنوان: دستورالعمل های بهداشت وسلامت شغلی درمورد الکل بوتیل
رشته: شیمی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 11000 تومان
سال انتشار: 1992
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Introduction to Hybrid Materials
ترجمه عنوان: مقدمه ای بر مواد هیبریدی
رشته: شیمی
تعداد: 42 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 64 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Glycolate metabolism and excretion by Chlamydomonas reinhardtii
ترجمه عنوان: متابولیسم گلیکول و دفع با کلامیدوموناس رینهاردتی
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 1986
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Phenolic contents, antioxidant and antimicrobial activity of Papaver rhoeas L. extracts from Southeast serbia
ترجمه عنوان: محتویات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی عصاره های گیاه شقایق جنوب شرقی صربستان
رشته: شیمی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Hyaluronic acid a natural biopolymer with a broad range of biomedical and industrial applications
ترجمه عنوان: اسید هیالورونیک؛ بیوپلیمر طبیعی با کاربردهای صنعتی و بیوشیمیایی
رشته: شیمی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Molybdenum cofactors, enzymes and pathways
ترجمه عنوان: کوفاکتورهای مولیبدون، آنزیم ها و مسیرهاي آن
رشته: زیست
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2009

دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسیمترجم: ادریس حسنجانی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu