مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته عمران با ترجمه

عمران


مقالات انگلیسی رشته عمران با ترجمه بخش اول

عنوان مقاله: System options for cooling of buildings making use of district heating heat
ترجمه عنوان: گزینه های سیستم برای خنک کردن ساختمان با استفاده از حرارت فرایند گرمایشی منطقه
رشته: عمران
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000
سال انتشار: 2016
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Application of full-scale experiments for structural study of high- rise buildings
ترجمه عنوان: کاربرد آزمایشات مقیاس کامل برای مطالعه ساختاری ساختمان های بلند مرتبه
رشته: عمران
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Energy dissipation over large-scale roughness for both transition
ترجمه عنوان: انتشار انرژی در سختی مقیاس بزرگ برای گذر و شرایط جریان یکپارچه
رشته: عمران
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 7000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Implementation of Displacement Coefficient method for seismic assessment of buildings built on soft soil sites
ترجمه عنوان: پیاده سازی روش ضریب تغییرمکان برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های بنا شده روی ساختگاه های دارای خاک نرم
رشته: عمران
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Requirements for soil-specific correlation between shear wave velocity
ترجمه عنوان: نیازمندی ها برای همبستگی ویژه خاک بین سرعت موج برشی و مقاومت روانگرایی در ماسه ها
رشته: عمران
تعداد: 9 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک  کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Large-scale seismic signal analysis with Hadoop
ترجمه عنوان: تحلیل سیگنال لرزه مقیاس بزرگ با هادوپ
رشته: عمران
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه  دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Reliability of shear-deficient RC beams strengthened with CFRP-strips
ترجمه عنوان: قابلیت اطمینان تیرهای بتن آرمه با برش ناقص، که توسط نوارهای سی اف آر پی تقویت می شوند
رشته: عمران
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Creep model for unsaturated soils in sliding zone of Qianjiangping landslide
ترجمه عنوان: مدل خزشی برای خاک های غیراشباع  در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ
رشته: عمران
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Hardening of clayey soil blocks during freezing and thawing cycles
ترجمه عنوان: سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب
رشته: عمران
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Mechanical properties of foamed concrete exposed to high temperatures
ترجمه عنوان: خواص مکانیکی بتن فومی در معرض دمای بالا
رشته: عمران
تعداد: 15 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 46 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Seismic behavior of cable-stayed bridges under multi-component random ground motion
ترجمه عنوان: رفتار لرزه ای پل های کابلی تحت حرکات زمین به صورت تصادفی درچند بخش
رشته: عمران
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------- -----------------
عنوان مقاله : Microstructural and rheological investigation of asphalt mixtures containing recycled asphalt material
ترجمه عنوان: بررسی زیرساختاری و رئولوژی ترکیب های آسفالت حاوی مواد آسفالت بازیافت شده
رشته: عمران
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : A comparative evaluation of data processing schemes using Turkish strong ground-motion data
ترجمه عنوان: ارزیابی قیاسی طرح های پردازش داده ای با استفاده از داده های حرکت زمین قوی ترکیه
رشته: عمران
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Safety Performance Evaluation of Concrete Barriers on Curved and Superelevated Roads
ترجمه عنوان: ارزیابی عملکرد ایمنی موانع بتنی بر روی جاده های قوسی و فرابلند
رشته: عمران
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه  دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله : Self-compacting concrete incorporating filler additives
ترجمه عنوان: عملکرد در دماهای بالای بتن خودتراکم ترکیب شده با مواد افزودنی پرکننده
رشته: عمران
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu